SHIRDI LIVE DARSHAN

Friday, 28 September 2012

சுதர்ஸனர் மஹாமந்திரம்.MP3
http://4.bp.blogspot.com/-lrUZeD-roUc/T2g0U75keeI/AAAAAAAAFmQ/eJoahFxJtJg/s1600/sudarshana-chakra-holy-wheel-of-vishnu.jpg

சுதர்சன மஹாமந்திரத்தை தினமும் காலையில் சொன்னால், அஞ்ஞான இருள் விலகும். எல்லா பிரச்சனைகளும் மறைந்து போகும். ஆபத்து நீங்கும். பயம் விலகும்.
தைரியம் பிறக்கும். சந்தோஷம் நிலைக்கும்.

விடியற்காலையில் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு குளித்து, சுத்தமான உடை அணிந்து கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்து, கண்ணை மூடிக்கொண்டு குறைந்தபட்சம் ஒன்பது
தடவை - கூடிய பட்சம் 108 தடவை பாராயணம் செய்தால் அவர்களுக்கு பீடைகள் ஒழியும். சௌபாக்கியம் பிறக்கும்.

மஹா சுதர்ஸனர் மஹாமந்திரம்.MP3ஓம் க்லீம் க்ருஷ்ணாய ஹ்ரீம் கோவிந்தாய ஸ்ரீம் கோபி
ஜனவல்லபாய ஓம்பராய பரமபுருஷாய பரமாத்மனே!
மமபரகர்ம மந்த்ர தந்த்ர யந்த்ர ஒளஷத அஸ்த்ர
ஸஸ்த்ர வாதப்ரதிவாதானி ஸம்ஹர ஸம்ஹர
ம்ருத்யோர் மோசய மோசய ஓம் மஹா சுதர்சனயா
தீப்த்ரே ஜ்வாலா பரிவ்ருதாய ஸர்வதிக் ÷க்ஷõபன
கராய ஹும்பட் பரப்ரஹ்மணே ஸ்வாஹா
ஓம் மஹா சுதர்சன தாராய நம இதம்

 http://4.bp.blogspot.com/-OzB8gf_gaJk/TaXF0NKA7fI/AAAAAAAAAeE/zrv7YVuEvDE/s1600/elumalayan.jpg

Thursday, 20 September 2012

மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜய கவசம்.MP3http://2.bp.blogspot.com/-77FIc1eqYpk/Td5olfEEBOI/AAAAAAAAA0Q/p_sYp8q_pB4/s1600/2.JPG


 மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜய கவசம்.MP3பைரவ உவாச

 ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ மஹாம்ருத்யுஞ்சய கவசஸ்ய

 ஸ்ரீ பைரவ ருஷி : காயத்ரீச்சன்த: ஸ்ரீ ம்ருத்யுஞ்சய ருத்ரோ தேவதா
ஓம் பீஜம், ஜம் சக்தி: ஸ: கீலகம் ஹெளம் இதி
தத்வம் சதுர்வர்கபல ஸாதனே பாடே வினியோக :
ஓம் சந்த்ர மண்டல மத்யஸ்தே ருத்ரமாலே விசித்ரிதே,
தத்ரஸ்த்தம சின்தயேத் ஸாத்யம் ம்ருத்யும் ப்ராப்தோபி ஜீவதி

ச்ருணுஷ்வ பரமேசானி கவசம் மன்முகோதிதம்,
மஹா ம்ருத்யுஞ்சய ஸ்யாஸ்ய ந தேயம் பரமாத்புதம்

யம் த்ருத்வாயம் படித்வா ச யம் ச்ருத்வா கவசோத்தமம்
த்ரைலோக்யாதிபதிர்பூத்வா ஸுகிதோ (அ) ஸ்மி மஹேச்வரி

ததேவ வர்ணயிஷ்யாமி தவ ப்ரீத்யா வரானனே
ததாபி பரமம் தத்வம் ந தாதவ்யம் துராத்மனேஓம் ஜூம் ஸ: ஹெளஓம் சிர: பாது தேவோ ம்ருத்யுஞ்சயோ மம
ஸ்ரீ சிவோ வை லலாடம்ச ஓம் ஹெளம் ப்ருவெள ஸதாசிவ:

நீலகண்டோ(அ)வதான்நேத்ரே கபர்த்தீ மே(அ)வதாச்ச்ருதீ,
த்ரிலோசன(அ)வதாத் கண்டௌ நாஸம் மே த்ரிபுரான்தக:

முகம் பீயுஷக்கடப்ருத் ஓஷ்டௌ மேக்ருத்திகாம்பர:
ஹனும் மே ஹாடகேசானோ முகம் வடுகபைரவ:

கன்தராம் காலமதனோ கலம் கண ப்ரியோ(அ)வது
ஸ்கன்தௌ ஸ்கந்தபிதா பாது ஹஸ்தௌ மே கிரிசோ(அ)வது

நகான்மே கிரிஜாநாத: பாயாதங்குளி ஸம்யுதான்,
ஸ்தனௌ தாராபதி: பாது வக்ஷ: பசுபதிர்மம்

குக்ஷிம் குவேரவதேன: பார்ச்வெள மே மாரசாசன:
சர்வ: பாது ததா நாபிம் சூலீப்ருஷ்டம் மமாவது

சிச்னம் மே சங்கர: பாது குஹ்ய குஹ்யகவல்லப:
கடிம் காலாந்தக: பாயாத் ஊரூ மே(அ)ந்தககாதக:

ஜாகரூகோ(அ)வதாஜ்ஜானூ ஜங்கே மே காலபைரவ:
குல்பௌ பாயாஜ்ஜடாதாரீ பாதௌ ம்ருத்யுஞ்சயோ(அ)வது

பாதரதிமூர்த்த பர்யந்தம் ஸத்யோ ஜாதோ மமாவது,
ரக்ஷõஹீனம் நாமஹீனம் வபு: பாத்வம் ருதேச்வர: (பாது அம்ருதே ச்வர:)

பூர்வே பலவிகரணோ தக்ஷிணே காலசாஸன :
பச்சிமே பார்வதீநாத உத்தரே மாம் மனோன்மன:

ஜசான்யாமீச்வர: பாயாத் ஆக்னேய்யாம் அக்னிலோசன:
நைர்ருத்யாம் சம்புரவ்யான்மாம் வாயவ்யாம் வாயுவாஹன:

ஊர்த்வம் பலப்ரமதனே: பாதாலே பரமேச் வர:
தச திக்ஷú ஸதா பாது மஹாம்ருத்யுஞ்சயச் ச மாம்

ரணே ராஜகுல த்யூதே விஷமே ப்ராணஸம்ச யே
பாயாத் ஓம் ஜூம் மஹாருத்ரோ தேவதேவோ தசாக்ஷர:

ப்ரபாதே பாது மாம் ப்ரும்மா மத்யாஹ்னே பைரவோ(அ)வது
ஸாயம் ஸர்வேச் வர: பாது நிசா யாம் நித்யசேதன:

அர்த்தராத்ரே மஹாதேவோ நிசான்தே மஹோதய:
ஸர்வதா ஸர்வத: பாது ஓம் ஜூம்ஸ: ஹெளம் ம்ருத்யுஞ்சய:

இதீதம் கவசம் புண்யம் த்ரிஷுலோகேஷு துர்லபம்
ஸர்வமந்த்ரமயம் குஹ்யம் ஸர்வயந்த்ரேஷு கோபிதம்

புண்யம் புண்யப்ரதம் திவ்யம் தேவ தேவாதிதைவதம்
ய இதம்ச படேன் மந்த்ரம் கவசம் வாசயேத்தத

தஸ்யஹஸ்தே மஹாதேவி த்ர்யம்பகஸ்யாஷ்ட ஸித்தய :
ரணே த்ருத்வா சரேத்யுத்தம் ஹத்வா சத்ரூன் ஜயம் லபேத்

ஜபம் க்ருத்வா க்ருஹே தேவி ஸ்ம்ப்ராப்ஸ்யதி ஸுகம் புன:
மஹாபயே மஹா ரோகே மஹாமாரீபயே ததா
துர்பிக்ஷ சத்ருஸம்ஹாரே படேத்வசமாதராத்

இதி  ஸ்ரீ மஹாம்ருத்யுஞ்சய கவசம் ஸம்பூர்ணம்


http://www.shrilalitha.com/images/mruthyunjaya-yantra.jpg http://4.bp.blogspot.com/_Nx4Sw79Vgbk/S5oIQn0tQ7I/AAAAAAAAABM/OPwFxKEzuDg/s400/mruthyunjaya.jpg

மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்தோத்திரம்.MP3

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoM2CAffO7NiPf3iIFp1IbGjIMlnRZ34ncVAwRYMMbKliqZ80z


மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்தோத்திரம்.MP3மார்க்கண்டேயர் அருளியது

இந்த மார்க்கண்டேய ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்பவர்களுக்கு எமபயம் நீங்கும்.
நீண்ட ஆயுள் உண்டாகும்.


ஓம் ருத்ரம் பசுபதிம் ஸ்தாணும் நீலகண்டம் உமாபதிம்

நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுகரிஷ்யதி!

காலகண்டம் கால மூர்த்திம் காலாக்னிம் கால நாசனம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

நீலகண்டம் விருபாக்ஷம் நிர்மலம் நிருபத்ரவம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

அனந்தம் அவ்யயம் சாந்தம் அக்ஷமாலா தரம் ஹரம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

ஆனந்தம் பரமம் நித்யம் கைவல்ய பத்தாயினம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

தேவதேவம் ஜகன்னாதம் தேவேசம் வ்ருஷபத்வஜம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

ஸ்வர்க்கா பவர்க தாதாரம் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதியந்த காரணம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

கங்காதரம் சஸிதரம் சங்கரம் சூல பாணிநம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

பஸ்மோத் தூளித சர்வாங்கம் நாகாபரண பூஷிதம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

அர்த்தநாரீஸ்வரம் தேவம் பார்வதீ பிராணநாயகம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

நீலகண்டம் விரூபாக்ஷம் நிர்மலம் நிருபத்ரவம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

வாமதேவம் மகாதேவம் லோகநாதம் ஜகத்குரும்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

த்ரயக்ஷம் சதுர்ப்புஜம் சாந்தம் ஜடாமகுடதாரிணம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

ப்ரளய ஸ்திதி கர்த்தாரம் ஆதகர்த்தாரம் ஈஸ்வரம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

வ்யோமகேசம் வ்ருபாக்ஷம் சந்திரார்க்கிருத சேகரம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

கல்பாயுர் தேகிமேபுண்யம் யாவதாயுர் அரோகரம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!

சிவேசாரம் மஹாதேவம் வாமதேவம் ஸதாசிவம்
நமாமி சிரஸா தேவம் கிம்னோ ம்ருத்யுங்கரிஷ்யதி!


http://4.bp.blogspot.com/_Nx4Sw79Vgbk/S5oIQn0tQ7I/AAAAAAAAABM/OPwFxKEzuDg/s400/mruthyunjaya.jpg

Monday, 17 September 2012

ஸ்ரீதேவி அஷ்டகம்.MP3

http://i.ytimg.com/vi/HsH32K7Gpb8/0.jpg


 ஸ்ரீதேவி அஷ்டகம்.MP3மஹாதேவீம் மஹா சக்திம் பவானீம் பவவல்லபாம்
பவாதி பஞ்ஜநகரீம் வந்தே த்வாம் லோகமாதரம்

 பக்தப்ரியாம் பக்திகம்யாம் பக்தானாம் கீர்திவர்திகாம்
பவப்ரியாம் ஸதீம் தேவீம் வந்தே த்வாம் பக்தவதவத்ஸலாம்
 


அன்னபூர்ணாம் ஸதாரபூர்ணாம் பார்வதீம் பர்வபூஜிதாம்
மஹேச்வரிம் வ்ருஷாரூடாம் வந்தே த்வாம் பரமேச்வரீம்
 

காலராத்ரிம் மஹாராத்ரிம் மோஹராத்ரிம் ஜனேச்வரீம்
சிவகாநந்தாம் சம்புசக்திம் வந்தே த்வாம் ஜனனீ முமாம்
 

ஜகத்காத்ரீம் ஜகத்தாத்ரீம் ஜகத்ஸம்ஹாரகாரிணீம்
முனிபி ஸம்ஸ்துதாம் பத்ராம் வந்தே த்வாம் மோக்ஷதாயினீம்
 

தேவ து:க ஹரா - மம்பாம் ஸதா தேவஸஹாயகாம்
முனிதேவை ஸதாஸேவ்யாம் வந்தே த்வாம் தேவபூஜிதாம்
 

த்ரிநேத்ராம் சங்கரீம் கௌரீம் போக மோக்ஷப்ரதாம் சிவாம்
மஹாமாயாம் ஜகத்பீஜாம் வந்தே த்வாம் ஜகத்ச்வரீம்

சரணாகதஜீவானாம் ஸர்வது கவினாசினீம்
ஸூக ஸம்பத்கராம் நித்யம் வந்தே த்வாம் ப்ரக்ருதிம் ப்ராம்

http://lh3.ggpht.com/-NBUjSAjjn68/Rf5lMkjKbvI/AAAAAAAAA0E/511j2X2D1oA/Lord%252520Venkateswara%252520along%252520with%252520goddesses%252520Sri%252520Lakshmi%252520and%252520Sri%252520Padmavathi.jpg

