SHIRDI LIVE DARSHAN

Monday, 30 January 2012

லலிதா அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி!


லலிதா அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி!
  லலிதா அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி!
  லலிதா பஞ்சரத்னம் (சமஸ்க்ருதம்)
  1. ப்ராத: ஸ்மராமி லலிதா வதனாரவிந்தம்
  பிம்பாதரம் ப்ருதுல மௌக்திகசோபிநாஸம்
  ஆகர்ண தீர்க்க நயனம் மணிகுண்ட லாட்யம்
  மந்தஸ்மிதம் ம்ருக மதோஜ் ஜ்வல பாலதேசம்.
  2. ப்ராதர் பஜாமி லலிதா புஜகல்ப வல்லீம்
  ரத்னாங்குளீய லஸதங்குளி பல்ல வாட்யாம்
  மாணிக்ய ஹேமவலயாங்கத சோபமானாம்
  புண்ட்ரேக்ஷúசாப குஸுமேக்ஷúஸ்ருணீன்ததானாம்
  3. பராதர் நமாமி லலிதா சரணார விந்தம்
  பக்தேஷ்டதான நிரதம் பவஸிந்து போதம்
  பத்மாஸனாதி ஸுரநாயக பூஜனியம்
  பத்மாங்குச த்வஜ ஸுதர்சன லாஞ்சனாட்யம்.
  4. ப்ராத: ஸ்துவே பரசிவாம் லலிதாம் பவானீம்
  த்ரய்யந்த வேத்ய விபவாம் கருணானவத்யாம்
  விச்வஸ்ய ஸ்ருஷ்டி விலயஸ்திதி ஹேது பூதாம்
  விச்வேச்வரீம் நிகம வாங்க மனஸாதி தூராம்
  5. ப்ராதர் வதாமி லலிதே தவ புண்ய நாம
  காமேச்வரீதி கமலேதி மஹேச்வரீதி
  ஸ்ரீ சாம்பவீத ஜகதாம் ஜனனீ பரேதி
  வாக்தேவ தேதி வசஸா த்ரிபுரேச்வரீதி
  6. ய: ச்லோக பஞ்சகமிதம் லலிதாம்பிகாயா
  ஸெபாக்யதம் ஸுலலிதம் படதி ப்ரபாதே
  தஸ்மை ததாதி லலிதா ஜடிதி ப்ரஸன்னா
  வித்யாம் ச்ரியம் விபுலஸெளக்ய மனந்த கீர்த்திம்.
  லலிதா அஷ்டோத்திர சதநாமாவளி
  ஓம் ரஜதாசல ஸ்ருங்காக்ர மத்யஸ்தாயை நமோ நம
  ஓம் ஹிமாசல மஹாவம்ஸ பாவனாயை நம
  ஓம் ஸங்கரார் தாங்க ஸெளந்தர்ய ஸரீராயை நம
  ஓம் லஸன்மரகத ஸ்வச்ச விக்ரஹாயை நமோ நம
  ஓம் மஹாதிஸய ஸெளந்தர்ய லாவண்யாயை நமோ நம
  ஓம் ஸஸாங்க ஸேகர ப்ராண வல்லபாயை நம
  ஓம் ஸதா பஞ்சதஸாத்மைக்ய ஸ்வரூபாயை நம
  ஓம் வஜ்ரமாணிக்ய கடக கிரீடாயை நமோ நம
  ஓம் கஸ்தூரீ திலகோத்பாஸி நிடிலாயை நமோ நம
  ஓம் பஸ்மரே காஹ்கித லஸம்மஸ்தகாயை நம
  ஓம் விகசாம்போருஹதள லோசனாயை நம
  ஓம் ஸரச்சாம்பேய புஸ்பாப நாஸிகாயை நம
  ஓம் லஸத் காஞ்சத தாடங்க யுகளாயை நம
  ஓம் மணிதர்பண ஸங்காஸ கபோலாயை நம
  ஓம் தாம்பூல பூரித்லஸ்மேர வதனாயை நம
  ஓம் ஸுபக்வ தாடிமீபீஜ ரத்னாயை நம
  ஓம் கம்புபூக ஸமச்சாய கந்தராயை நம
  ஓம் ஸ்தூல முக்தா பலோதார ஸுஹாராயை நம
  ஓம் கீரிஸ பத்தமாங்கல்ய மங்களாயை நம
  ஓம் பத்ம பாஸாங்குஸ லஸத் கராப்ஜாயை நம
  ஓம் பத்மகைரவ மந்தார ஸுமாலின்யை நம
  ஓம் ஸுவர்ண கும்பயுக்மாப ஸுகுசாயை நம
  ஓம் ரமணீய சதுப்பாஹு ஸம்யுக்தாயை நம
  ஓம் கனகாங்கத கேயூர பூஷிதாயை நம
  ஓம் ப்ருஹத் ஸெளவர்ண ஸெளந்தர்ய வஸனாயை நம
  ஓம் ப்ரூஹந் நிதம்ப விலஸத் ரஸனாயை நம
  ஓம் ஸெளபாக்ய ஜாத ஸ்ருங்கார மத்யமாயை நமோ நம
  ஓம் திவ்ய பூஷண ஸந்தோஹ ரஞ்ஜிதாயை நமோ நம
  ஓம் பாரிஜாத குணாதிக்ய பதாப்ஜாயை நம
  ஓம ஸூபத்மராக ஸங்காஸ சரணாயை நம
  ஓம் காமகோடி மஹாபத்ம பீடஸ்தாயை நம
  ஓம் ஸ்ரீ கண்டநேத்ர குமுத சந்த்ரிகாயை நம
  ஓம் ஸசாமர ராமவாணீ வீஜிதாயை நம
  ஓம் பக்தரக்ஷண தாக்ஷிண்ய கடாக்ஷõயை நம