Sunday, 9 September 2012

ஷீரடி சாய்பாபா ஆரத்தி பாடல்.MP3

http://www.indiatravelpal.com/States/West%20India/Maharashtra/Images/shirdi_sai_baba1.gif
ஷீரடி சாய் பாபா சமாதி மந்திர் - நேரடி ஒளிபரப்பு நேரடி தரிசனம் 
shirdi sai baba sansthan manthir live dharsan


http://1.bp.blogspot.com/-lsc37Uzh5-w/TrN7V3j8TeI/AAAAAAAAAbo/YT7ZJouiug0/s1600/sai.jpg


https://www.shrisaibabasansthan.org/darshanflash_1.html

Or

http://www.saibabaofindia.com/shirdi_sai_baba_live_online_samadhi_mandir_darshan.htm
மேலும் சில முக்கியமான இந்திய கோவில்கள் மூலஸ்தானத்தில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு - Live Dharshan


http://copiedpost.blogspot.ca/2012/12/live-dharshan.html

காகட ஆரத்தி
(விடியற்காலை 5-15 மணி)
காகட ஆரத்தி.MP3 
 
சச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத்
மஹாராஜ்கீ ஜெய்

1. ஜோடூனியா கர சரணீ டேவிலா மாதா
பரிஸாவீ வினந்தீ மாஜீ பண்டரீநாதா

அஸோநஸோ பாவ ஆலோ தூஜியா டாயா
க்ருபாத்ருஷ்டீ பாஹே மஜகடே ஸத்குருராயா

அகண்டீத ஸாவே ஜஸே வாடதே பாயீ
ஸாண்டூனீ ஸங்கோச டாவ தோடாஸா தேயீ

துகா ம்ஹணே தேவா மாஜீ வேடீவாகுடீ
நாமேபவ பாஷஹாதி ஆபுல்யா தோடீ

2. உடா பாண்டுரங்கா ப்ரபாத ஸமயோ பாதலா
வைஷ்ணவாஞ்சா மேளாகருட பாரீதாடலா

கரூட பாராபாஸுனிமஹா த்வாராபர்யந்த
ஸுரவராஞ்சீ மாந்தி உபீ ஜோடூனி ஹாத

சுக ஸனகாதிக நாரத தும்பர பக்தாஞ்சா கோடீ
த்ரிசூலடமரூ கேவுனிஉபா கிரிஜேசாபதீ

கலியுகீசா பக்த நாமா உபா கீர்த்தனீ
பாடீமாகே உபீ டோளா லாவுனியா ஜனீ

3. உடா உடா ஸ்ரீஸாயிநாதகுரு சரணகமல தாவா
ஆதிவ்யாதி பவதாப வாருனி தாரா ஜடஜீவா

கேலீதும்ஹா ஸோடுனியா பவ தமரஜனி விலயா
பரி ஹீ அஞ்ஞானாஸி துமசீ புலவி யோகமாயா

சக்தி ந அம்ஹா யத்கிஞ்சிதஹீ திஜலா ஸாராயா
தும்ஹீச தீதே ஸாருனி தாவா முகஜன தாராயா

போ ஸாயிநாத மஹாராஜ பவதிமிர நாசக ரவி
அக்ஞானி அம்ஹீ கிதீ தவ வர்ணவீ தோரவீ

தீ வர்ணீதா பாகலே பஹுவதனீ சேஷ விதி கவீ
ஸக்ருவ ஹோவுனி மஹிமா துமசா தும்ஹீச வதவாவா

ஆதிவ்யாதி பவதாப வாருனி தாரா ஜடஜீவா
உடா உடா ஸ்ரீ ஸாயிநாதகுரு சரணகமல தாவா

ஆதிவ்யாதி பவதாப வாருனி தாரா ஜடஜீவா
பக்த மனீ ஸத்பாவ தருனி ஜே தும்ஹா அனுஸரலே

த்யாயாஸ்தவ தே தர்சன துமசே த்வாரி உபேடேலே
த்யானஸ்தா தும்ஹாஸ பாஹுனி மன அமுசேதாலே

பரி த்வத்வசனாம்ருத பஷாயாதே ஆதூர ஜாலே
உகடூனி நேத்ரகமலா தீனபந்து ரமாகாந்தா

பாஹீ பா க்ருபாத்ருஷ்டி பாலகா ஜசீ மாதா
ரஞ்ஜவீ மதுரவாணீ ஹரி தாப ஸாயிநாதா

அம்ஹீச அபுலே கார்யாஸ்தவ துஜ கஷ்டவிதோ தேவா
ஸஹன கரசில ஜகுனி த்யாவீ பேட க்ருஷ்ண தாவா

உடா உடா ஸ்ரீ ஸாயிநாதகுரு சரணகமல தாவா
ஆதிவ்யாதி பவதாப வாருனி தாரா ஜடஜீவா

4. உடா பாண்டுரங்கா ஆதா தர்சன த்யா ஸகளா
ஜாலா அருணோதய ஸரலீ நித்ரேசீ வேளா

ஸந்த ஸாதூ முனீ அவகே ஜாலேதீ கோளா
ஸோடா ஷேஜே ஸுக ஆதா பஹூத்யா முககமளா

ரங்கமண்டபீ மஹாத்வாரீ ஜாலீஸே தாடீ
மன உதாவீள ரூப பஹாவயா த்ருஷ்டி

ராஹீரகுமாபாயீதும்ஹா ஹேவுத்யாதயா
ஷேஜே ஹாலவுனீ ஜாகே கரா தேவராயா

கரூட ஹனுமந்த உபே பாஹதீ வாட
ஸ்வர்கீசே ஸுரவர கேவுனி ஆலே வோபாட

ஜாலே முக்தத்வார லாப ஜாலா ரோகடா
விஷ்ணுதாஸ நாமா உபா கேவுனி காக்கடா

5. கேவுனி பஞ்சாரதீ கரு பாபாஞ்சீ ஆரதி

உடா உடா ஹோ பாந்தவ ஓவாளு ஹாரமாதவ

கரூனியா ஸ்தீரமன பாஹு கம்பீர ஹேத்யான
கிருஷ்ணநாதா தத்தஸாயீ ஜடோ சித்த துஜே பாயி

6. காகட ஆரதீ கரீதோ ஸாயிநாத தேவா
சின்மயருபதா கவீ கேவுனி பாலக லகுஸேவா

காம க்ரோத மத மத்ஸர ஆடுநி காகடாகேலா
வைராக்யாசே தூப காலுனி மீதோ பிஜவீலா

ஸாயி நாதகுருபக்திஜ்வலேநே தோ மீ பேட விலா
ததருத்தீ ஜாளுஹீ குருநே ப்ரகாச பாடிலா

த்வைத தமா நாஸுநீ மிளவீ தத்ஸ்வரூபீ ஜீவா
சின்மயருபதா கவீ கேவுனி பாலக லகுஸேவா

காகட ஆரதீ கரீதோ ஸாயிநாத தேவா
சின்மயருபதா கவீ கேவுனி பாலக லகுஸேவா

பூகேசர வ்யாபூநீ அவகே ஹ்ருத்கமலீ ராஹஸி
தோசி தத்ததேவ ஷீரடி ராஹுநீ பாவஸீ

ராஹு நயேதே அன்யஸ்த்ரஹிது பக்தாஸ்தவ தாவஸீ
நிரஸுநியா ஸங்கடா தாஸா அநுபவ தாவிஸீ

நகளேத்வல்லீலாஹீகோண்யா தேவாவாமானவா
சின்மயருபதா கவீ கேவுனி பாலக லகுஸேவா

காகட ஆரதீ கரீதோ ஸாயிநாத தேவா
சின்மயருபதா கவீ கேவுனி பாலக லகுஸேவா

த்வத்யச துந்துபீனே ஸாரே அம்பரஹே கோந்தலே
ஸகுணமூர்த்தி பாஹண்யா ஆதுர ஜன ஷீரடீ ஆலே

ப்ராசுனி த்வத்வசனாம்ருத அமுசே தேஹபான ஹரபலே
ஸோடுநியா துர அபிமான மானஸ த்வச் சரஹீ வாஹிலே

க்ருபா கரூநி ஸாயிமாவுலே தாஸ பதரி த்யாவா
சின்மயருபதா கவீ கேவுனி பாலக லகுஸேவா

காகட ஆரதீ கரீதோ ஸாயிநாத தேவா
சின்மயருபதா கவீ கேவுனி பாலக லகுஸேவா

7. பக்திசியா போடீ போத காகடா ஜோதி
பஞ்சப்ராண ஜிவே பாவே ஓவாளு ஆரதி

ஓவாளு ஆரதி மாஜா பண்டரீ நாதா மாஜா சாயிநாதா
தோன்ஹீ கரஜோடூநீ சரணீ டேவிலா மாதா
காய மஹிமா வர்ணூ ஆதா ஸாங்கணே கிதி
கோடீ ப்ரஹ்மஹத்யா முக பாஹதா ஜாதீ

ராயீ ரகுமாபாயீ உப்யா தோகி தோபாஹீ
மயுரபிச்ச சாமரே டாளிதி ஸாயிஞ்ச டாயி

துகாமணே தீப கேஉனி உன் மனீத சோபா
விடே வரீ உபா திஸே லாவண்ய காபா

8. உடா ஸாது ஸந்த ஸாதா ஆபுலாலே ஹித
ஜாயில ஜாயில ஹா நரதேஹ மக கைச்சா பகவந்த

உடோநியா பஹாடேபாபா உபா அஸே வீடே
சரண தயாஞ்சே கோமடே அம்ருத த்ருஷ்டி அவலோகா

உடாஉடா ஹோ வேகேஸீ சலா ஜாவுயா ராவுளாஸீ
ஜளதில பாதகாஞ்சா ராசீ காகட ஆரதீ தேக்லியா

ஜாகே கரா ருக்மிணி வரா தேவாஹே நிஜஸுராத
வேகே லிம்பலோன கரா த்ருஷ்ட ஹோயில தயாஸி

தாரீ வாஜந்த்ரீ வாஜதி டோல தமாமே கர்ஜதி
ஹோதசே காகட ஆரதி மாஜா ஸத்குரு ராயாசீ

ஸிம்ஹநாத சங்கபேரி ஆனந்த ஹோதஸே
மஹாத்வாரீ கேசவராஜ விடேவரீ நாமா சரண வந்திதோ

9. ஸாயிநாத குரு மாஜே ஆயீ மஜலா டாவ த்யாவா பாயீ
தத்தராஜ குரு மாஜே ஆயீ மஜலா டாவ த்யாவா பாயீ
ஸாயிநாத குரு மாஜே ஆயீ மஜலா டாவ த்யாவா பாயீ
ஸ்ரீ ஸச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத் மஹாராஜ் கீ ஜெய்

10. ப்ரபாதஸமயீ நபா சுப ரவீப்ரபா பாத்தலீ
ஸ்மரேகுரு ஸதாஅசா ஸமயீ த்யா சளேநாகலீ
மணோநி கர ஜோடுநீ கருஅதா குருப்ரார்த்தனா
ஸமர்த்தகுரு ஸாயிநாத புரவீ மனோவாஸநா

தமா நிரஸி பானு ஹா குருஹிநாஸி அக்ஞானதா
பரந்து குருசீ கரீ ந ரவிஹீ கதீ ஸாம்யதா
புன்ஹா திமிர ஜன்ம கே குருக்ருபேநி அக்ஞானநா
ஸமர்த்த குரு ஸாயிநாத புரவீ மனோ வாஸநா

ரவி ப்ரகட ஹோவுனீ த்வரித காலவீ ஆலஸா
தஸா குருஹி ஸோடவீ ஸகல துஷ்க்ருதீ லாலஸா
ஹரோணீ அபிமான ஹி ஜடவி த்வத்பதீ பாவநா
ஸமர்த்தகுரு ஸாயிநாத புரவீ மனோவாஸநா

குரூஸி உபமா திஸே விதிஹரீ ஹராஞ்சீ உணீ
உடோனி மகயேயி தீ கவநி யா உகீ பாஹுணீ
துஜீச உபமா துலா பரவீ சோபதே ஸஜ்ஜநா
ஸமர்த்த குரு ஸாயிநாதபுரவீ மனோவாஸநா

ஸமாதி உதரோநியா குரு சலா மஷீதீகடே
த்வதீய வசனோக்தி தீ மதுர வாரிதிஸாக்கடே
அஜாதரிபு ஸத்குரோ அகில பாதகா பஞ்சனா
ஸமர்த்த குரு ஸாயிநாத புரவீ மனோவாஸநா

அஹா ஸுஸமயாஸி யா குரு உடோனியா பைஸலே
விலோகுநி பதாச்ரிதா ததிய ஆபதே நாஸிலே
அஸா ஸுஹிதகாரீ யா ஜகதி கோணிஹி அன்ய நா
ஸமர்த்த குரு ஸாயிநாத புரவீ மனோவாஸநா

அஸே பஹுத சாஹணா பரி நஜா குருஞ்சிக்ருபா
நதத்ஸ்வஹித த்யா களே கரிதஸே ரிகாம்யா கபா
ஜரி குருபதா தரீ ஸுத்ருட பக்திநே தோமனா
ஸமர்த்த குரு ஸாயிநாத புரவீ மனோ வாஸநா

குரோ விநதிமீ கரீ ஹ்ருதய மந்திரீ யா பஸா
ஸமஸ்த ஜக ஹே குருஸ்வருபசீ டஸோ மானஸா
கடோ ஸதத ஸத்க்ருதீ மதிஹி தே ஜகத்பாவநா
ஸமர்த்தகுரு ஸாயிநாத புரவீ மனோவாஸநா

11. ப்ரேமேயா அஷ்டகாஸீ படுநி குருவரா ப்ரார்த்திஜே தீப்ரபாதி
த்யாஞ்சே சித்தாஸி தேதோ அகில ஹருநியா ப்ராந்தி மீ நித்ய ஷாந்தி
ஜஸே ஹே ஸாயிநாதே கதுநி ஸுசவிலே ஜேவி யா பாலகாஸீ
தேவீ த்யா க்ருஷ்ண பாயி நமுதி ஸவிநயே அர்பிதோ அஷ்டகாஸீ
ஸ்ரீ ஸச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத் மஹாராஜ் கீ ஜெய்

12. ஸாயீரஹம் நஜர் கர்நா பச்சோங்கா பாலன் கர்நா
ஸாயீரஹம் நஜர் கர்நா பச்சோங்கா பாலன் கர்நா
ஜா நா துமனே ஜகத்பஸாரா ஸபஹீஜுட ஜமாநா

ஜா நா துமனே ஜகத்பஸாரா ஸபஹீஜுட ஜமாநா
ஸாயீரஹம் நஜர் கர்நா பச்சோங்கா பாலன் கர்நா
ஸாயீரஹம் நஜர் கர்நா பச்சோங்கா பாலன் கர்நா

மை அந்தா ஹு பந்தா அபகா முஜஸே ப்ரபு திகலானா
மை அந்தா ஹு பந்தா அபகா முஜஸே ப்ரபு திகலானா
ஸாயீரஹம் நஜர் கர்நா பச்சோங்கா பாலன் கர்நா
ஸாயீரஹம் நஜர் கர்நா பச்சோங்கா பாலன் கர்நா

தாசகணு கஹி அபக்யா போலு தக்ககயீமேரீ ரஸனா
தாசகணு கஹி அபக்யா போலு தக்ககயீமேரீ ரஸனா
ஸாயீரஹம் நஜர் கர்நா பச்சோங்கா பாலன் கர்நா
ஸாயீரஹம் நஜர் கர்நா பச்சோங்கா பாலன் கர்நா

13. ரஹம் நஜர் கரோ அபமோரே ஸாயீ
தும பீனநஹி முஜே மாபாப் பாயீ
ரஹம் நஜர் கரோ

மை அந்தாஹும் பந்தா துமாரா
மை அந்தாஹும் பந்தா துமாரா
மைனா ஜானூ - மைனா ஜானூ-மைனா ஜானூ

அல்லா இலாஹீ ரஹம் நஜர் கரோ
ரஹம் நஜர் கரோ அபமோரே ஸாயீ
தும பீனநஹி முஜே மாபாப் பாயீ
ரஹம் நஜர் கரோ

காலீ ஜமானா மைனே கமாயா
காலீ ஜமானா மைனே கமாயா

சாதீ ஆகிருகா - சாதீ ஆகிருகா - சாதிஆகிருகா
கீயா நகோயீ ரஹம் நஜர் கரோ
ரஹம் நஜர் கரோ அபமோரே ஸாயீ
தும பீனநஹி முஜே மாபாப் பாயீ
ரஹம் நஜர் கரோ
அப்னே மஷித்கா ஜாடூ கனுஹை
அப்னே  மஷித்கா ஜாடூ கனுஹை
மாலிக் ஹமாரே-மாலிக் ஹமாரே-மாலிக் ஹமாரே