  ஓம் பூதேஸாலிங்கனோத்பூத புனகாங்க்யை நம
  ஓம் அனங்க ஜனகாபாங்க வீக்ஷணாயை நம
  ஓம் ப்ரஹ்மோபேந்த்ர ஹிரோரத்ன ரஞ்ஜிதாயை நம
  ஓம் ஸசீமுக்யாமரவது ஸேவிதாயை நம
  ஓம் லீலாகல்பித ப்ரம்ஹாண்ட மண்டலாயை நம
  ஓம் அம்ருதாதி மஹாஸக்தி ஸம்வ்ருதாயை நம
  ஓம் ஏகாதபத்ர ஸாம்ராஜ்ய தாயிகாயை நம
  ஓம் ஸநகாதி ஸமாராத்ய பாதுகாயை நம
  ஓம் தேவர்ஷிபி: ஸ்தூயமான வைபவாயை நம
  ஓம் கலஸோத்பவ துர்வாஸ பூஜிதாயை நம
  ஓம் மத்தேபவக்த்ர ஷட்வக்த்ர வத்ஸலாயை நம
  ஓம் சக்ரராஜ மஹாயந்த்ர மத்யவர்த்யை நமோ நம
  ஓம் சிதக்னி குண்டஸம்பூத ஸுதேஹாயை நமோ நம
  ஓம் ஸாங்க கண்டஸம்யுக்த மகுடாயை நம
  ஓம் மத்த ஹம்ஸவதூமந்த கமனாயை நம
  ஓம் வந்தாரு ஜனஸநதோஹ வந்திதாயை நம
  ஓம் அத்தர்முக ஜனானந்த பலதாயை நம
  ஓம் பதிவ்ரதாங்கனாபீஷ்ட பலதாயை நம
  ஓம் அவ்யாஜ கருணாபூர பூரிதாயை நம
  ஓம் நிதாந்த ஸச்சிதானந்த ஸம்யுக்தாயை நம
  ஓம் ஸஹஸ்ர ஸூர்ய ஸம்யுக்த ப்ரகாஸாயை நம
  ஓம் ரத்னசிந்தாமணி க்ருஹ மத்யஸ்தாயை நம
  ஓம் ஹானிவ்ருத்தி குணாதிக்ய ரஹிதாயை நம
  ஓம் மஹாபத்மாடவீ மத்ய நிவாஸாயை நம
  ஓம் ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன ஸுஷுப்தீனாம் ஸாக்ஷிபூத்யை நம
  ஓம் மஹாதாபௌக பாபானாம் வினாஸுன்யை நம
  ஓம் துஷ்ட பீதி மஹாபீதி பஞ்ஜனாயை நம
  ஓம் ஸமஸ்த தேவ தனுஜ ப்ரேராகாயை நம
  ஓம் ஸமத ஹ்ருதயாம்போஜ நிலயாயை நம
  ஓம் அனாஹத மஹாபத்ம மந்திராயை நம
  ஓம் ஸஹஸ்ரார ஸ்ரோஜாத வாஸிதாயை நமோ நம
  ஓம் புனராவ்ருத்தி ரஹித புரஸ்தாயை நமோ நம
  ஓம் வாணீ காயத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸாவித்ரீ ஸன்னுதாயை நம
  ஓம் நீலா ரமாபூ ஸம்பூஜ்ய பதாப்ஜாயை நம
  ஓம் லோபமுத்ரர்சித ஸ்ரீமச் சரணாயை நம
  ஓம் ஸஹஸ்ர ரதி ஸெளந்தர்ய ஸரீராயை நம
  ஓம் பாவனாமாத்ர ஸந்துஷ்ட ஹ்ருதயாயை நம
  ஓம் நத ஸம்பூர்ண விஞ்ஞான ஸித்திதாயை நம
  ஓம் த்ரிலோசன க்ருதோலலாஸ பலதாயை நம
  ஓம் ஸ்ரீஸூதாப்தி மணித்வீப மத்யகாயை நம
  ஓம் தக்ஷõத்வர விநிர்ப்பேத ஸாதனாயை நம
  ஓம் ஸ்ரீநாத ஸோதரீபூத ஸோபிதாயை நம
  ஓம் சந்த்ரஸேகர பக்தார்தி பஞ்ஜனாயை நம
  ஓம் ஸர்வோபாதி விநிர்முக்த சைதன்யாயை நம
  ஓம் நாமபாராயணாபீஷ்ட பலதாயை நம
  ஓம் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி திரோதான ஸங்கல்பாயை நம
  ஓம் ஸ்ரீ ÷ஷாடஸாக்ஷரீ மந்தர மத்யகாயை நம
  ஓம் அனாத்யந்த ஸ்வயம்பூத திவ்யமூர்த்யை நம
  ஓம் பக்தஹம்ஸவதீமுக்ய நியோகாயை நமோ நம
  ஓம் மாத்ருமண்டல ஸ்ம்யுக்த லலிதாயை நமோ நம
  ஓம் பண்டதைத்ய மஹாஸத்வ நாஸனாயை நம
  ஓம் க்ருரபண்ட ஸிரச்சேத நிபுணாயை நம
  ஓம் தாத்ரச்யுத ஸுராதீஸ ஸுகதாயை நம
  ஓம் சண்ட முண்ட நிஸும்பாதி கண்டனாயை நம
  ஓம் ரக்தாக்ஷ ரக்த ஜிஹ்வாதி ஸிக்ஷணாயை நம
  ஓம் மஹிஷாஸூர தோர்வீர்ய நிக்ரஹாயை நம
  ஓம் அப்ரகேஸ மஹோத்ஸாஹ காரணாயை நம
  ஓம் மஹேஸ யுக்த நடன தத்பராயை நம
  ஓம் நிஜபர்த்ரு முகாம்போஜ சிந்தனாயை நம
  ஓம் வ்ருஷபத்வஜ விஜ்ஞான தப; ஸித்யை நம
  ஓம் காமக்ரோதாதி ஷட்வர்கே நாஸனாயை நம
  ஓம் ஜன்ம ம்ருத்யு ஜராரோக பஞ்ஜனாயை நமோ நம
  ஓம் விதேஹ முக்தி விஞ்ஞான ஸித்திதாயை நமோ நம