தும் பாபாசாயீ ரஹம் நஜர் கரோ
ரஹம் நஜர் கரோ அபமோரே ஸாயீ
தும பீனநஹி முஜே மாபாப் பாயீ
ரஹம் நஜர் கரோ

14. துஜ காய தேவு ஸாவள்யா மீகாயா தரீ ஹோ
துஜ காய தேவு ஸத்குரு மீகாயா தரீ
மீதுபளீ படிக நாம்யாசி ஜான ஸ்ரீஹரீ
மீதுபளீ படிக நாம்யாசி ஜான ஸ்ரீஹரீ

உச்சிஷ்டதுலா தேணே ஹீகோஷ்டநாபரீ ஹோ
உச்சிஷ்டதுலா தேணே ஹீகோஷ்டநாபரீ
தூ ஜகந்நாத துஜ தேவுக சிரேபா கரீ
தூ ஜகந்நாத துஜ தேவுக சிரேபா கரீ
நகோ அந்த மதீயே பாஹு ஸக்யா பகவந்தா ஸ்ரீகாந்தா
மாத்யான்னராத்ர உலடோனிகேலீஹீ ஆதா அணசித்தா
ஜா ஹோயில துஜாரே காகடா கீ ராவுளாந்தரீ ஹோ
ஜா ஹோயில துஜாரே காகடா கீ ராவுளாந்தரீ
அணதீல பக்த நைவேத்யஹி நாநாபரீ
அணதீல பக்த நைவேத்யஹி நாநாபரீ
துஜ காய தேவு ஸாவள்யாமீ காயா தரீ ஹோ
துஜ காய தேவு ஸத்குரு மீகாயா தரீ
மீதுபளீ படிக நாம்யாசி ஜான ஸ்ரீஹரீ
மீதுபளீ படிக நாம்யாசி ஜான ஸ்ரீஹரீ

15. ஸ்ரீ ஸத்குரு பாபா ஸாயீ ஹோ
ஸ்ரீ ஸத்குரு பாபா ஸாயீ
துஜவாச்சுநி ஆஸ்ரய நாஹீ பூதலீ
துஜவாச்சுநி ஆஸ்ரய நாஹீ பூதலீ
மீ பாபிபதித தீமந்த ஹோ
மீ பாபிபதித தீமந்த
தாரணே மலா குருநாதா ஜடகரீ
தாரணே மலா குருநாதா ஜடகரீ
தூ ஷாந்தி க்க்ஷமேசா மேரு ஹோ
தூ ஷாந்தி க்க்ஷமேசா மேரு
துமி பாவார்ணவீசே தாரூ குருவரா
துமி பாவார்ணவீசே தாரூ குருவரா
குருவரா மஜஸீ பாமரா அதா உத்தரா
த்வரித லவலாஹி த்வரித லவலாஹீ
மீ புடதோ பவபய டோஹீ உத்தரா
மீ புடதோ பவபய டோஹீ உத்தரா
ஸ்ரீ  ஸத்குரு பாபா ஸாயீ ஹோ
ஸ்ரீ  ஸத்குரு பாபா ஸாயீ
துஜவாச்சுநி ஆச்ரய நாஹீ பூதலீ
துஜவாச்சுநி ஆச்ரய நாஹீ பூதலீ

ஸ்ரீ ஸச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத்
மஹாராஜ்கீ ஜெய்

ராஜாதி ராஜ் யோகிராஜ பரப்ரம்ஹோ
ஸாயிநாத் மஹாராஜ்

ஸ்ரீ ஸச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத்
மஹாராஜ்கீ ஜெய்

http://www.liveindia.com/sai/absai2.jpg 
 மத்யான ஆரத்தி
(பகல் 12-00 மணி)


  மத்யான ஆரத்தி.MP3
ஸ்ரீ சச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத்
மஹாராஜ்கீ ஜெய்

1. கேவுனி பஞ்சாரதீ கரு பாபாஞ்சி ஆரதி
கரூ ஸாயீஞ்சீ ஆரதி கரூ பாபாஞ்சி ஆரதி

உடா உடா ஹோ பாந்தவ ஓவாளு ஹா ராமாதவ
ஸாயீராமாதவ ஓவாளு ஹாராமாதவ

கரூனியா ஸ்தீரமன பாஹு கம்பீர ஹேத்யான
ஸாயிஞ்சேஹேத்யான பாஹு கம்பீர ஹேத்யான

கிருஷ்ணநாதா தத்தாஸாயீ ஜடோ சித்த தூஜே பாயி
சித்த பாபா பாயி ஜடோ சித்த தூஜே பாயி

2. ஆரதீ ஸாயீபாபா சௌக்ய தாதார ஜீவா
சரணாரஜா தலீ த்யாவா தாஸா விஸாவா பக்தாவிஸாவா
ஆரதி ஸாயிபாபா

ஜாளுநீ ஆனங்க ஸஸ்வரூபீ ராஹே தங்க
முமூக்ஷ ஜநா தாவீ நிஜ டோளா ஸ்ரீரங்கா
டோளா ஸ்ரீரங்கா ஆரதி ஸாயிபாபா

ஜயாமநீ ஜைசா பாவ தயா தைஸா அநுபவ
தாவிஸீ தயாகனா ஜஸீ துஜீ ஹீ மாவ
துஜீ ஹீ மாவ ஆரதி ஸாயிபாபா

துமசே நாச த்யாதா ஹரே ஸம்ஸ்ம்ருதிவ்யதா
அகாத தவ கரணீ மார்க தாவிஸீ அநாதா
தாவிஸீ அநாதா ஆரதி ஸாயிபாப

கலியுகீ அவதார சர்குண பரப்ரம்ம சாசார
அவதிர்ண ஜாலாஸி ஸ்வாமி தத்தா திகம்பர
தத்தா திகம்பர ஆரதி ஸாயிபாபா

ஆடா திவசா குருவாரீ பக்த கரீதிவாரீ
ப்ரபுபத பாஹாவயா பவபய நிவாரீ
பய நிவாரீ ஆரதி ஸாயிபாபா

மாஜா நிஜத்ரவ்ய டேவா தவ சரணரஜசேவா
மாகணே ஹேச்சி ஆதா தும்ஹா தேவாதிதேவா
தேவாதிதேவா ஆரதி ஸாயிபாபா

இச்சித தின சாதக நிர்மல தோய நிஜஸுக
பாஜாவே மாதவாயா ஸாம்பாள அபூலி பாக
அபூலி பாக ஆரதி ஸாயிபாபா
சௌக்ய தாதார ஜீவா சரணாரஜா தலீ
த்யாவா தாஸா விஸாவா
பக்தாவிஸாவா ஆரதி ஸாயிபாபா

3. ஜயதேவ ஜயதேவ தத்தா அவதூதா
ஓ ஸாயீ அவதூதா ஜோடுநி கர தவசரணீ
டேவிதோ மாதா ஜயதேவ ஜயதேவ
அவதரஸீதூ யேதா தர்மாதே க்லாநீம்
நாஸ்தீகா நாஹீ தூ லாவிஸி நிஜபஜனி
தாவிஸி நாநா லீலா அசங்க்ய ரூபாநீ
ஹரிஸீ வீநாஞ்சீ தூ சங்கட தினரஜநீ
ஜயதேவ ஜயதேவ தத்தா அவதூதா
ஓ ஸாயீ அவதூதா ஜோடுநி கர தவசரணீ
டேவிதோ மாதா ஜயதேவ ஜயதேவ

யவன ஸ்வரூபி ஐக்யா தர்சன த்வாம் திதலே
ஸம்சய நிரஸுநியா தத்வைதா காலவிலே
கோபீ சந்தா மந்தா த்வாசீ உத்தரிலே
மோமின வம்ஸீ ஜன்முநி லோகா தாரியலே
ஜயதேவ ஜயதேவ தத்தா அவதூதா
ஓ ஸாயீ அவதூதா ஜோடுநி கர தவசரணீ
டேவிதோ மாதா ஜயதேவ ஜயதேவ

பேதந தத்வீ ஹிந்து யவனாம்சா காஹீம்
தாவாயாஸீ ஜாலா புநரபி நரதேஹி
பாஹஸி ப்ரேமாநீ தூ ஹிந்துயவநாஹி
தாவிஸீ ஆந்மத்வாநி வ்யாபக ஹாசாயீ
ஜயதேவ ஜயதேவ தத்தா அவதூதா
ஓ ஸாயீ அவதூதா ஜோடுநி கர தவசரணீ
டேவிதோ மாதா ஜயதேவ ஜயதேவ

தேவா ஸாயிநாதா தத்பத நதவாவே
பரமாயா மோஹித ஜனமோசன ஜணி வாவே
த்வத் க்ருபயா சகலாஞ்சே சங்கட நிரசாவே
தேசில தரீ தேத்வத்யச க்ருஷ்ணானே காவே
ஜயதேவ ஜயதேவ தத்தா அவதூதா
ஓ ஸாயீ அவதூதா ஜோடுநி கர தவசரணீ
டேவிதோ மாதா ஜயதேவ ஜயதேவ

4. சிரடிமாஜே பண்டரபுர ஸாயிபாபா ராமாவார
பாபா ராமாவார ஸாயிபாபா ராமாவார

சுத்த பக்தி சந்த்ர பாகா பாவ புண்டலீக ஜாகா
புண்டலீக ஜாகா பாவ புண்டலீக ஜாகா

யாஹோ யாஹோ அவகேஜன கரோ பாபா ஷீ வந்தன
ஸாயீ ஷீ வந்தன கரோ பாபா ஷீ வந்தன

கணூ மணே பாபாஸாயீ தாம்வ பாவ மாஜே ஆயீ
பாவ மாஜே ஆயீ தாம்வ பாவ மாஜே ஆயீ

5. காலீ லோடாங்கண வந்தீன சரண டோள்யா நீ
பாஹீன ரூபதுஜே ப்ரேமே ஆலங்கின ஆனந்தி
பூஜின பாவே ஓவாளின மணே நாமா

த்வமேவ மாதா பிதா த்வமேவ த்வமேவ பந்துஸ்ச்
சகா த்வமேவ த்வமேவ வித்யா த்ரவிணம் த்வமேவ
த்வமேவ சர்வம் மமதேவ தேவ

காயேன வாசா மனசேந்த்ரி யைர்வா புத்யாத் மனாவா
ப்ரக்ருதிஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை
நாராயணா யேதி சமர்பயாமி

அச்சுதம் கேசவம் ராம நாராயணம் க்ருஷ்ண
தாமோதரம் வாஸுதேவம் ஹரீம் ஸ்ரீதரம் மாதவம்
கோபிகா வல்லபம் ஜானகீ நாயகம் ராமசந்த்ரம் பஜே

6. ஹரே ராம் ஹரே ராம்
ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே
ஸ்ரீ குருதேவ தத்த

7. புஷ்பாஞ்சலி

ஹரிஹி ஓம் யக்னேன யக்ஞமயஜந்த தேவாஸ்தானி
தர்மாணி ப்ரதமான்யாஸன்ந தேஹ நாகம்
மஹிமான ஸஜந்த யத்ர பூர்வே ஸாத்யா ஸந்தி தேவாஹா
ஓம் ராஜாதிராஜாய ப்ரஸஹ்ய ஸாஹினே
நமோ வயம் வைஸ்ரவணாய குர்மஹே ஸமே காமான்
காமகாமாய மஹ்யம் காமேஸ்வரோ வைஸ்ரவணோ
ததாது குபேராய வைஸ்ரவணாயா மஹாராஜாய நமஹ
ஓம் ஸ்வஸ்தி ஸாம்ராஜ்யம் பௌஜ்யம் ஸ்வாராஜ்யம்
வைராஜ்யம் பாரமேஷ்ட்யம் ராஜ்யம் மஹாராஜ்ய மாதி
பத்ய மயம் ஸமந்தபர்யா யீஸ்யாத் ஸார்வபௌம
ஸார்வாயுஷ் ஆந்ராதாபரார்தாத் ப்ருதிவ்யை ஸமுத்ர
பர்யந்தாயா ஏகராளிதி ததப்யேஷ ஸ்லோகா அபி
கீதோ மருதப்பரிவேஷ்டாரோ மருத்தஸ்யாவஸன் கிருஹே
ஆவிக்ஷிதஸ்ய காமப்ரேர் விச்வே தேவா ஸபாஸத இதி
ஸ்ரீ நாராயண வாஸுதேவாய ஸச்சிதானந்த ஸத்குரு
ஸாயிநாத் மஹாராஜ் கீ ஜெய்

8. நமஸ்காராஷ்டகம்

அனந்தா துலாதே கஸேரே ஸ்தவாவே
அனந்தா துலாதே கஸேரே நமாவே
அனந்தா முகாசாஷிணே சேஷ காதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

ஸ்மராவே மநீ த்வத்பதா நித்ய பாவே
உராவே தரீ பக்தி ஸாடி ஸ்வபாவே
தராவே ஜகா தாரூனீ மாயதாதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

வஸே ஜோஸதா தாவயா ஸந்தலீலா
திஸே அக்ஞலோகான்பரீ ஜோ ஜனாலா
பரி அந்தரீ ஞான கைவல்ய தாதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

மரா லாதலா ஜன்ம ஹாமானவாசா
நரா ஸார்தகாஸாதனீ பூத ஸாசா
தரூ ஸாயிப்ரேமாகளாயா அஹந்தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

தராவே கரீ ஸான அல்பக்ஞ பாலா
கராவே அம்ஹா தன்ய சும்போநீ காலா
முகீகால ப்ரேமே ஹரா க்ராஸ ஆதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

ஸுராதீக ஜ்யான்ச்யாத் பதா வந்திதாதீ
சுகாதீக ஜ்யான்தே ஸமானத்வ தேதீ
ப்ரயாகாதி தீர்த்தே பதி நம்ர ஹோதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

துஜ்யா ஜ்யா பதா பாஹதா கோபபாலீ
ஸதா ரங்கலீ சித்ஸ்வரூபீ மிராலீ
கரீராஸக்ரீ டாஸவே க்ருஷ்ண நாதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

துலா மாகதோ மாகணே ஏகத்யாவே
கராஜோடிதோ தீன அத்யந்தபாவே
பவீ மோஹ நீராஜ் ஹாதாரீ ஆதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

9. ஐஸா யேயீபா ஸாயி திகம்பரா அக்ஷயருப
அவதாரா ஸர்வஹி வ்யாபக தூம் ஸ்ருதிஸாரா
அநூஸுயாத்ரிகுமாரா பாபா யேயி பா
காசீ ஸ்நான ஜபா ப்ரதிதிவசீம் கோல்ஹாபுர
பிக்ஷேஸீ நிர்மல நதி துங்கா ஜலப்ராசீ
நித்ரா மாஹுர தேசீ ஐஸா யேயீபா

ஜோளீ லோம் பதஸே வாமகரீ த்ரிசூல டமரு
தாரீ பக்தாம் வரத ஸதா ஸுககாரி
தேசில முக்தீ சாரி ஐஸா யேயீபா

பாயீ பாதுகா ஜபமாலா கமண்டலூ ம்ருகசாலா
தாரண கரிசீபா நாகஜடா முகுட சோபதோமாதா
ஐஸா யேயீபா

தத்பர துஜாயா ஜேத்யாநீ அக்ஷய த்யாஞ்சே
ஸதநீ லக்ஷுமீ வாஸகரீ தினரஜனீ
ரக்ஷிஸி ஸங்கட வாருநி ஐஸா யேயீபா

யா பரி த்யான துஜே குருராயா த்ருஷ்யகரீ
நயனாயா பூர்ணானந்த சுகே ஹீ காயா
லாவிஸி ஹரிகுண காயா ஐஸா யேயீபா
ஸாயி திகம்பரா அக்ஷய ருப அவதாரா ஸர்வஹி
வ்யாபகதூம் ஸ்ருதிஸாரா அநூஸுயாத்ரிகுமாரா
பாபாயேயீபா

10. ஸாயிநாதா மஹிம்னா ஸ்தோத்ரம்

ஸதா ஸஸ்வ ரூபம் சிதானந்த கந்தம்
ஜகத்ஸம்பவ ஸ்தான ஸம்ஹார ஹேதும்
ஸ்வபக்தீச்சயா மானுஷம் தர்ஷயந்தம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

பவத்வாந்த வித்வம்ஸ மார்த்தண்ட மீட்யம்
மனோ வாகதீதம் முநிர்த்யான கம்யம்
ஜகத்வ்யாபகம் நிர்மலம் நிர்குண த்வாம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

பவாம்போதி மக்னார்த்திதானாம் ஜனானாம்
ஸ்வபாதா ச்ரிதானாம் ஸ்வபக்தி ப்ரியாணாம்
ஸமுத்தாரணார்த்தம் கலௌ ஸம்பவந்தம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

ஸதா நிம்ப வ்ருக்ஷஸ்ய மூலாதி வாஸாத்
ஸுதாஸ்ராவிணம் திக்தமப்ய ப்ரியம்தம்
தரும்கல்ப வ்ருக்ஷாதிகம் ஸாதயந்தம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

ஸதா கல்ப வ்ருக்ஷஸ்ய தஸ்யாதி மூலே
பவத்பாவ புத்யா ஸபர்யாதி ஸேவாம்
ந்ருணாம் குர்வதாம் புக்தி முக்தி ப்ரதம் தம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

அநேகா ச்ருதா தர்க்ய லீலாவிலாஸை
ஸமா விஷ்க்ருதேஷான பாஸ்வத்ப்ரபாவம்
அஹம்பாவ ஹீனம் ப்ரஸ்ன்னாத்ம பாவம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

ஸதாம் விஸ்ரமா ராம மேவாபிராமம்
ஸதா ஸஜ்ஜனை ஸஸ்துதம் ஸன்னமத்பி
ஜனாமோததம் பக்த பத்ரப்ரதந் தம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

அஜன்மாத்ய மேகம் பரம்ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்
ஸ்வயம்ஸம்பவம் ராமமேவா வதிர்ணம்
பவத்தர்சனாத் ஸம்புநீத ப்ரபோஹம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

ஸ்ரீ ஸாயீச க்ருபாநிதே அகிலந்ருணாம்
ஸர்வார்த்த ஸித்திப்ரத
யுஷ்மத் பாதரஜ ப்ராபாவ மதுலம் தாதாபீ வக்தாக்ஷமஹ
ஸத் பக்த்யா சரணம் க்ருதாஞ்சலிபுட ஸம்ப்ராமி
தோஸ்திமி ப்ரபோ
ஸ்ரீமத் ஸாயிபரேச பாதகமலாந் நான்யச் சரண்யம் மம

ஸாயீ ரூபதர ராகவோத்தமம்
பக்தகாம விபுதத்ருமம் ப்ரபும்
மாயயோபஹத சித்த சுத்தயே
சிந்தயாம்யஹ மஹர்நிசம் முதா

சரத்ஸுதாம் சுப்ரதிமம் ப்ரகாசம்
க்ருபாத பத்ரம் தவ ஸாயிநாத
த்வதீய பாதாப்ஜ ஸமாஸ்ரிதானாம்
ஸ்வச்சாயயா தாபமபாகரோது

உபாஸனா தைவத ஸாயிநாத
ஸ்தவைர்மயோ பாஸனினா ஸ்துதஸ்த்வம்
ரமேன் மனோன்மே தவபாத யுக்மே
ப்ருங்கோ யதாப்ஜே மகரந்த லுப்தஹ

அநேக ஜல்மார்ஜிதபாப ஸம்க்ஷயோ
பவேத்பவத் பாத ஸரோஜ தர்சனாத்
க்ஷமஸ்வ ஸர்வான் தபரான்த புஞ்சகான்
ப்ரஸீத ஸாயீ ஸத்குரோ தயாநிதே

ஸ்ரீ சாயிநாத சாணாம்ருத பூதசித்தாஸ்
தத்பாத சேவனரதாஹா சததஞ்ச பக்த்யா
சம்சார ஜன்யதுநி தௌர்தவினீர்க தாஸ்தே
கைவல்ய தாம பரமம் சமவாப் நுவந்தி

ஸ்தோத்ரமே தத்படேத் பக்த்யா
யோ நரஸ்தன் மனா ஸதா
சத்குரோ ஸாயிநாதஸ்ய
க்ருபா பாத்ரம் பவேத்ருவம்

11. கரசரணக்ருதம்வா காயஜம் கர்மஜம்வா
ச்ரவண நயன ஜம்வா மானசம் வா அபராதம்
விஹிதம விஹிதம்வா சர்வமே தத்க்ஷமஸ்வ
ஜயஜய கருணாப்தே ஸ்ரீ ப்ரபோ ஸாயிநாத

ஸ்ரீ ஸச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத்
மஹாராஜ்கீ ஜெய்

ராஜாதி ராஜ் யோகிராஜ பரப்ரம்மோ
ஸாயிநாத் மஹாராஜ்

ஸ்ரீ ஸச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத்
மஹாராஜ்கீ ஜெய்
http://4.bp.blogspot.com/_-QCFUFzE_C8/RlCmbeKAUOI/AAAAAAAAAW0/2e7-opXBCGs/s400/Shirdi_Sai_Baba_decor.jpg

 மாலை ஆரத்தி
(சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரத்தில்)

மாலை ஆரத்தி.MP3


 ஸ்ரீ சச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத் மஹாராஜ்கீ ஜெய்

1. ஆரதீ ஸாயீபாபா சௌக்ய தாதார ஜீவா
சரணாரஜா தலீ த்யாவா தாஸா விஸாவா பக்தாவிஸாவா
ஆரதி ஸாயிபாபா

ஜாளுநீ ஆனங்க ஸஸ்வரூபீ ராஹே தங்க
முமூக்ஷ ஜநா தாவீ நிஜ டோளா ஸ்ரீரங்கா
டோளா ஸ்ரீரங்கா ஆரதி ஸாயிபாபா

ஜயாமநீ ஜைசா பாவ தயா தைஸா அநுபவ
தாவிஸீ தயாகனா ஜஸீ துஜீ ஹீ மாவ
துஜீ ஹீ மாவ ஆரதி ஸாயிபாபா

துமசே நாச த்யாதா ஹரே ஸம்ஸ்ம்ருதிவ்யதா
அகாத தவ கரணீ மார்க தாவிஸீ அநாதா
தாவிஸீ அநாதா ஆரதி ஸாயிபாப

கலியுகீ அவதார சர்குண பரப்ரம்ம சாசார
அவதிர்ண ஜாலாஸி ஸ்வாமி தத்தா திகம்பர
தத்தா திகம்பர ஆரதி ஸாயிபாபா

ஆடா திவசா குருவாரீ பக்த கரீதிவாரீ
ப்ரபுபத பாஹாவயா பவபய நிவாரீ
பய நிவாரீ ஆரதி ஸாயிபாபா

மாஜா நிஜத்ரவ்ய டேவா தவ சரணரஜசேவா
மாகணே ஹேச்சி ஆதா தும்ஹா தேவாதிதேவா
தேவாதிதேவா ஆரதி ஸாயிபாபா

இச்சித தின சாதக நிர்மல தோய நிஜஸுக
பாஜாவே மாதவாயா ஸாம்பாள அபூலி பாக
அபூலி பாக ஆரதி ஸாயிபாபா
சௌக்ய தாதார ஜீவா சரணாரஜா தலீ
த்யாவா தாஸா விஸாவா
பக்தாவிஸாவா ஆரதி ஸாயிபாபா

2. சிரடிமாஜே பண்டரபுர ஸாயிபாபா ராமாவார
பாபா ராமாவார ஸாயிபாபா ராமாவார

சுத்த பக்தி சந்த்ர பாகா பாவ புண்டலீக ஜாகா
புண்டலீக ஜாகா பாவ புண்டலீக ஜாகா

யாஹோ யாஹோ அவகேஜன கரோ பாபா ஷீ வந்தன
ஸாயீ ஷீ வந்தன கரோ பாபா ஷீ வந்தன

கணூ மணே பாபாஸாயீ தாம்வ பாவ மாஜே ஆயீ
பாவ மாஜே ஆயீ தாம்வ பாவ மாஜே ஆயீ

3. காலீ லோடாங்கண வந்தீன சரண டோள்யா நீ
பாஹீன ரூபதுஜே ப்ரேமே ஆலங்கின ஆனந்தி
பூஜின பாவே ஓவாளின மணே நாமா

த்வமேவ மாதா பிதா த்வமேவ த்வமேவ பந்துஸ்ச்
சகா த்வமேவ த்வமேவ வித்யா த்ரவிணம் த்வமேவ
த்வமேவ சர்வம் மமதேவ தேவ

காயேன வாசா மனசேந்த்ரி யைர்வா புத்யாத் மனாவா
ப்ரக்ருதிஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை
நாராயணா யேதி சமர்பயாமி

அச்சுதம் கேசவம் ராம நாராயணம் க்ருஷ்ண
தாமோதரம் வாஸுதேவம் ஹரீம் ஸ்ரீதரம் மாதவம்
கோபிகா வல்லபம் ஜானகீ நாயகம் ராமசந்த்ரம் பஜே

4. ஹரே ராம் ஹரே ராம்
ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே
ஸ்ரீ குருதேவ தத்த

நமஸ்காராஷ்டகம்

அனந்தா துலாதே கஸேரே ஸ்தவாவே
அனந்தா துலாதே கஸேரே நமாவே
அனந்தா முகாசாஷிணே சேஷ காதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

ஸ்மராவே மநீ த்வத்பதா நித்ய பாவே
உராவே தரீ பக்தி ஸாடி ஸ்வபாவே
தராவே ஜகா தாரூனீ மாயதாதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

வஸே ஜோஸதா தாவயா ஸந்தலீலா
திஸே அக்ஞலோகான்பரீ ஜோ ஜனாலா
பரி அந்தரீ ஞான கைவல்ய தாதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

மரா லாதலா ஜன்ம ஹாமானவாசா
நரா ஸார்தகாஸாதனீ பூத ஸாசா
தரூ ஸாயிப்ரேமாகளாயா அஹந்தா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

தராவே கரீ ஸான அல்பக்ஞ பாலா
கராவே அம்ஹா தன்ய சும்போநீ காலா
முகீகால ப்ரேமே ஹரா க்ராஸ ஆதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

ஸுராதீக ஜ்யான்ச்யாத் பதா வந்திதாதீ
சுகாதீக ஜ்யான்தே ஸமானத்வ தேதீ
ப்ரயாகாதி தீர்த்தே பதி நம்ர ஹோதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

துஜ்யா ஜ்யா பதா பாஹதா கோபபாலீ
ஸதா ரங்கலீ சித்ஸ்வரூபீ மிராலீ
கரீராஸக்ரீ டாஸவே க்ருஷ்ண நாதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

துலா மாகதோ மாகணே ஏகத்யாவே
கராஜோடிதோ தீன அத்யந்தபாவே
பவீ மோஹ நீராஜ் ஹாதாரீ ஆதா
நமஸ்கார ஸாஷ்டாங்க ஸ்ரீஸாயிநாதா

9. ஐஸா யேயீபா ஸாயி திகம்பரா அக்ஷயருப
அவதாரா ஸர்வஹி வ்யாபக தூம் ஸ்ருதிஸாரா
அநூஸுயாத்ரிகுமாரா பாபா யேயி பா
காசீ ஸ்நான ஜபா ப்ரதிதிவசீம் கோல்ஹாபுர
பிக்ஷேஸீ நிர்மல நதி துங்கா ஜலப்ராசீ
நித்ரா மாஹுர தேசீ ஐஸா யேயீபா

ஜோளீ லோம் பதஸே வாமகரீ த்ரிசூல டமரு
தாரீ பக்தாம் வரத ஸதா ஸுககாரி
தேசில முக்தீ சாரி ஐஸா யேயீபா

பாயீ பாதுகா ஜபமாலா கமண்டலூ ம்ருகசாலா
தாரண கரிசீபா நாகஜடா முகுட சோபதோமாதா
ஐஸா யேயீபா

தத்பர துஜாயா ஜேத்யாநீ அக்ஷய த்யாஞ்சே
ஸதநீ லக்ஷுமீ வாஸகரீ தினரஜனீ
ரக்ஷிஸி ஸங்கட வாருநி ஐஸா யேயீபா

யா பரி த்யான துஜே குருராயா த்ருஷ்யகரீ
நயனாயா பூர்ணானந்த சுகே ஹீ காயா
லாவிஸி ஹரிகுண காயா ஐஸா யேயீபா
ஸாயி திகம்பரா அக்ஷய ருப அவதாரா ஸர்வஹி
வ்யாபகதூம் ஸ்ருதிஸாரா அநூஸுயாத்ரிகுமாரா
பாபாயேயீபா

10. ஸாயிநாதா மஹிம்னா ஸ்தோத்ரம்

ஸதா ஸஸ்வ ரூபம் சிதானந்த கந்தம்
ஜகத்ஸம்பவ ஸ்தான ஸம்ஹார ஹேதும்
ஸ்வபக்தீச்சயா மானுஷம் தர்ஷயந்தம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

பவத்வாந்த வித்வம்ஸ மார்த்தண்ட மீட்யம்
மனோ வாகதீதம் முநிர்த்யான கம்யம்
ஜகத்வ்யாபகம் நிர்மலம் நிர்குண த்வாம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

பவாம்போதி மக்னார்த்திதானாம் ஜனானாம்
ஸ்வபாதா ச்ரிதானாம் ஸ்வபக்தி ப்ரியாணாம்
ஸமுத்தாரணார்த்தம் கலௌ ஸம்பவந்தம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

ஸதா நிம்ப வ்ருக்ஷஸ்ய மூலாதி வாஸாத்
ஸுதாஸ்ராவிணம் திக்தமப்ய ப்ரியம்தம்
தரும்கல்ப வ்ருக்ஷாதிகம் ஸாதயந்தம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

ஸதா கல்ப வ்ருக்ஷஸ்ய தஸ்யாதி மூலே
பவத்பாவ புத்யா ஸபர்யாதி ஸேவாம்
ந்ருணாம் குர்வதாம் புக்தி முக்தி ப்ரதம் தம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

அநேகா ச்ருதா தர்க்ய லீலாவிலாஸை
ஸமா விஷ்க்ருதேஷான பாஸ்வத்ப்ரபாவம்
அஹம்பாவ ஹீனம் ப்ரஸ்ன்னாத்ம பாவம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