  ஓம் ராஜராஜார்சித பத ஸரோஜாயை நம
  ஓம் ஸர்வ வேதாந்த ஸித்தாந்த ஸுதத்வாயை நம
  ஓம் ஸ்ரீ வீரபக்த விக்ஞான நிதாநாயை நம
  ஓம் அஸேஷ துஷ்டதனுஜ ஸூதநாயை நம
  ஓம் ஸாக்ஷõத்ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி மனோக்ஞாயை நம
  ஓம் ஹயமேதாக்ர ஸலம்பூஜ்ய மஹிமாயை நம
  ஓம் தக்ஷப்ரஜாபதி ஸுதா வேஷாட்யாயை நம
  ஓம் ஸுமபாணேக்ஷú கோதண்ட மண்டிதாயை நம
  ஓம் நித்ய யௌவன மாங்கல்ய மங்களாயை நம
  ஓம் மஹாதேவ ஸமாயுக்த மஹாதேவ்யை நம
  ஓம் சதுர்விம்ஸதி தத்வைக ஸ்வரூபாயை நமோ நம

  லலிதா அஷ்டோத்திர சதநாமாவளி
  ஓம் பூரூப ஸகலாதாரைக நம:
  ஓம் பீஜௌ சக்தைக ரூபிண்யை நம:
  ஓம் ஜராயு ஜாண்ட ஜோத்பீஜ ஸ்வேத ஜாதிஸரீரிண்யை நம:
  ஓம் ÷க்ஷத்ர ரூபாயை நம:
  ஓம் தீர்த்த ரூபாயை நம:
  ஓம் கிரிகாண்ண ரூபிண்யை நம:
  ஓம் ஜலரூபாகிலாப்யாயை நம:
  ஓம் தேஜ: புஞ்சஸ்வருபிண்யை நம:
  ஓம் ஜகத் ப்ராகர்ஷ்யகாயை நம:
  ஓம் அக்ஞானதமோ ஹ்ருத்பானு ரூபிண்யை நம:
  ஓம் வாயு ரூபாயை நம:
  ஓம் அகில வ்யாப்தாயை நம:
  ஓம் உத்நத்யாதி வினாஸின்யை நம:
  ஓம் நபோ ரூபாயை நம:
  ஓம் இந்துஸுர்யாதி ஜோதிர் பூதாவ காக்ஷதாயை நம:
  ஓம் க்ராண ரூபாயை நம:
  ஓம் கந்த ரூபாயை நம:
  ஓம் கந்த க்ரஹண காரிண்யை நம:
  ஓம் ரஸ நாயை நம:
  ஓம் ரஸ ரூபாயை நம:
  ஓம் ரஸக்ரஹண காரிண்யை நம:
  ஓம் சக்ஷுரூபாயை நம:
  ஓம் ரூப ரூபாயை நம:
  ஓம் ரூப்க்ரஹண கார்யை நம:
  ஓம் தவக் ரூபாயை நம:
  ஓம் ஸ்பர்ஸ ரூபாயை நம:
  ஓம் ஸபர்ஸ க்ரஹ காரிண்யை நம:
  ஓம் ச்ரோத்ர ரூபாயை நம:
  ஓம் ஸப்த ரூபாயை நம:
  ஓம் ஸப்த க்ரஹண காரிண்யை நம:
  ஓம் வாகீந்த்ரிய ஸ்வரூபாயை நம:
  ஓம் வாசவ்ருத்தி ப்ரதாயின்யை நம:
  ஓம் பாணீந்திரிய ஸ்வரூபாயை நம:
  ஓம் க்ரியா விருத்தி ப்ரதாயின்யை நம:
  ஓம் பாதாந்திரிய ஸ்வரூபாயை நம:
  ஓம் கதிவ்ருத்தி ப்ரதாயின்யை நம:
  ஓம் பாயிவிந்திரிய ஸ்வரூபாயை நம:
  ஓம் விஸர்க்கார்த்தைக காரிண்யை நம:
  ஓம் ரஹஸ்யேந்திரிய ரூபாயை நம:
  ஓம் விஷயாந்த தாயின்யை நம:
  ஓம் மனோ ரூபாயை நம:
  ஓம் ஸங்கல்ப விகல்பாதி ஸ்வரூபிண்யை நம:
  ஓம் ஸர்வோப லப்தி வேதஸே நம:
  ஓம் புத்தி ஸ்ச்சய ரூபிண்யை நம:
  ஓம் அஹங்கார ஸ்வரூபாயை நம:
  ஓம் அஹம் கர்த்தைவ்ய வ்ருத்திதாயை நம:
  ஓம் சேதனா சித்த ரூபாயை நம:
  ஓம் ஸர்வ சைதன்ய தாயின்யை நம:
  ஓம் குண வைஷம்ய ரூபாட்ய மகத் தத்வதபிமானின்யை நம:
  ஓம் குணஸாம்யாவ்யக்த மாலாயை நம:
  ஓம் மூலப்ருக்ருதி ஸஞ்ஜிதிகர்யை நம:
  ஓம் பஞ்சக்ருத் யமஹாபூத ஸூக்ஷ்ம பூதஸ்வரூண்பின்யை நம:
  ஓம் வித்யா வித்யாத்மிகாயை நம:
  ஓம் மாயா பந்த மோசன காரிண்யை நம:
  ஓம் கால சக்தியை நம:
  ஓம் கால ரூபாயை நம:
  ஓம் நியந்த்யாதி நியாமின்யை நம:
  ஓம் தூம்ராதி பஞ்ச யோமாக்க்ஷயாயை நம:
  ஓம் யந்த்ர மந்த்ர காலத்மிகாயை நம:
  ஓம் பிரம்ஹ ரூபாயை நம:
  ஓம் விஷ்ணு ரூபாயை நம:
  ஓம் ருத்ர ரூபாயை நம:
  ஓம் மஹேஸ்வர்யை நம:
  ஓம் ஸதாஸிவ ஸ்வரூபாயை நம:
  ஓம் சிவாயை நம:
  ஓம் சிவப்ரியாயை நம:
  ஓம் ஸ்ரீ வாணி லக்ஷ்மி உமா ரூபாயை நம:
  ஓம் ஸதாக்யாயை நம:
  ஓம் சித்களாத்மிகாயை நம:
  ஓம் தூம்ராதி பரம வ்யோம யந்த்ர குலாத்மிகாயை நம:
  ஓம் ஸ்தூல தேஹ சரீரிண்யை நம:
  ஓம் ஸூக்ஷ்ம தேஷ சரீரிண்யை நம:
  ஓம் வாச்ய வாசக ரூபாயை நம:
  ஓம் ஞான ஞ்யேய ஸ்வரூபிண்யை நம:
  ஓம் கார்ய காரண ரூபாயை நம:
  ஓம் தஸநாத ஸ்வரூபாயை நம:
  ஓம் நாபி ரூபாட்ய குண்டல்யை நம:
  ஓம் வேத வேதாங்க ரூபாயை நம:
  ஓம் ஸூத்ர ஸாஸ்த்ராதி ரூபிண்யை நம:
  ஓம் புராண ரூபாயை நம:
  ஓம் ஸத்தாம ஸாஸ்த்ர ரூபிண்யை நம:
  ஓம் பராத்பர ஸேவ்யை நம:
  ஓம் ஆயுர்வேத ஸ்வரூபாயை நம:
  ஓம் தனுர் வேத ஸ்வரூபிண்யை நம:
  ஓம் காந்தர்வ வித்யா ரூபாயை நம:
  ஓம் அர்த்த ஸாஸ்த்ரா ரூபிண்யை நம:
  ஓம் சதுஷ்ஷஷ்டி கலா ரூபாயை நம:
  ஓம் நிகமாகம ரூபிண்யை நம:
  ஓம் காவ்ய இதிஹாஸ ரூபாயை நம:
  ஓம் கான வித்யாதி ரூபிண்யை நம:
  ஓம் ஸர்வ பாஷா ஸ்வரூபிண்யை நம:
  ஓம் ஞானக்ஞேய க்ரியாத்மிகாயை நம:
  ஓம் ஸர்வ தந்த்ர மய்யை நம:
  ஓம் ஸர்வ மந்த்ர மய்யை நம:
  ஓம் வேத மாத்ரே நம:
  ஓம் தமோ ரூபாயை நம:
  ஓம் பரஸமை ஜோதிஷே நம:
  ஓம் பரப்ரும்ம ஸ்வரூபிண்யை நம:
  ஓம் சிவ காமேஸ்வராங்க ஸ்தாயை நம:
  ஓம் ஸ்வாதீன வல்லபாயை நம:
  ஓம் காம தாயின்யை நம:
  ஓம் பக்திப்ரியாயை நம:
  ஓம் நிஷ்காரணாயை நம:
  ஓம் மருத்யு மதன்யை நம:
  ஓம் துர்காயை நம:
  ஓம் ஸாந்த்ர கருணாயை நம:
  ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம:
  ஓம் ஞானஞேய ஸ்வரூபிண்யை நம:
  ஓம் ராஜராஜேஸ்வர்யை நம:

  லலிதா திரிபுரசுந்தரி அஷ்டோத்திர சதநாமாவளி
  ஓம் ஸ்ரீ லலிதா த்ரிபுரஸுந்தர்யை நம:
  ஓம் சிவ சக்த்யை நம:
  ஓம் ஞான சக்த்யை நம:
  ஓம் மூலாதாரைக நிலயாயை நம:
  ஓம் மஹா ஸக்த்யை நம:
  ஓம் மஹா ஸாரஸ்வத ப்ரதாயை நம:
  ஓம் மஹா காருண்ய தாயை நம:
  ஓம் மங்கள ப்ரதாயை நம:
  ஓம் மீனாக்ஷ்யை நம:
  ஓம் மோஹ நாசின்யை நம:
  ஓம் காமாக்ஷ்யை நம:
  ஓம் கல்யாண்யை நம:
  ஓம் கலாவத்யை நம:
  ஓம் கவிப்ரியாயை நம:
  ஓம் கலா ரூபாயை நம:
  ஓம் குலாங்க நாயை நம:
  ஓம் காள ராத்ரியை நம:
  ஓம் குஷ்டரோக ஹராயை நம:
  ஓம் கலா மாலாயை நம:
  ஓம் கபாலி ப்ரீதி தாயின்யை நம:
  ஓம் பாலாயை நம:
  ஓம் பாண தாரிண்யை நம:
  ஓம் பாலாதித்ய ஸமப்ரதாயை நம:
  ஓம் பிந்து நிலயாயை நம:
  ஓம் பிந்து ரூபாயை நம:
  ஓம் ப்ரும்ம ரூபிண்யை நம:
  ஓம் வன துர்காயை நம:
  ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:
  ஓம் விஜயாயை நம:
  ஓம் வேத வேத்யாயை நம:
  ஓம் வித்யா வித்யா ஸ்வரூபிண்யை நம:
  ஓம் வித்யா தராயை நம:
  ஓம் விஸ்வ மய்யை நம:
  ஓம் வேத மூர்த்யை நம:
  ஓம் வேத ஸாராயை நம:
  ஓம் வாக் ஸ்வரூபாயை நம:
  ஓம் விஸ்வ ஸாக்ஷிண்யை நம:
  ஓம் விஸ்வ வேத்யாயை நம:
  ஓம் விக்ஞான கனரூபிண்யை நம:
  ஓம் வாகீஸ்வர்யை நம:
  ஓம் வாக் விபூதி தாயின்யை நம:
  ஓம் வாம மார்க் பிரவர்த்தின்யை நம:
  ஓம் விஷ்ணு மாயாயை நம:
  ஓம் ரக்ஷா கர்யை நம:
  ஓம் ரம்யாயை நம:
  ஓம் ரமணீ யாயை நம:
  ஓம் ராகேந்து வதனாயை நம:
  ஓம் ராஜ ராஜ நிஷேவி தாயை நம:
  ஓம் ராமாயை நம:
  ஓம் ராஜ ராஜேஸ்வர்யை நம:
  ஓம் ரக்ஷõக்யை நம:
  ஓம் தாக்ஷõயின்யை நம:
  ஓம் தாரித்ர்ய நாசின்யை நம:
  ஓம் துக்க ஸமன்யை நம:
  ஓம் தேவ்யை நம:
  ஓம் தயா சர்யை நம:
  ஓம் துர்காயை நம:
  ஓம் துஷ்ட ஸமன்யை நம:
  ஓம் நந்தின்யை நம:
  ஓம் நந்தி ஸுதாயை நம:
  ஓம் தக்ஷõயை நம:
  ஓம் தக்ஷிணா மூர்த்தி ரூபிண்யை நம:
  ஓம் ஜயந்த்யை நம:
  ஓம் ஜயப்ரதாயை நம:
  ஓம் ஜாத வேதஸே நம:
  ஓம் ஜகத் ப்ரியாயை நம:
  ஓம் ஞான ப்ரியாயை நம:
  ஓம் ஞான விக்ஞான காரிண்யை நம:
  ஓம் ஞானேஸ்வர்யை நம:
  ஓம் ஞான கம்யாயை நம:
  ஓம் அக்ஞான த்வம்ஸின்யை நம:
  ஓம் ஞான ரூபிண்யை நம:
  ஓம் யோக நித்ராயை நம:
  ஓம் யக்ஷ ஸேவிதாயை நம:
  ஓம் த்ரி புரேஸ்வர்யை நம:
  ஓம் த்ரி மூர்த்தயே நம:
  ஓம் தபஸ் வின்யை நம:
  ஓம் ஸத்யாயை நம:
  ஓம் ஸர்வ வந்திதாயை நம:
  ஓம் ஸத்ய ப்ரஸாதன்யை நம:
  ஓம் ஸச்சிதானந்த ரூபிண்யை நம:
  ஓம் ஸத்யாயை நம:
  ஓம் மாணிக்க ரத்னாபரணாயை நம:
  ஓம் மயூர கேது ஜனன்யை நம:
  ஓம் மலயாசல புத்ரிகாயை நம:
  ஓம் ஹம்ஸ ரூபிண்யை நம:
  ஓம் ஸாமகான ப்ரியாயை நம:
  ஓம் சர்வ மங்களதாயின்யை நம:
  ஓம் ஸர்வ சத்ரு நிபர்ஹிண்யை நம:
  ஓம் ஸதாசிவ மனோகராயை நம:
  ஓம் சர்வக்ஞாயை நம:
  ஓம் சர்வ சக்தி ஸ்வரூபிண்யை நம:
  ஓம் சங்கர வல்லபாயை நம:
  ஓம் சிவங்கர்யை நம:
  ஓம் சர்வாண்யை நம:
  ஓம் கால ரூபிண்யை நம:
  ஓம் ஸ்ரீ சக்ர மத்யகாயை நம:
  ஓம் வித்யா தனவே நம:
  ஓம் மந்த்ர தனவே நம:
  ஓம் யோக லக்ஷ்ம்யை நம:
  ஓம் ராஜ லக்ஷ்ம்யை நம:
  ஓம் மஹா லக்ஷ்ம்யை நம:
  ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:
  ஓம் ப்ரும்ம விஷ்ணு ஸிவாத்மிகாயை நம:
  ஓம் காத்யாயின்யை நம:
  ஓம் துர்கா தேவ்யை நம:
  ஓம் மஹிஷாஸுரமர்தின்யை நம:
  ஓம் ஸ்ரீ லலிதா பரமேஸ்வர்யை  நம:
  ஸ்ரீதேவி கட்கமாலா அஷ்டோத்திர சதநாமாவளி
  ஓம் ஸ்ரீ த்ரிபுரஸுந்தர்யை நம
  ஓம் ஹ்ருதயதேவ்யை நம
  ஓம் சிரோதேவ்யை நம
  ஓம் சிகாதேவ்யை நம
  ஓம் கவசதேவ்யை நம
  ஓம் நேத்ர தேவ்யை நம
  ஓம் அஸ்த்ரதேவ்யை நம
  ஓம் காமேச்வர்யை நம
  ஓம் பகமாலின்யை நம
  ஓம் நித்யக்லின்னாயை நம
  ஓம் பேருண்டாயை நம
  ஓம் வன்ஹிவாஸின்யை நம
  ஓம் மஹாவஜ்ரேச்வர்யை நம
  ஓம் சிவதூத்யை நம
  ஓம் த்வரிதாயை நம
  ஓம் குலஸுந்தர்யை நம
  ஓம் நித்யாயை நம
  ஓம் நீலபதாகாயை நம
  ஓம் விஜயாயை நம
  ஓம் ஸர்வமங்களாயை நம
  ஓம் ஜ்வாலாமாலின்யை நம
  ஓம் சித்ராயை நம
  ஓம் மஹாநித்யாயை நம
  ஓம் பரமேச்வர பரமேச்வர்யை நம
  ஓம் மித்ரேசமய்யை நம
  ஓம் ஷஷ்டீசமய்யை நம
  ஓம் உட்டீசம்யயை நம
  ஓம் சர்யாநாதமய்யை நம
  ஓம் லோபாமுத்ரமய்யை நம
  ஓம் அகஸ்த்யமய்யை நம
  ஓம் காலதாபநமய்யை நம
  ஓம் தர்மாசாரமய்யை நம
  ஓம் முக்தகேசீச்வரமய்யை நம
  ஓம் தீபகலாநாதமய்யை நம
  ஓம் தீபகலாநாதமய்யை நம
  ஓம் விஷ்ணுதேவமய்யை நம
  ஓம் ப்ரபாகரதேவமய்யை நம
  ஓம் தேஜோதேவமய்யை நம
  ஓம் மனோஜதேவமய்யை நம
  ஓம் கல்யாணதேவமய்யை நம
  ஓம் வாஸுதேவமய்யை நம
  ஓம் ரத்னதேவமய்யை நம
  ஓம் ஸ்ரீராமானந்தமய்யை நம
  ஓம் அணிமாஸித்யை நம
  ஓம் லகிமாஸித்யை நம