ஸதாம் விஸ்ரமா ராம மேவாபிராமம்
ஸதா ஸஜ்ஜனை ஸஸ்துதம் ஸன்னமத்பி
ஜனாமோததம் பக்த பத்ரப்ரதந் தம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

அஜன்மாத்ய மேகம் பரம்ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்
ஸ்வயம்ஸம்பவம் ராமமேவா வதிர்ணம்
பவத்தர்சனாத் ஸம்புநீத ப்ரபோஹம்
நமாமீஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயிநாதம்

ஸ்ரீ ஸாயீச க்ருபாநிதே அகிலந்ருணாம்
ஸர்வார்த்த ஸித்திப்ரத
யுஷ்மத் பாதரஜ ப்ராபாவ மதுலம் தாதாபீ வக்தாக்ஷமஹ
ஸத் பக்த்யா சரணம் க்ருதாஞ்சலிபுட ஸம்ப்ராமி
தோஸ்திமி ப்ரபோ
ஸ்ரீமத் ஸாயிபரேச பாதகமலாந் நான்யச் சரண்யம் மம

ஸாயீ ரூபதர ராகவோத்தமம்
பக்தகாம விபுதத்ருமம் ப்ரபும்
மாயயோபஹத சித்த சுத்தயே
சிந்தயாம்யஹ மஹர்நிசம் முதா

சரத்ஸுதாம் சுப்ரதிமம் ப்ரகாசம்
க்ருபாத பத்ரம் தவ ஸாயிநாத
த்வதீய பாதாப்ஜ ஸமாஸ்ரிதானாம்
ஸ்வச்சாயயா தாபமபாகரோது

உபாஸனா தைவத ஸாயிநாத
ஸ்தவைர்மயோ பாஸனினா ஸ்துதஸ்த்வம்
ரமேன் மனோன்மே தவபாத யுக்மே
ப்ருங்கோ யதாப்ஜே மகரந்த லுப்தஹ

அநேக ஜல்மார்ஜிதபாப ஸம்க்ஷயோ
பவேத்பவத் பாத ஸரோஜ தர்சனாத்
க்ஷமஸ்வ ஸர்வான் தபரான்த புஞ்சகான்
ப்ரஸீத ஸாயீ ஸத்குரோ தயாநிதே

ஸ்ரீ சாயிநாத சாணாம்ருத பூதசித்தாஸ்
தத்பாத சேவனரதாஹா சததஞ்ச பக்த்யா
சம்சார ஜன்யதுநி தௌர்தவினீர்க தாஸ்தே
கைவல்ய தாம பரமம் சமவாப் நுவந்தி

ஸ்தோத்ரமே தத்படேத் பக்த்யா
யோ நரஸ்தன் மனா ஸதா
சத்குரோ ஸாயிநாதஸ்ய
க்ருபா பாத்ரம் பவேத்ருவம்

புஷ்பாஞ்சலி

ஹரிஹி ஓம் யக்னேன யக்ஞமயஜந்த தேவாஸ்தானி
தர்மாணி ப்ரதமான்யாஸன்ந தேஹ நாகம்
மஹிமான ஸஜந்த யத்ர பூர்வே ஸாத்யா ஸந்தி தேவாஹா
ஓம் ராஜாதிராஜாய ப்ரஸஹ்ய ஸாஹினே
நமோ வயம் வைஸ்ரவணாய குர்மஹே ஸமே காமான்
காமகாமாய மஹ்யம் காமேஸ்வரோ வைஸ்ரவணோ
ததாது குபேராய வைஸ்ரவணாயா மஹாராஜாய நமஹ
ஓம் ஸ்வஸ்தி ஸாம்ராஜ்யம் பௌஜ்யம் ஸ்வாராஜ்யம்
வைராஜ்யம் பாரமேஷ்ட்யம் ராஜ்யம் மஹாராஜ்ய மாதி
பத்ய மயம் ஸமந்தபர்யா யீஸ்யாத் ஸார்வபௌம
ஸார்வாயுஷ் ஆந்ராதாபரார்தாத் ப்ருதிவ்யை ஸமுத்ர
பர்யந்தாயா ஏகராளிதி ததப்யேஷ ஸ்லோகா அபி
கீதோ மருதப்பரிவேஷ்டாரோ மருத்தஸ்யாவஸன் கிருஹே
ஆவிக்ஷிதஸ்ய காமப்ரேர் விச்வே தேவா ஸபாஸத இதி
ஸ்ரீ நாராயண வாஸுதேவாய ஸச்சிதானந்த ஸத்குரு
ஸாயிநாத் மஹாராஜ் கீ ஜெய்

குருப்ரசாத யாசனா தசகம்

ருஸோ மம ப்ரியாம்பிகா மஜவரீ பிதாஹீ ருஸோ
ருஸோ மம ப்ரியாங்கனா ப்ரிய ஸுதாத்மஜா ஹீருஸோ
ருஸோ பகினி பந்துஹீ ஸ்வசுர ஸாஸீபாயீ ருஸோ
ந தத்தகுரு ஸாயி மா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

புஸோ ந ஸுனபாயி த்யா மஜந ப்ராத்ருஜாயாபுஸோ
புஸோ ந ப்ரிய ஸோயரே ப்ரிய ஸகே ந ஞாதீ புஸோ
புஸோ ஸுஹ்ருத நாஸகா ஸ்வஜன நாப்தபந்தூபுஸோ
பரீ ந குரு ஸாயி மா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

புஸோ ந அபலா முலே தருண வ்ருத்தஹீ நா புஸோ
புஸோ ந குரு தாகுடே மஜந தோர ஸானே புஸோ
புஸோ ந சபலேபுரே ஸுஜன ஸாதுஹீ நா புஸோ
பரீ ந குரு ஸாயி மா மஜவரீ கதீஹீ புஸோ

ருஸோ சதுர தத்வவித் விபுத ப்ராக்ஞ ஞானீ ருஸோ
ருஸோஹி விதுஷீ ஸ்ரியா குசல பண்டிதாஹீ ருஸோ
ருஸோ மஹிபதீ யதி பஜக தாபஸீஹீ ருஸோ
ந தத்தகுரு ஸாயி மா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

ருஸோ கவி ருஷீ முனீ அனக ஸித்தயோகீ ருஸோ
ருஸோ ஹி க்ருஹதேவதா நி குலக்ராமதேவி ருஸோ
ருஸோ கலபிசாச்சஹீ மலினடாகினீ ஹீருஸோ
ந தத்தகுரு ஸாயி மா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

ருஸோ ம்ருகக கக்ருமீ அகில ஜீவஜந்தூ ருஸோ
ருஸோ விடப ப்ரஸ்தரா அசல ஆபகாப்தீ ருஸோ
ருஸோ க பவனாக்னி வார் அவனி பஞ்சதத்வே ருஸோ
ந தத்தகுரு ஸாயி மா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

ருஸோ விமல கின்னரா அமல யக்க்ஷிணீஹீ ருஸோ
ருஸோ சசி ககாதிஹீ ககனி தாரகாஹீ ருஸோ
ருஸோ அமரராஜஹீ அதய தர்மராஜா ருஸோ
ந தத்தகுரு ஸாயி மா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

ருஸோ மன ஸரஸ்வதீ சபலசித்த தேஹீ ருஸோ
ருஸோ வபு திசாகிலா கடிண கால தோஹி ருஸோ
ருஸோ ஸகல விஷ்வஹீ மயிது ப்ரஹ்மகோலம் ருஸோ
ந தத்த குரு ஸாயி மா மஜவரீ கதீஹீ ருஸோ

விமூட மணுனீ ஹஸோ மஜந மத்ஸராஹீ டஸோ
பதாபிருசி உல்லஸோ ஜனனகர்தமீ நா பஸோ
ந துர்க க்ருதிசா தஸோ அசிவபாவ மாகே கஸோ
ப்ரபஞ்சி மன ஹேருஸோ த்ருட விரக்தி சித்தி டஸோ

குணாசிஹி க்ருணா நஸோ நசஸ்ப்ருஹா கசாசீ அஸோ
ஸதைவ ஹ்ருதயீ வஸோ மனஸி த்யானி ஸாயி வஸோ
பதீ ப்ரணய வோரஸோ நிகில த்ருஷ்ய பாபா திஸோ
ந தத்தகுரு ஸாயிமா உபரி யாசனேலா ருஸோ

http://i47.tinypic.com/1216bgk.jpg 
 இரவு ஆரத்தி
(இரவு 10.00 மணி)


 இரவு ஆரத்தி.MP3

 ஸ்ரீ சச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத்
மஹாராஜ்கீ ஜெய்

1. ஓவாளு ஆரதீ மாஜா ஸத்குரு நாதா மாஜா ஸாயிநாதா
பாச்சாஹீ தத்வாஞ்சா தீபலாவிலா ஆதா
நிர்குணாசி ஸ்திதி கைஸீ ஆகாரா ஆலீ பாபா ஆகாரா ஆலீ
ஸர்வாங்கடீ பரூந உரலி ஸாயி மாஉலி
ஓவாளு ஆரதீ மாஜா ஸத்குரு நாதா மாஜா ஸாயிநாதா

பாச்சாஹீ தத்வாஞ்சா தீபலாவிலா ஆதா
ரஜதம ஸத்வ திகே மாயா ப்ரஸவலீ
பாபா மாயா ப்ரஸவலீ
மாயேசியா போடி கைஸீ மாயா உத்பவலீ
ஓவாளு ஆரதீ மாஜா ஸத்குரு நாதா மாஜா ஸாயிநாதா

பாச்சாஹீ தத்வாஞ்சா தீபலாவிலா ஆதா
ஸப்த ஸாகரீ கைஸா கேள மாண்டிலா பாபா கேளமாண்டிலா
கேளுனீயா கேள அவகா விஸ்தார கேலா
ஓவாளு ஆரதீ மாஜா ஸத்குரு நாதா மாஜா ஸாயிநாதா
பாச்சாஹீ தத்வாஞ்சா தீபலாவிலா ஆதா

ப்ரம்மாண்டீசீ ரசனா கைஸீ தாகவிலீ டோளா
பாபா தாகவிலீ டோளா
துகாமணே மாஜா ஸ்வாமீ க்ருபாளு போளா
ஓவாளு ஆரதீ மாஜா ஸத்குரு நாதா மாஜா ஸாயிநாதா
பாச்சாஹீ தத்வாஞ்சா தீபலாவிலா ஆதா

2. லோபலே ஞான ஜகீ ஹித நேணதீ கோணீ
அவதார பாண்டுரங்கா நாம டேவிலே ஞானீ
ஆரதீ ஞான ராஜா மஹாகைவல்யதேஜா
ஸேவிதீ சாதுஸந்த மனு வேதலா மாஜா
ஆரதி ஞான ராஜா

கனகாசே தாடகரீ உப்யா கோபிகாநாரீ
நாரத தும்பர ஹோ ஸாமகாயன கரீ
ஆரதீ ஞான ராஜா மஹாகைவல்யதேஜா
ஸேவிதீ சாதுஸந்த மனு வேதலா மாஜா
ஆரதி ஞான ராஜா

ப்ரகட குஹ்ய போலே விஸ்வ ப்ரஹ்மசி கேலே
ராம ஜனார்தநீ பாயீ மஸ்தக டேவிலே
ஆரதீ ஞான ராஜா மஹாகைவல்யதேஜா
ஸேவிதீ சாதுஸந்த மனு வேதலா மாஜா
ஆரதி ஞான ராஜா

3. ஆரதீ துக்கா ராமா ஸ்வாமி ஸத்குரு தாமா
சச்சிதாநந்த மூர்த்தி பாய தாகவீ ஆம்ஹாம்
ஆரதி துக்காராமா

ராகவே ஸாகராத்த பாஷாண தாரிலே
தைசேது கோபாசே அபங்க ரக்ஷிலே
ஆரதீ துக்கா ராமா ஸ்வாமி ஸத்குரு தாமா
சச்சிதாநந்த மூர்த்தி பாய தாகவீ ஆம்ஹாம்
ஆரதி துக்காராமா

தூங்கிதா துலநேஸி ப்ரம்ம துகாஸீ ஆலே
மணோநீ ராமேஸ்வரே சரணீ மஸ்தக டேவிலே
ஆரதீ துக்கா ராமா ஸ்வாமி ஸத்குரு தாமா
சச்சிதாநந்த மூர்த்தி பாய தாகவீ ஆம்ஹாம்
ஆரதி துக்காராமா

4. ஜெய்ஜெய் ஸாயிநாத் ஆதா பஹுடாவே மந்திரி ஹோ
ஜெய்ஜெய் ஸாயிநாத் ஆதா பஹுடாவே மந்திரி ஹோ
ஆளவிதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதி கேஉன் கரீ ஹோ
ஜெய்ஜெய் ஸாயிநாத் ஆதா பஹுடாவே மந்திரி ஹோ
ரஞ்ஜவிஸி தூ மதுர போலுனீ மாய ஜஸீ நிஜ முலாஹோ
ரஞ்ஜவிஸி தூ மதுர போலுனீ மாய ஜஸீ நிஜ முலாஹோ
போகிஸி வ்யாதி தூச்ச ஹருநியா நிஜ ஸேவகதுக் காலாஹோ
போகிஸி வ்யாதி தூச்ச ஹருநியா நிஜ ஸேவகதுக் காலாஹோ
தாவுனி பக்தவ்யஸன ஹரீஸி தர்சன தேஸீ த்யாலாஹோ
தாவுனி பக்தவ்யஸன ஹரீஸி தர்சன தேஸீ த்யாலாஹோ
ஜாலே அஸதில கஷ்ட அதிசய
துமசே யா தேஹாலா ஹோ
ஜெய்ஜெய் ஸாயிநாத் ஆதா பஹுடாவே மந்திரி ஹோ
ஆளவிதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதி கேஉன் கரீ ஹோ
ஜெய்ஜெய் ஸாயிநாத் ஆதா பஹுடாவே மந்திரி ஹோ

க்ஷமா சயன ஸுந்தரஹீ சோவா ஸுமன சேஜத்யாவரீ ஹோ
க்ஷமா சயன ஸுந்தரஹீ சோவா ஸுமன சேஜத்யாவரீ ஹோ
த்யாவீ தோடீ பக்தஜனாஞ்சீ பூஜநாதி சாகரீ ஹோ
த்யாவீ தோடீ பக்தஜனாஞ்சீ பூஜநாதி சாகரீ ஹோ
ஓவாளீதோ பஞ்சப்ராண ஜோதி சுமதி கரீ ஹோ
ஓவாளீதோ பஞ்சப்ராண ஜோதி சுமதி கரீ ஹோ
ஸேவா கிங்கர பக்த ப்ரீதி அந்தர பரிமளவாரீ ஹோ
ஜெய்ஜெய் ஸாயிநாத் ஆதா பஹுடாவே மந்திரி ஹோ
ஆளவிதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதி கேஉன் கரீ ஹோ
ஜெய்ஜெய் ஸாயிநாத் ஆதா பஹுடாவே மந்திரி ஹோ