  ஓம் கரிமாஸித்யை நம
  ஓம் மஹிமாஸித்யை நம
  ஓம் ரசித்வஸித்யை நம
  ஓம் வசித்வஸித்யை நம
  ஓம் ப்ராகாம்யஸித்யை நம
  ஓம் புக்திஸித்யை நம
  ஓம் இச்சாஸித்யை நம
  ஓம் ஸர்வகாமஸித்யை நம
  ஓம் ப்ராம்ஹ்யை நம
  ஓம் மஹேச்வர்யை நம
  ஓம் கௌமார்யை நம
  ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம
  ஓம் வாராஹ்யை நம
  ஓம் மாஹேந்த்ரியை நம
  ஓம் சாமுண்டாயை நம
  ஓம் மஹாலக்ஷ்மியை நம
  ஓம் ஸர்வஸம்÷க்ஷõபிண்யை நம
  ஓம் ஸர்வவித்ராவிண்யை நம
  ஓம் ஸர்வாகர்ஹிண்யை நம
  ஓம் ஸர்வசங்கர்யை நம
  ஓம் ஸர்வோன்மாதின்யை நம
  ஓம் ஸர்வமஹாங்குசாயை நம
  ஓம் ஸர்வகேசர்யை நம
  ஓம் ஸர்வபீஜாயை நம
  ஓம் ஸர்வயோன்யை நம
  ஓம் ஸர்வத்ரிகண்டாயை நம
  ஓம் த்ரைலோக்யமோஹனசக்ர ஸ்வாமின்யை நம
  ஓம் ப்ரகடயோகின்யை நம
  ஓம் காமாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் புத்யாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் அஹங்காராகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் சப்தாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் ஸ்பர்சாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் ரூபாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் ரஸாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் கந்தாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் சித்தாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் தைர்யாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் ஸ்ம்ருத்யாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் நாமாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் பீஜாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் ஆத்மாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் அம்ருதாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் சரீராகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் ஸர்வாசாபரிபூரகசக்ர ஸ்வாமின்யை நம
  ஓம் குப்தயோகின்யை நம
  ஓம்  அனங்ககுஸுமாயை நம
  ஓம்  அனங்கமேகலாயை நம
  ஓம்  அனங்கமதனாயை நம
  ஓம்  அனங்கமதனாதுராயை நம
  ஓம்  அனங்கரேகாயை நம
  ஓம்  அனங்கவேகின்யை நம
  ஓம்  அனங்காங்குசாயை நம
  ஓம்  அனங்கமாலின்யை நம
  ஓம்  ஸர்வஸம்÷க்ஷõபணசக்ர ஸ்வாமின்யை நம
  ஓம் குப்ததரயோகின்யை நம
  ஓம் ஸர்வஸம்÷க்ஷõபிண்யை நம
  ஓம் ஸர்வவவித்ராவிண்யை நம
  ஓம் ஸர்வாகர்ஷிண்யை நம
  ஓம் ஸர்வாஹ்லாதின்யை நம
  ஓம் ஸர்வஸம்மோஹின்யை நம
  ஓம் ஸர்வஸ்தம்பின்யை நம
  ஓம் ஸர்வஜ்ரும்பிண்யை நம
  ஓம் ஸர்வரஞ்ஜின்யை நம
  ஓம் ஸர்வோன்மாதின்யை நம
  ஓம் ஸர்வார்த்தஸாதகாயை நம
  ஓம் ஸர்வஸம்பத்திபூரண்யை நம
  ஓம் ஸர்வமந்த்ரமய்யை நம
  ஓம் ஸர்வத்வ்நதவக்ஷயங்கர்யை நம
  ஓம் ஸர்வஸெளபாக்யதாயசக்ர ஸ்வாமின்யை நம
  ஓம் ஸம்ப்ரதாயயோகின்யை நம
  ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாயை நம
  ஓம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாயை நம
  ஓம் ஸர்வப்ரியங்கர்யை நம
  ஓம் ஸர்வமங்களகாரிண்யை நம
  ஓம் ஸர்வகாமப்ரதாயை நம
  ஓம் ஸர்வதுக்கவிமோசின்யை நம
  ஓம் ஸர்வம்ருத்யுப்ரசமன்யை நம
  ஓம் ஸர்வவிக்னநிவாரண்யை நம
  ஓம் ஸர்வாங்கஸுந்தர்யை நம
  ஓம் ஸர்வஸெளபாக்யதாயின்யை நம
  ஓம் ஸர்வார்த்தஸாதக சக்ரஸ்வாமின்யை நம
  ஓம் குலோத்தீர்ணயோகின்யை நம
  ஓம் ஸர்வக்ஞாயை நம
  ஓம் ஸர்வசக்த்யை நம
  ஓம் ஸர்வைச்வர்யப்ரதாயின்யை நம
  ஓம் ஸர்வக்ஞானமய்யை நம
  ஓம் ஸர்வவ்யா திவினாசின்யை நம
  ஓம் ஸர்வாதாரஸ்வரூபாயை நம
  ஓம் ஸர்வாபாபஹராயை நம
  ஓம் ஸர்வானந்தமய்யை நம
  ஓம் ஸர்வரக்ஷõஸ்வரூபிண்யை நம
  ஓம் ஸர்வேப்ஸிதபலப்ரதாயை நம
  ஓம் ஸர்வரக்ஷõகர சக்ரஸ்வாமின்யை நம
  ஓம் நிகர்பயோகின்யை நம
  ஓம் வசின்யை நம
  ஓம் காமேச்வர்யை நம
  ஓம் மோதின்யை நம
  ஓம் விமலாயை நம
  ஓம் அருணாயை நம
  ஓம் ஜயின்யை நம
  ஓம் ஸர்வேச்வர்யை நம
  ஓம் கௌளின்யை நம
  ஓம் ஸர்வரோகஹர சக்ரஸ்வாமின்யை நம
  ஓம் ரஹஸ்யயோகின்யை நம
  ஓம் பாணின்யை நம
  ஓம் சாபின்யை நம
  ஓம் பாசின்யை நம
  ஓம் அங்குசின்யை நம
  ஓம் மஹாகாமேச்வர்யை நம
  ஓம் மஹாவஜ்ரேச்வர்யை நம
  ஓம் மஹாபகமாலின்யை நம
  ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரத சக்ரஸ்வாமின்யை நம
  ஓம் அதிரஹஸ்யயோகின்யை நம
  ஓம் ஸ்ரீஸ்ரீமஹாபட்டாரிகாயை நம
  ஓம் ஸர்வானந்தமயசக்ர ஸ்வாமின்யை நம
  ஓம் பராபர ரஹஸ்யயோகின்யை நம
  ஓம் த்ரிபுராயை நம
  ஓம் த்ரிபுரேச்யை நம
  ஓம் த்ரிபுரஸுந்தர்யை நம
  ஓம் த்ரிபுரவாஸின்யை நம
  ஓம் த்ரிபுராக்ரியை நம
  ஓம் த்ரிபுரமாலின்யை நம
  ஓம் த்ரிபுராஸித்யை நம
  ஓம் த்ரிபுராம்பாயை நம
  ஓம் மஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம
  ஓம் மஹாமஹேச்வர்யை நம
  ஓம் மஹாமஹாராக்ஞ்யை நம
  ஓம் மஹாமஹாகுப்தாயை நம
  ஓம் மஹாமஹாக்ஞப்தாயை நம
  ஓம் மஹாமஹாநந்தாயை நம
  ஓம் மஹாமஹாஸ்கந்தாயை நம
  ஓம் மஹாமஹாசயாயை நம
  ஓம் மஹாமஹா ஸ்ரீசக்ரநகர ஸாம்ராக்ஞ்யை நம
  நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்ரீ லலிதாம்பிகாயை நம.
  ஸ்ரீ லலிதோபாக்யானம் - புஷ்பாஞ்ஜலி
  இதனை பாராயணம் செய்தால் ஒவ்வொர் நாமாவுக்கும் ஆயிரம் தாமரை மலர்களால் அர்ச்சித்த பலன் உண்டு.
  ஓம் ஐம், ஹ்ரீம், ஸ்ரீம், ஐம், க்லீம், ஸெள: ஓம் நம: த்ரிபுரஸுந்தரி, ஹ்ருதயதேவி, சிரோதேவி, சிகாதேவி, கவச தேவி, நேத்ர தேவி, அஸ்த்ர தேவி, காமேச்வரி, பகமாலிநி, நித்யக்லிந்நே, பேருண்டே, வந்ஹிவாஸிநி, மஹாவஜ்ரேச்வரி, வித்யேச்வரி, பரசிவதூதி, த்வரிதே, குலஸுந்தரி, நித்யே, நீலபதாகே, விஜயே, ஸர்வ மங்களே, ஜ்வாலா மாலிநி, சித்ரே, மஹாநித்யே, பரமேச்வரி, மித்ரேசமயி, ஷஷ்டீச மயி, ஓட்யாண மயி, சர்யாநாதமயி, லோபாமுத்ரா மயி, அகஸ்த்யமயி, காலதாபனமயி, தர்மாசார்யமயி, முக்தகேசீச்வர மயி, தீப கலாநாத மயி, விஷ்ணு தேவமயி, ப்ராபகர தேவமயி, தேஜோ தேவமயி, மநோஜதேவமயி, அணி மாஸித்தே, மஹிமாஸித்தே, கரிமாஸித்தே, லகிமா ஸித்தே, ஈசித்வஸித்தே, வசித்வஸித்தே, ப்ராப்தி ஸித்தே, ப்ராகாம்யஸித்தே, ரஸஸித்தே, மோக்ஷஸித்தே, ப்ராம்ஹி, மாஹேச்வரி, கௌமாரி, வைஷ்ணவி, வாராஹி, இந்த்ராணி, சாமுண்டே, மஹாலக்ஷ்மி, ஸர்வஸம்÷க்ஷõபிணி, ஸர்வ வித்ராவிணி, ஸர்வாகர்ஷிணி, ஸர்வ வசங்கரி, ஸர்வோந்மாதிநி, ஸர்வ மஹாங்குசே, ஸர்வகேசரி ஸர்வபீஜே ஸர்வயோநே, ஸர்வத்ரிகண்டே, த்ரைலோக்ய மோஹநசக்ர ஸ்வாமிநி, ப்ரகடயோகிநி, பௌத்த தர்சநாங்கி, காமாகர்ஷிணி, புத்யாகர்ஷிணி, அஹங்காராகர்ஷிணி, சப்தாகர்ஷிணி, ஸ்பர்சாகர்ஷிணி, ரூபாகர்ஷிணி, ரஸாகர்ஷிணி, கந்தாகர்ஷிணி, சித்தாகர்ஷிணி, தைர்யாகர்ஷிணி, ஸ்ம்ருத்யாகர்ஷிணி, நாமாகர்ஷிணி, பீஜாகர்ஷிணி, ஆத்மாகர்ஷிணி, அம்ருதாகர்ஷிணி, சரீராகர்ஷிணி, குப்தயோகிநி, ஸர்வாசாபரிபூரக சக்ரஸ்வாமிநி, அநங்க குஸுமே, அநங்கமேகலே, அநங்கமதனே, அநங்க மதநாதுரே, அநங்கரேகே, அநங்க வேகிநி, அநங்காங்குசே, அநங்கமாலிநி, குப்ததர யோகிநி, வைதிகதர்சநாங்கி, ஸர்வஸம்÷க்ஷõபகாரக சக்ரஸ்வாமினி, பூர்வாம் நாயாதிதேவதே, ஸ்ருஷ்டி ரூபே, ஸ்ர்வஸம்÷க்ஷõபிணி, ஸர்வவித்ராவிணி, ஸர்வாகர்ஷிணி, ஸர்வாஹ்லாதிநி, ஸர்வ ஸம்மோஹிநி, ஸர்வஸ்தம்பிநி, ஸர்வஜ்ரும்பிணி, ஸர்வவசங்கரி, ஸர்வரஞ்ஜனி, ஸர்வோந்மாதினி, ஸர்வார்த்த ஸாதிகே, ஸர்வஸம்பத்ப்ரபூரணி, ஸர்வ மந்த்ரமயி, ஸர்வ த்வந்த்வ க்ஷயங்கரி, ஸம்ப்ரதாய யோகிநி, ஸெளரதர்ச நாங்கி, ஸர்வ ஸெளபாக்ய தாயக சக்ரே, ஸர்வஸித்திப்ரேத ஸர்வஸம்பத்ப்ரதே, ஸர்வ ப்ரியங்கரி, ஸர்வ மங்களாகாரிணி, ஸர்வ காமப்ரதே, ஸர்வ துக்கவிமோசநி, ஸர்வ ம்ருத்யு ப்ரசமநி, ஸர்வ விக்ந நிவாரிணி, ஸர்வாங்கஸுந்தரி, ஸர்வ ஸெளபாக்ய தாயிநி, குலோத்தீர்ண யோகிநி, ஸர்வார்த்த ஸாதக சக்ரே, ஸர்வக்ஞே, ஸர்வ சக்தே, ஸர்வைச்வர்யபலப்ரதே, ஸர்வக்ஞானமயி, ஸர்வ வ்யாதி நிவாரணி, ஸர்வாதார ஸ்வரூபே, ஸர்வ பாபஹரே, ஸர்வாநந்த மயி, ஸர்வ ரக்ஷõஸ்வரூபிணி, ஸர்வேப்ஸிதப்ரதே, நிகர்ப்ப யோகிநி, வைஷ்ணவதர்ச நாங்கி, ஸர்வ ரக்ஷõகர சக்ரஸ்ரே, தக்ஷிணாம் நாயேசி, ஸ்திதி ரூபே, வசிநி, காமேசி, மோதிநி, விமலே, அருணே, ஜயநி, ஸர்வேச்வரி, கௌலிநி, ரஹஸ்ய யோகிநி, சாக்த தர்ச நாங்கி, ஸர்வ ரோகஹர சக்ரேசி, பச்சிமாம் நாயேசி, தநுர்பாண பாசாங்குச தேவதே, காமேசி, வஜ்ரேசி, பகமாலிநி, அதிரஹஸ்ய யோகிநி, சைவதர்ச நாங்கி, ஸர்வ ஸித்திப்ரத சக்ரகே, உத்தராம் நாயேசி, ஸம்ஹாரரூபே, சுத்தபரே, பிந்துபீடகதே, மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி, பராபராதிரஹஸ்ய யோகிநி, சாம்பவதர்ச நாங்கி, ஸர்வானந்தமய சக்ரேசி, த்ரிபுரே, த்ரிபுரேசி, த்ரிபுரஸுந்தரி, த்ரிபுரவாஸிநி, த்ரிபுராஸ்ரீ: த்ரிபுர மாலிநி, த்ரிபுரா ஸித்தே, த்ரிபுராம்ப, ஸர்வ சக்ரஸ்தே, அநுத்தராம் நாயாக்ய ஸ்வரூபே, மஹாத்ரிபுர பைரவி, சதுர்வித குணரூபே, குலே, அகுலே, குலாகுலே, மஹா கௌலிநி, ஸர்வோத்தரே, ஸர்வ தர்சநாங்கி, நவாஸ நஸ்திதே நவாக்ஷரி, நவமிதுநாக்ருதே, மஹேச மாதவ விதாத்ரு, மந்மத, ஸ்கந்த, நந்தி, இந்த்ர, மநு, சந்த்ர, குபேரா கஸ்த்யே, துர்வாஸ: க்ரோதபட்டாரக வித்யாத்மிகே, கல்யாண தத்வத்ரயரூபே, சிவசிவாத்மிகே, பூர்ணப்ரம்ஹ சக்தே-மஹா பரமேச்வரி, மஹா த்ரிபுர ஸுந்தரி, தவ ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம்!

  No comments:

  Post a comment