ஸோடூநி ஜாயா துக்க வாடதே பாபாஞ்சா சரணாஸீ ஹோ
ஸோடூநி ஜாயா துக்க வாடதே பாபாஞ்சா சரணாஸீ ஹோ
ஆக்ஞேஸ்தவஹா ஆசிர்ப்ரசாத கேஉன நிஜ சதனாஸி ஹோ
ஆக்ஞேஸ்தவஹா ஆசிர்ப்ரசாத கேஉன நிஜ சதனாஸி ஹோ
ஜாதோ ஆதா யேஉபுனரபி தவச் சரணாசே பாசீ ஹோ
ஜாதோ ஆதா யேஉபுனரபி தவச் சரணாசே பாசீ ஹோ
உடவூ துஜலா ஸாயி மாஉலே நிஜஹித சாதாயாஸீ ஹோ
ஜெய்ஜெய் ஸாயிநாத் ஆதா பஹுடாவே மந்திரி ஹோ
ஆளவிதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதி கேஉன் கரீ ஹோ
ஜெய்ஜெய் ஸாயிநாத் ஆதா பஹுடாவே மந்திரி ஹோ

5. ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே நித்ரா கரா அவதூதா பாபா கரா ஸாயிநாதா
சின்மய ஹேஸுக தாம ஜாஉனி பஹுடா ஏகாந்தா
வைராக்யா சா குஞ்சா கேஉனி சௌக ஜாடிலா
பாபா சௌக ஜாடிலா
தயாவரி ஸுப்ரீமாசா சிட்காவா திதலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே நித்ரா கரா அவதூதா பாபா கரா ஸாயிநாதா
சின்மய ஹேஸுக தாம ஜாஉனி பஹுடா ஏகாந்தா

பாயகட்யா காதல்யா ஸுந்தர நவவிதா பக்தீ பாபா நவவிதா பக்தீ
ஞானாச்சா ஸமயா லாவுனி உஜளல்யா ஜ்யோதீ
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே நித்ரா கரா அவதூதா பாபா கரா ஸாயிநாதா
சின்மய ஹேஸுக தாம ஜாஉனி பஹுடா ஏகாந்தா

பாவார்த்தாசா மஞ்சக ஹ்ருதயா காசீ டாங்கிலா
ஹ்ருதயா காசீ டாங்கிலா
மனாசி ஸுமனே கரூநி கேலே சேஜேலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே நித்ரா கரா அவதூதா பாபா கரா ஸாயிநாதா
சின்மய ஹேஸுக தாம ஜாஉனி பஹுடா ஏகாந்தா

த்வைதாசே கபாடலாவுன ஏகத்ர கேலே பாபா ஏகத்ரகேலே
துர்புத்தீஞ்சா காடீ சோடூனி படதே ஸோடிலே
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே நித்ரா கரா அவதூதா பாபா கரா ஸாயிநாதா
சின்மய ஹேஸுக தாம ஜாஉனி பஹுடா ஏகாந்தா

ஆஷா த்ருஷ்ணா கல்பநேசா ஸோடுனி கலபலா
பாபா ஸாண்டுனி கலபலா
தயா க்ஷமா ஷாந்தி தாஸீ உப்யா ஸேவேலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே நித்ரா கரா அவதூதா பாபா கரா ஸாயிநாதா
சின்மய ஹேஸுக தாம ஜாஉனி பஹுடா ஏகாந்தா

ஆலக்ஷ்ய உன்மனீ கேவுனி நாஜுக தஷ்ஷாலா
பாபா நாஜுக துஷ்ஷாலா
நிரஞ்சனே சத்குரு ஸ்வாமீ நிஜவிலே ஷேஜேலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே நித்ரா கரா அவதூதா பாபா கரா ஸாயிநாதா
சின்மய ஹேஸுக தாம ஜாஉனி பஹுடா ஏகாந்தா

ஸத்குரு ஸாய்நாத் மஹாராஜ் கீ ஜெய்
ஸ்ரீ குருதேவ தத்த
பாஹி ப்ரஸாத சீவாட த்யாவே தூவூனியா தாட
சேஷ கேவுனி ஜாயிலா தும்சே ஜாலியா போஜன
ஜாலோ ஏகஸர்வா துமா ஆலோவுனியா தேவா
சேஷ கேவுனி ஜாயிலா தும்சே ஜாலியா போஜன
துகா மணே சித்த கரூனி ராஹிலோ நிவாண்ட
சேஷ கேவுனி ஜாயிலா தும்சே ஜாலியா போஜன

பாவலா ப்ரஸாத ஆதா விட்டோ நீஜாவே
பாபா ஆதா நீஜாவே
ஆபுலா தோ ச்ரம களோ யேதஸே பாவே

ஆதா ஸ்வாமீ ஸுகே நித்ரா கரா கோபாலா
பாபா ஸாயி தயாளா
புர்லே மனோரத்த ஜாதோ ஆபுல்யா ஸளா

தும்ஹா ஸீஜா கவூம் ஆம்ஹீ ஆபுல்யா சாடா
பாபா ஆபுல்யா சாடா
சுபாசுப கர்மே தோஷீ ஹராவயா பீடா
ஆதா ஸ்வாமீ ஸுகே நித்ரா கரா கோபாலா
பாபா ஸாயி தயாளா
புர்லே மனோரத்த ஜாதோ ஆபுல்யா ஸளா

துகாமணே தித்தே உச்சிஷ்டாஞ்சே போஜன
உச்சிஷ்டாஞ்சே போஜன
நாஹீ நீவடிலே ஆம்ஹா ஆபுல்யா பின்ன
ஆதா ஸ்வாமீ ஸுகே நித்ரா கரா கோபாலா
பாபா ஸாயி தயாளா
புர்லே மனோரத்த ஜாதோ ஆபுல்யா ஸளா

ஸத்குரு ஸாய்நாத் மஹாராஜ் கீ ஜெய்

ராஜாதி ராஜ் யோகிராஜ பரப்ரம்மோ ஸாயிநாத்
மஹாராஜ்

ஸ்ரீ ஸச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத்
மஹாராஜ்கீ ஜெய்


http://4.bp.blogspot.com/_-QCFUFzE_C8/R8BfdA0FKmI/AAAAAAAADJg/CX7LAyxkz5o/s400/saibaba.jpg 

ஓம் சாய் ராம்            சாயி சரணம்  


மகான் ஷிர்டி சாய் பாபா அவர்களின் சரித்திரம் (தமிழில்) - E - Book

ஸ்ரீ ராமநாமப் பதிகம்

http://www.tamilhindu.com/wp-content/uploads/vadalur_sabhai.jpg 
வடலூர் இராமலிங்க அடிகளார் நிகழ்த்திய அற்புதங்களுள் இந்த நிகழ்ச்சியும் ஒன்று .

ஒரு முறை குருஞ்சிபாடி போலீஸ் head constable விஜயராகவன் மீது விரோதம் கொண்ட சிலர் அவர் மீது தீய சக்திகளை ஏவி விட்டனர் . அதனால் அவரது உடம்பு மெலிந்து நொந்து போயிருந்தார் . அவர் வடலூர் வந்து அடிகளாரைத் தரிசித்தார் . அடிகளார் அவரிடம் 'ஸ்ரீ ராம நாம பதிகத்தை ' கொடுத்துத் தினமும் பாராயணம் செய்து வர சொன்னார்கள் . அதன்படியே செய்து வந்த head constable ம் தீய சக்திகளின் துன்பம் நீங்க பெற்றார்.

குறிப்பு : வள்ளற்பெருமான் நூல்

             மிஸ்டிக் இந்திய மிஷன்  


 ஸ்ரீ  ராமநாமப் பதிகம்
திருமகள்எம் பெருமாட்டி மகிழும் வண்ணச்
செழுங்கனியே கொழும்பாகே தேனே தெய்வத்
தருமகனைக் காத்தருளக் கரத்தே வென்றித்
தனுஎடுத்த ஒருமுதலே தருமப் பேறே
இருமையும்என் னுளத்தமர்ந்த ராம நாமத்
தென்அரசே என்அமுதே என்தா யேநின்
மருமலர்ப்பொன் அடிவழுத்தும் சிறியேன் அந்தோ
மனந்தளர்ந்தேன் அறிந்தும்அருள் வழங்கி லாயே


கலைக்கடலே கருணைநெடுங் கடலே கானங்
கடந்ததடங் கடலேஎன் கருத்தே ஞான
மலைக்கண்எழுஞ் சுடரேவான் சுடரே அன்பர்
மனத்தொளிரும் சுயஞ்சுடரே மணியே வானோர்
தலைக்கண்உறு மகுடசிகா மணியே வாய்மைத்
தசரதன்தன் குலமணியே தமியேன் உள்ள
நிலைக்கண்உறும் ஸ்ரீராம வள்ள லேஎன்
நிலைஅறிந்தும் அருளஇன்னும் நினைந்தி லாயே


மண்ணாளா நின்றவர்தம் வாழ்வு வேண்டேன்
மற்றவர்போல் பற்றடைந்து மாள வேண்டேன்
விண்ணாளா நின்றஒரு மேன்மை வேண்டேன்
வித்தகநின் திருவருளே வேண்டி நின்றேன்
புண்ணாளா நின்றமன முடையேன் செய்த
பொய்அனைத்தும் திருவுளத்தே பொறுப்பாய் அன்றிக்
கண்ணாளா சுடர்க்கமலக் கண்ணா என்னைக்
கைவிடில்என் செய்வேனே கடைய னேனே


தெவ்வினையார் அரக்கர்குலம் செற்ற வெற்றிச்
சிங்கமே எங்கள்குல தெய்வ மேயோ
வெவ்வினைதீர்த் தருள்கின்ற ராம நாம
வியன்சுடரே இவ்வுலக விடயக் காட்டில்
இவ்வினையேன் அகப்பட்டேன் புலனாம் கள்வர்க்
கிலக்கானேன் துணைஒன்றும் இல்லேன் அந்தோ
செய்வினைஒன் றறியேன்இங் கென்னை எந்தாய்
திருவுளத்தில் சேர்த்திலையேல் செய்வ தென்னே


வான்வண்ணக் கருமுகிலே மழையே நீல
மணிவண்ணக் கொழுஞ்சுடரே மருந்தே வானத்
தேன்வண்ணச் செழுஞ்சுவையே ராம நாமத்
தெய்வமே நின்புகழைத் தெளிந்தே ஓதா
ஊன்வண்ணப் புலைவாயார் இடத்தே சென்றாங்
குழைக்கின்றேன் செய்வகைஒன் றுணரேன் அந்தோ
கான்வண்ணக் குடும்பத்திற் கிலக்கா என்னைக்
காட்டினையே என்னேநின் கருணை ஈதோ


பொன்னுடையார் வாயிலில்போய் வீணே காலம்
போக்குகின்றேன் இவ்வுலகப் புணர்ப்பை வேண்டி
என்னுடையாய் நின்னடியை மறந்தேன் அந்தோ
என்செய்கேன் என்செய்கேன் ஏழை யேன்நான்
பின்னுடையேன் பிழைஉடையேன் அல்லால் உன்றன்
பேரருளும் உடையேனோ பிறந்தேன் வாளா
உன்னுடைய திருவுளத்தென் நினைதி யோஎன்
ஒருமுதல்வா ஸ்ரீராமா உணர்கி லேனே


அறம்பழுக்கும் தருவேஎன் குருவே என்றன்
ஆருயிருக் கொருதுணையே அரசே பூவை
நிறம்பழுக்க அழகொழுகும் வடிவக் குன்றே
நெடுங்கடலுக் கணையளித்த நிலையே வெய்ய
மறம்பழுக்கும் இலங்கைஇரா வணனைப் பண்டோர்
வாளினாற் பணிகொண்ட மணியே வாய்மைத்
திறம்பழுக்கும் ஸ்ரீராம வள்ள லேநின்
திருவருளே அன்றிமற்றோர் செயலி லேனே


கல்லாய வன்மனத்தர் தம்பால் சென்றே
கண்கலக்கங் கொள்கின்றேன் கவலை வாழ்வை
எல்லாம்உள் இருந்தறிந்தாய் அன்றோ சற்றும்
இரங்கிலைஎம் பெருமானே என்னே என்னே
பொல்லாத வெவ்வினையேன் எனினும் என்னைப்
புண்ணியனே புரப்பதருட் புகழ்ச்சி அன்றோ
அல்ஆர்ந்த துயர்க்கடல்நின் றெடுத்தி டாயேல்
ஆற்றேன்நான் பழிநின்பால் ஆக்கு வேனே


மையான நெஞ்சகத்தோர் வாயில் சார்ந்தே
மனம்தளர்ந்தேன் வருந்துகின்ற வருத்தம் எல்லாம்
ஐயாஎன் உளத்தமர்ந்தாய் நீதான் சற்றும்
அறியாயோ அறியாயேல் அறிவா ர்யாரே
பொய்யான தன்மையினேன் எனினும் என்னைப்
புறம்விடுத்தல் அழகேயோ பொருளா எண்ணி
மெய்யாஎன் றனைஅந்நாள் ஆண்டாய் இந்நாள்
வெறுத்தனையேல் எங்கேயான் மேவு வேனே


கூறுவதோர் குணமில்லாக் கொடிதாம் செல்வக்
குருட்டறிவோர் இடைப்படும்என் குறைகள் எல்லாம்
ஆறுவதோர் வழிகாணேன் அந்தோ அந்தோ
அவலமெனும் கருங்கடலில் அழுந்து கின்றேன்
ஏறுவதோர் வகைஅறியேன் எந்தாய் எந்தாய்
ஏற்றுகின்றோர் நின்னைஅன்றி இல்லேன் என்னைச்
சீறுவதோ இரங்குவதோ யாதோ உன்றன்
திருவுளத்தைத் தெரியேனே சிறிய னேனே


Saturday, 8 September 2012

சனீஸ்வரன் அஷ்டோத்திரம்.MP3

 http://www.dattapeetham.com/india/latest/2010/SEP_Shani_Bhagawan.jpg


சனீஸ்வரன் அஷ்டோத்திரம்.MP3


ஓம் சநைச்சராய நம
ஓம் சாந்தாய நம
ஓம் ஸர்வாபீஷ்ட ப்ரதாயிநே நம
ஓம் சரண்யாய நம
ஓம் வரேண்யாய நம
ஓம் ஸர்வேசாய நம
ஓம் ஸெளம்யாய நம
ஓம் ஸுரவந்த்யாய நம
ஓம் ஸுரலோக விஹாரிணே நம
ஓம் ஸுகாஸ நோப விஷ்டாய நம
ஓம் ஸுந்தராய நம
ஓம் கநாய நம
ஓம் கநரூபாய நம
ஓம் கநாபரண தாரிணே நம
ஓம் கநஸார விலேபாய நம
ஓம் கத்யோதாய நம
ஓம் மந்தாய நம
ஓம் மந்த சேஷ்டாய நம
ஓம் மஹ நீய குணாத்மநே நம
ஓம் மர்த்ய பாவந பாதாய நம
ஓம் மஹேசாய நம
ஓம் சாயா புத்ராய நம
ஓம் சர்வாய நம
ஓம் சத தூணிர தாரிணே நம
ஓம் சரஸ்த்திர ஸ்வபாவாய நம
ஓம் சஞ்சலாய நம
ஓம் நீலவர்ணாய நம
ஓம் நித்யாய நம
ஓம் நீலாஞ்ஜந நிபாய நம
ஓம் நீலாம்பர விபூஷாய நம
ஓம்  நிச்சலாய நம
ஓம் வேத்யாய நம
ஓம் விதிரூபாய நம
ஓம் விரோதா தார பூமயே நம
ஓம் பேதாஸ்பத ஸ்வபாவாய நம
ஓம் வஜ்ர தேஹாய நம
ஓம் வைராக்யதாய நம
ஓம் வீராய நம
ஓம் வீத ரோக பயாய நம
ஓம் விபத்பரம் பரேசாய நம
ஓம் விச்வவந்த்யாய நம
ஓம் க்ருத்ர வாஹாய நம
ஓம் கூடாய நம
ஓம் கூர் மாங்காய நம
ஓம் குரூபிணே நம
ஓம் குத்ஸிதாய நம
ஓம் குணாட்யாய நம
ஓம் கோசராய நம
ஓம் அவித்யர் மூல நாசாய நம
ஓம் வித்யாவித்யாஸ் வரூபிணே நம
ஓம் ஆவுஷ்ய காரணாய நம
ஓம் ஆபதுத்தர்த்ரே நம
ஓம் விஷ்ணுபக்தாய நம
ஓம் வசிநே நம
ஓம் விவிதாகம வேதிநே நம
ஓம் விதிஸ்துத்யாய நம
ஓம் வந்த்யாய நம
ஓம் விரூபாக்ஷõய நம
ஓம் வரிஷ்ட்டாய நம
ஓம் க்ரிஷ்டாய நம
ஓம் வஜ்ராங்குசதராய நம
ஓம் வரதாபயஹஸ்தாய நம
ஓம் வாமநாய நம
ஓம் ஜ்யேஷ்டா பத்நீ ஸமேதாய நம
ஓம் ச்ரேஷ்டாய நம
ஓம் மிதபாஷிணே நம
ஓம் கஷ்டௌகநாசகர்த்ரே நம
ஓம் புஸ்டிதாய நம
ஓம் ஸ்துத்யாய நம
ஓம் ஸ்தோத்ரகம்யாய நம
ஓம் பக்தி வச்யாய நம
ஓம் பாநவே நம
ஓம் பாநு புத்ராய நம
ஓம் பவ்யாய நம
ஓம் பாவநாய நம
ஓம் தநுர்மண்டல ஸம்ஸ்த்தாய நம
ஓம் தநதாய நம
ஓம் தநுஷ்மதே நம
ஓம் தநுப்ரகாச தேஹாய நம
ஓம் தாமஸாய நம
ஓம் அசேஷ ஜநவந்த்யாய நம
ஓம் விசஷபலதாயிநே நம
ஓம் வசீக்ருத ஜநேசாய நம
ஒம் பசூ நாம் பதயே நம
ஓம் கேசராய நம
ஓம் ககேசாய நம
ஓம் கநநீலாம்பராய நம
ஓம் காடிந்ய மாநஸாய நம
ஓம் ஆர்ய குணஸ்துத்யாய நம
ஓம் நீலச்சத்ராய நம
ஓம் நித்யாய நம
ஓம் நிர்குணாய நம
ஓம் குணாத் மநே நம
ஓம் நிராமயாய நம
ஓம் நிந்த்யாய நம
ஓம் வந்தநீயாய நம
ஓம் தீராய நம
ஓம் திவ்யதேஹாய நம
ஓம் தீ நார்ததி ஹரணாய நம
ஓம் தைந்ய நாசகராய நம
ஓம் ஆர்யஜ நகண்யாய நம
ஓம் க்ரூராய நம
ஓம் க்ரூர சேஷ்டாய நம
ஓம் காமக்ரோதகராய நம
ஓம் களத்ர புத்ர சத்ருத்வ காரணாய நம
ஓம் பரிபோஷித பக்தாய நம
ஓம் பரபீதி ஹராய நம
ஓம் பக்தஸங்கமநோபீஷ்ட பலதாய நம
நாநாவித பரிமள பத்ரபுஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி.

http://3.bp.blogspot.com/_7iOMAz94kc8/TOqy31c_TzI/AAAAAAAAADc/jqHiRJrhztI/s1600/shani-deva1.jpg

Tuesday, 4 September 2012

கணபதி மூலமந்திரங்கள்

http://www.sttemple.com/STT/images/LSV/LSVDeities/Vinayagar1.JPG
1. ஏகாக்ஷர கணபதி: (கணபதி அருள் கிடைக்க)

மூலமந்திரம் : ஓம் கம் கணபதயே நம:

2. மகாகணபதி : (பரிபூரண சித்தி)

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்லௌம் கம்
கணபதயே வரவரத ஸர்வ ஜனம் மே
வசமானய ஸ்வாஹா

ஹஸ்தீந்த்ரா நநமிந்து சூடமருணச் சாயம் த்ரி நேத்ரம் ரஸாத்
ஆச்லிஷ்டம் ப்ரியயா ஸரோ ஜகரயா ஸ் வாங்கஸ்தயா ஸந்ததம்
பீஜாபூர-கதேக்ஷú- கார்முக-லஸச்-சக்ராப்ஜ-பாசாத்பல
வ்ரீஹ்யக்ர-ஸ்வவிஷாண-ரத்நகலசாந் ஹஸ்லதர வஹந்தம் பஜே

3. மோகன கணபதி : (எப்போதும் பாதுகாப்பு)

ஓம் வக்ரதுண்ட ஏக தம்ஷ்ட்ராய
க்லீம் ஹ்ரீம் கம் கணபதயே
வரவரத ஸர்வஜன மே வசமானய ஸ்வாஹா

4. லக்ஷ்மி கணபதி : (செல்வம் வளர)

. ஓம் ஸ்ரீம் கம் ஸெளம்யாய கணபதயே
வரவரத ஸர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா !

ஆ. ஓம் கம் ஸ்ரீம் ஸெளம்யாய
லக்ஷ்மீ கணேச வரவரத
ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம்
ஸர்வஜனம் மே வஸமானய ஸ்வாஹா !

. வக்ர துண்ட ஏகதம்ஷ்ட்ராய க்லீம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம்
கம் கணபதயே வரவரத ஸர்வஜனம் மே
வஸமானய ஸ்வாஹா ஓம் க்லீம் ஸெள:

ஈ. பிப்ராண- சுக- பீஜபூரக- மிலந்-மாணிக்ய
கும்பாங்குசாந்
பாசம் கல்பலதாம் ச கட்க வில
ஸஜ்ஜ்யோதி: ஸுதா நிர்ஜர
ச்யாமே நாத்த-ஸரோருஹேண
ஸஹிதம் தேவீ த்வயம் சாந்திகே
கௌராங்கோ வரதாந- ஹஸ்த ஸஹிதோ
லக்ஷ்மி கணேசோவதாத்

5. ருணஹர கணபதி : (கடன் தொல்லை நீங்க)

ஓம் கணேச ருணம் சிந்தி வரேண்யம் ஹும் நம: பட்

6. மகாவித்யா கணபதி : (தேவியின் அருள் கிட்ட)

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கலௌம் கம் கஏஈல ஹ்ரீம்
கணபதயே ஹஸகஹல ஹ்ரீம் வரவரத
ஸகலஹ்ரீம் ஸர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா

7. ஹரித்ரா கணபதி : (உலகம் வயப்பட)

ஓம் ஹும்கும்க் லௌம் ஹரித்ரா கணபதயே
வர வரத ஸர்வஜன ஹ்ருதயம் ஸ்தம்பய ஸ்தம்பய ஸ்வாஹா

8. வக்ரதுண்ட கணபதி : (அதிர்ஷ்ட லாபம்)

வக்ர துண்டாய ஹும்

9. நிதி கணபதி : (செல்வம் கிட்ட)

ராயஸ்பேஷஸ்ய ததி தா நிதி தோ ரத்னதா துமான்:
ரக்ஷõஹணோ பலக ஹநோ வக்ரதுண்டாய ஹும் !!

10. புஷ்டி கணபதி :

ஓம் கம் கைம் கணபதயே விக்னவிநாசினே ஸ்வாஹா

11. பால கணபதி : (மகிழ்ச்சி)

ஓம் கம் கணபதயே நமஸ் ஸித் தி தாய ஸ்வாஹா

கரஸ்த-கதளீ சூத
பநஸேக்ஷúக- மோதகம்
பால ஸுர்ய- நிபம் வந்தே
தேவம் பால கணாதிபம்

12. சக்தி கணபதி : (எல்லாக் காரியமும் நிறைவேற)

ஓம் ஹ்ரீம் க்ரீம் ஹ்ரீம்

ஆலிங்க்ய தேவீம் ஹரிதாங்க-யஷ்டிம்
பரஸ்பராச் லிஷ்ட-கடிப்ரதேசம்
ஸந்த்யாருணம் பாசஸ்ருணீ வஹந்தம்
பயாபஹம் சக்தி கணேசமீடே

13. ஸர்வ சக்தி கணபதி : (பாதுகாப்பு)

ஓம் ஹ்ரீம் கம் ஹ்ரீம் மஹாகணபதயே ஸ்வாஹா

14. க்ஷிப்ர பிரஸாத கணபதி : (சீக்கிரம் பயன்தர)

ஓம் கம் க்ஷிப்ர ப்ரஸாதனாய நம:

15. குக்ஷி கணபதி : (நோய் நீங்க)

ஓம் ஹும் க்லௌம் டட ராஜ
ஸர்வஜன கதிமதி க்ரோத ஜிஹ்வா
ஸ்தம்பய ஸ்தம்பய ஸ்வாஹா

16. சந்தான லக்ஷ்மி கணபதி : (பிள்ளைப் பேறு உண்டாக)

ஓம் நமோ லக்ஷ்மி கணேசாய
மஹ்யம் புத்ரம் ப்ரயச்ச ஸ்வாஹா

17. சுவர்ண கணபதி : (தங்கம் கிடைக்க)

ஓம் க்ஷ்ம்ரியூம் க்ஷிப்ர கணபதயே ஸுவர்ணகே ஹே
வ்யவஸ்திதாய ஸ்வர்ணப்ரதாய க்லீம் வஷட்ஸ்வாஹா

18. ஹேரம்ப கணபதி : (மனச்சாந்தி)

ஓம் கூம் நம:

19. விஜய கணபதி : (ஐயம் ஏற்பட)

ஓம் க்லௌம் ஸ்ரீம் ஸர்வவிக்ன ஹந்த்ரே
பக்தானுக்ரஹ கர்த்ரே விஜயகணபதயே ஸ்வாஹா

பாசாங்குச-ஸ்வதந் தாம்ர
பல வா நாகு வாஹந
விக்நம் நிஹந்து ந: ஸர்வம்
ரக்தவர்ணோ விநாயக

20. அர்க்க கணபதி : (நவக்கிரக சாந்தி)

ஓம் கம் கணபதி அர்க்க கணபதி வரவரத
ஸர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா

21. உச்சிஷ்ட கணபதி : (முக்காலமும் உணர)

ஓம் நமோ பகவதே ஏக தம்ஷ்ட்ராய ஹஸ்திமுகாய
லம்போதராய உச்சிஷ்ட மகாத்மனே
ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் கம் கே கே ஸ்வாஹா

நீலாப்ஜ-தாடியீ-வீணா
சாலி- பாசாக்ஷஸுத்கரம்
தததுச் சிஷ்ட- நாமாயம்
கணேச: பாது மேசக

22. விரிவிரி கணபதி : (விசால புத்தி)

ஓம் ஹ்ரீம் விரிவிரி கணபதி ஸர்வம்மே
வசமானய ஸ்வாஹா

23. வீர கணபதி : (தைரியம் வர)

ஓம் ஹ்ரீம் க்லீம் வீரவர கணபதயே வ : வ :
இதம் விச்வம் மம வசமானய ஓம் ஹ்ரீம் பட்

வேதாள சக்தி-சர- கார்முக- சக்ர-கட்க
கட்வாங்க-முத்கர-கதாங்குச-நாகபாசாந்
சூலம் சகுந்த-பரக-த்வஜமுத்ஹந்தம்
வீரம் கணேசமருணம் ஸததம் ஸ்மராமி

24. ஸங்கடஹர கணபதி : (தொல்லை யாவும் நீங்க)

ஓம் நமோ ஹேரம்ப மத மோதி த மம ஸர்வஸங்கடம்
நிவாராய நிவாராய ஹும்பட் ஸ்வாஹா

25. விக்னராஜ கணபதி : (ராஜயோகம்)

ஓம் கீம் கூம் கணபதயே நம: ஸ்வாஹா

சங்கேக்ஷú-சாய-குஸுமேஷு குடார- பாச
சக்ர-ஸ்வதந்த-ஸ்ருணி-மஜ்சரிகா-சராத்யை
பாணிச்ரிதை-பரிஸமீஹித பூஷணஸ்ரீ
விக்நேச்வரோ விஜயதே தபநீய கௌர

26. ராஜ கணபதி

ஓம் நமோ ராஜகணபதே மஹாவீர தசபுஜ மதன கால
விநாசன ம்ருத்யும் ஹந ஹந, யம யம, மத மத
காலம் ஸம்ஹர ஸம்ஹர த்ரை லோக்யம் மோஹய மோஹய
ப்ரும்ம விஷ்ணுருத்ரான் மோஹய மோஹய, அசிந்த்ய
பல பராக்ரம ஸர்வ வ்யாதீன் விநாசய, விநாசய
ஸர்வக்ரஹான் சூர்ணய சூர்ணய, நாகான் மூட ய
மூட ய, த்ரிபுவனேச்வர ஸர்வதோ முக ஹும்பட் ஸ்வாஹா

27. துர்க்கா கணபதி : (துக்க நிவாரணம்)

ஓம் ஹ்ரீம் கம் ஹ்ரீம் தும் துர்கா புத்ராய சக்தி ஹஸ்தாய
மாத்ரு வத்ஸலாய மஹா கணபதயே நம:

28. யோக கணபதி :

ஓம் ஹம் ஸம் கம் பகவதே நித்யயோக யுக்தாய
ஸச்சிதானந்த ரூபிணே விநாயகாய நம:

29. நிருத்த கணபதி : (கலை வளர)

ஓம் க்லௌம் ஜம் ஜம் ஜம் நம் நர்த்தனப்ரியாய
சிதம்பரானந்த தாண்டவாய கஜானனாய நம:

பாசாங்குசா பூப-குடார-தந்த
சஞ்சத்-கராக்லுப்த-வராங்குலீநம்
பீதப்ரபம் கல்பதரோ ரத: ஸ்தம்
பஜாமி ந்ருத்தோய பதம் கணேசம்

30. ஸித்தி கணபதி : (எல்லாக் காரியங்களும் வெற்றி)

ஓம் நம: ஸித்திவிநாயகாய ஸர்வகார்ய கர்த்ரே
ஸர்வ விக்ன ப்ரசமனாய ஸர்வராஜ்ய
வச்யகரணாய, ஸர்வஜன ஸர்வ ஸ்த்ரீ புருஷ
ஆகர்ஷணாய ஸ்ரீம் ஓம் ஸ்வாஹா

பக்வசூத-பலபுஷ்ப-மஞ்ஜரீ: இக்ஷúதண்ட
திலமோதகை: ஸஹ
உத்வஹந் பரசுமஸ்து தேநம
ஸ்ரீஸம்ருத்தியுத ஹேமபிங்களா

31. புத்தி கணபதி : (கல்விப் பேறு)

ஓம் ஐம் வாக் கணபதயே ஸ்வாஹா

32. மோதக கணபதி : (முழுப்பலனும் கிட்ட)

ஓம் மம் மஹாகணபதயே ஏகதந்தாய ஹேரம்பாய
மோதக ஹஸ்தாய நாளிகேர ப்ரியாய ஸர்வாபீஷ்ட
ப்ரதாயினே ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸர்வ ஜனம் மே
வசமானய ஸ்வாஹா

33. மோஹன கணபதி : (முழுப் பாதுகாப்பு)

ஓம் ஆம் க்லீம் ஸர்வசக்தி கணாதீச மாம் ரக்ஷரக்ஷ
மம சான்னித்யம் குருகுரு, அஷ்டைச் வர்யாதி பூதி
ஸம்ருத்திம் குருகுரு, ஸர்வதுக்கம் நாசய நாசய
ஸர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா ஆனய
மோஹனோத்தம விநாயகாய ஹும்பட் ஸ்வாஹா

34. குரு கணபதி : (குருவருள் உண்டாக)

ஓம் கம் கணபதயே ஸர்வ விக்ன ஹராய ஸர்வாய
ஸர்வ குரவே லம்போதராய ஹ்ரீம் கம் நம:

35. தூர்வா கணபதி : (தாப நீக்கம்)

ஓம் ஹ்ரீம் கலாம் ஸ்ரீம் தும் துரித ஹராய
தூர்வா கணேசாய ஹும்பட்

36. அபீஷ்ட வரத கணபதி : (நினைத்ததை அடைய)

ஓம் ஸ்ரீம்ஸ்ரீம் கணாதி பதயே ஏகதந்தாய லம்போதராய
ஹேரம்பாய நாளிகேரப்ரியாய மோதக பக்ஷணாய மம
அபீஷ்ட பலம் தேஹி ப்ரதிகூலம் மே நச்யது அனுகூலம் மே
வசமானய ஸ்வாஹா

37. பக்த கணபதி

நாளிகேராம்ர- கதளீ
குடபாயாஸ- தாரிணம்
சரச்சந்த்ராய- வபுஷம்
பஜே பக்தகணாதிபம்

38. த்விஜ கணபதி

ய: புஸ்தகாக்ஷகுண-தண்ட கமண்டலுஸ்ரீ
வித்யோதமாந-கரபூஷணமிந்து வர்ணம்
ஸ்தம் பேரமாநந-சதுஷ்டய- சோபமாநம்
த்வாம் ஸம்ஸ்மரேத் த்விஜகணாதி பதே ஸ தந்ய

39. க்ஷிப்ர கணபதி

தந்த-கல்பலதா- பாச
ரத்ன கும்பாங்கு சோஜ்வலம்
பந்தூக-கமநீயாபம்
த்யாயேத் க்ஷிப்ர-கணாதிபம்

40. ஹேரம்ப கணபதி

அபய-வரத-ஹஸ்த: பாச தந்தாக்ஷமாலா
ஸ்ருணி-பரசு ததாநோ முத்கரம் மோதகம் ச
பலமதிகத-ஸிம்ஹ: பஞ்ச-மாதங்க-வக்த்ரே
கணபதி ரதிகௌர: பாது ஹேரம்ப- நாமா

41. ஊர்த்வ கணபதி

கல்ஹார- சாலி-கமலேக்ஷúக- சாப- பாண
தந்தப்ரோஹக- கதீகந- கோஜ்வ லாங்க
ஆலிங்க நோத்யத கரோ ஹரிதாங்க யஷ்ட்யா
தேவ்யா கரோது சுபமுர்த்வ கணாதிபோ ந

42. ரத்ன கர்ப்ப கணபதி மந்திரம்

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்லௌம் கம்
ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்
ஓம் நமோ பகவதே ரத்னகர்ப கணபதயே
கஏ ஈலஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்லூம்
ப்லூம் ப்லூம் ப்லூம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்
ஹஸகஹலஹ்ரீம் வரவரத ஸர்வஸித்திப்ரதாய
ஸகல ஹ்ரீம் ஸர்வைச் வர்யப்ரதாய
ஹஸகல ஹஸகஹல ஸர்வாபீஷ்ட ஸித்திம்
குருகுரு ரத்னம் தேஹிம் ரத்னம் தேஹிம்
தா பய தா பய தா பய ஸ்வாஹா ஸகல ஹ்ரீம்

43. வாஞ்சா கல்பலதா கணபதி மந்திரம்
(குமார சம்ஹிதையில் காண்பது)


ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்லௌம் கம் ஐம்
க ஏ ஈல ஹ்ரீம் தத்ஸவிதுர் வரேண்யம் கணபதயே
க்லீம் ஹஸகஹல ஹரீம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி
வர வரத ஸெள: ஸகல ஹ்ரீம் தீயோ யோ ந:
ப்ரசோதயாத் ஸர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா

44. கணபதியைக் குறித்து வரும் ரிக்வேத மந்திரம்

கணனாம் த்வா கணபதிம் ஹவாமஹே
கவிம் கவீனாம் உபமஸ்ர வஸ்தமம்
ஜ்யேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் ப்ரம்மணஸ்பத
ஆன ச்ருண்வந் ஊதிபி: ஸீத ஸாதனம்

45. கணபதி உபநிஷத் தரும் மந்திரம்

நமோ வ்ராதாபதயே நமோ கணபதயே நம: ப்ரமதபதயே
நமஸ்தே அஸ்து, லம்போதராய ஏகதந்தாய
விக்னவிநாசினே சிவஸுதாய ஸ்ரீவரத மூர்த்தயே நம:

46. கணேசர் மாலா மந்திரம்

ஓம் நமோ மஹாகணபதயே, மஹாவீராய, தசபுஜாய, மதனகால விநாசன, ம்ருத்யும் ஹநஹந, யமயம, மத மத, காலம் ஸம்ஹர ஸம்ஹர, ஸர்வக் ரஹான், சூர்ணய, சூர்ணய, நாகான் மூடய மூடய, ருத்ரரூப, த்ரிபுவனேச்வர ஸர்வதோமுக ஹும்பட் ஸ்வாஹா

ஓம் நமோ கணபதயே, ச்வேதார்க்க கணபதயே ச்வேதார்க்கமூல நிவாஸாய, வாஸுதேவப்ரியாய, தக்ஷப்ரஜாபதி ரக்ஷகாய, ஸுர்ய வரதாய, குமாரகுரவே, ப்ரஹ்மாதி ஸுராஸுர வந்திதாய ஸர்வபூஷணாய, சசாங்க சேகராய, ஸர்வ மால அலங்க்ருதாய, தர்மத்வஜாய, தர்ம வாஹனாய, த்ராஹி, த்ராஹி, தேஹிதேஹி, அவதர அவதர, கம்கணபதயே, வக்ரதுண்டகணபதயே, வரவரத ஸர்வபுருஷ வசங்கர, ஸர்வதுஷ்டம்ருக வசங்கர, ஸர்வஸ்வ வசங்கர,  வசீகுரு, வசீகுரு, ஸர்வதோஷான் பந்தய பந்தய ஸர்வ வ்யாதீன் நிக்ருந்தய நிக்ருந்தய ஸர்வ விஷானி ஸம்ஹர ஸம்ஹர, ஸர்வதாரித்ரியம், மோசய மோசய, ஸர்வ விக்னான் சிந்தி சிந்தி, ஸர்வவஜ்ராணி ஸ்போடய ஸ்போடய ஸர்வ சத்ரூன் உச்சாடய உச்சாடய, ஸர்வஸித்திம் குரு குரு, ஸர்வ கார்யாணி ஸாதய ஸாதய, காம் கீம் கூம் கைம் கௌம் கம் கணபதயே ஹும்பட் ஸ்வாஹா

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரீம் ஹ்ரீம் மஹா கணபதயே ஸ்ரீரீம் ஹ்ரீம் கம் கணபதயே கஜானனாய மஹாபுஜாய மஹா மஹேச்வர ஸுதாய மஹாபாசாங்குச தராய யக்ஷக்ரஹாந் ராக்ஷஸ க்ரஹாந் பூதக்ரஹாந் ப்ரேத க்ரஹாந் பிஸாச க்ரஹாந் அந்யாஸ்ச க்ரஹாந் தஹதஹ சேதய சேதய சிரஸ்ஸுல கடிஸ்ஸுல லிங்கசூல பக்ஷசூல ஸர்வசூலான் த்ராசய த்ராஸய ஸர்வோப தர வாந் நாசய நாசய ஸர்வ ஜ்வராந் நாசயநாசய ஹ்ராம்ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹும்பட் ஸ்வாஹா

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ மஹா கணபதயே கஜானனாய மஹாரூபாய மஹா மூஷிக வாஹநாய மகாவிக்நராஜாய மகாலம்போதராய மகாபூதவசங் கராய மகாசர்வக்ரஹ நிவாரணாய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் சர்வஜ்வரான் சோதய ஸர்வாரிஷ்டப்ரமசன கஜானந நமோஸ்துதே

ஓம் ஜயஜய விஜயவிஜய அநந்தோபராஜித மகா பராக்ம ப்ரதிஹத விச்வரூப விரூபாக்ஷ விக்நேச்வர அஷ்டகுல நாகானாம் விஷம் சிந்தி சிந்தி பிந்தி பிந்தி சேதய சேதய ஆக்ஞாபய ஆக்ஞாபய ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய ஸ்தம்பய ஸ்தம்பய மோஹய மோஹய பீஷய பீஷய நமோஸ்துதே

ஓம் ஜயஜய மஹாரூபாய மஹா பாசாங்குச தராய மஹாசக்திரூபாய மஹா மஹேச்வரசுதாய யக்ஷக்ரஹான் ராக்ஷஸக்ரஹான் பூதக்ரஹான் ப்ரேதக்ரஹான் கூஷ்மாண்டக்ரஹான் ஏதான் அந்யாஸ்சக்ரஹான் ஹநஹந தஹதஹ சேதய சேதய சிரஸ்ஸுல ஸர்வசூலான் த்ராஸய த்ராஸய மஹாஜ்வரான் கேதய கேதய பரந்த்ரான த்ராஸய த்ராஸய ஆத்மமந்த்ரான் ப்ரபோதய ப்ரபோதய மம ஸர்வ கார்யாணி ஸாதய ஸாதய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹும்பட் ஸ்வாஹா

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீமஹா கணாதி பதயே ஸ்மரணமாத்ர ஸந்துஷ்டாய ஸர்வ வித்யாப்ரதா ய மஹாக்ஞானப்ரதாய சிதானந்தாத்மனே கௌரீ நந்தனாய மஹாயோகினே சிவப்ரியாய ஸர்வானந்த வர்தனாய ஸர்வ வித்யா ப்ரகாசாய ஸர்வகாமப்ரதாய ஓம் மோக்ஷப்ரதாய ஐம் வாக்ப் ரதாய ஸ்ரீம் மஹாஸம்பத்ப்ரதாய க்லீம் ஜகத்ரய வசீகரணாய ஹ்ரீம் ஸர்வ பூதிப்பரதாயே க்லௌம் பூமண்டலாதிபத்ய வ்ரதாய ஆம் ஸாத்ய பந்தனாய க்ரோம் ஸாத்யாகர்ஷணாய ஸெளம் ஸர்வ மன : ÷க்ஷõபனாய த்ராம் சிரஞ்ஜீவினே ப்லூம் ஸம் மோஹநாய வெளஷட் மம வசீகரணம் குரு ருரு மம வசீகுரு வசீகுருவெளஷட் ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய ஹும் வித்வேஷய வித்வேஷய ப்ரோம் உச்சாடய உச்சாடய மம ஸ்தம்பய ஸ்தம்பய ஸ்வாஹா போஷய போஷய நம : ஸம்பன்னய ஸம்பன்னய கேம் கேம் மாரய மாரய பரமந்த்ர பரதந்த்ர பரயந்த்ரான் சிந்தி சிந்தி கம் க்ரஹான் நிவாரய நிவாரய ஹம் வ்யாதீன் நாசய நாசய தஹத ஹ து:கம் ஹநஹந ஸ்வர்க பல மோக்ஷபல ஸ்வரூபாய ஸ்ரீ மஹாகணபத யே ஸ்வாஹா.

47. ச்வேதார்க் கணபதி மாலாமந்த்ர :

ஓம் நமோ பகவதே ச்வேதார்க் கணபதயே
ச்வேதார்க மூலநிவாஸாய வாஸுதேவ ப்ரியாய
தக்ஷப்ரஜாபதி ரக்ஷகாய ஸூர்யவரதாய குமார
குரவே ப்ருமமாதி ஸுராஸுவந்திதாய ஸர்வ பூஷணாய
சசாங்கசேகராய ஸர்ப மாலாங்கிருததேஹாய
தர்மத்வஜாய தர்மவாஹானய த்ராஹி த்ராஹி
தேஹி தேஹி அவதர அவதர கம் கணபதயே
வக்ரதுண்ட கணபதயே வர வரத ஸர்வ புருஷ
வசங்கர ஸர்வதுஷ்ட க்ரஹ வசங்கர ஸர்வ
துஷ்ட ம்ருகவசங்கர ஸர்வஸ்வ வசங்கர வசீகுரு
வசீகுரு ஸர்வதோஷான் பந்தய பந்தய ஸர்வ
வ்யாதீன் நிக்ருந்தய நிக்ருந்தாய ஸர்வ விஷாணி
ஸம்ஹர ஸம்ஹர ஸர்வதாரித்ர்யம் மோசய மோசய
ஸர்வவிக்னான் சிந்தி சிந்தி ஸர்வ வஜ்ரான் ஸ்போடய
ஸ்போடய ஸர்வ சத்ருன் உச்சாடய உச்சாடய
ஸர்வ ஸம்ருத்திம் குரு குரு ஸர்வகார்யாணி ஸாதய
ஸாதய ஓம் காம் கீம் கூம் கைம் கௌம் கம்
கணபதயே ஹும் பட் ஸ்வாஹா

48. போக கணபதி (ஸகலபோகப்ரதம்)

அஸ்யஸ்ரீ போக கணபதிமஹா மந்த்ரஸ்ய கணக ரிஷ: காயத்ரீ சந்த: போக கணேசோ தேவதோ

கராங்கந்யாஸ:

ஓம்
ஹ்ரீம்
கம்
வசமானாய
ஸ்வாஹா   இதி கராங்கந்யாஸ :
ஸ்வாஹா
ஓம் ஹ்ரீம் கம்  வசமானய ஸ்வாஹா

தியானம்

பந்தூகாபம் த்ரிணேத்ரம் சசிதர மகுடம் போகலோலம் கணேசம் நாகாஸ்யம் தாரயந்தம் குணஸ்ருணி வரதாநிக்ஷúதண்டம் கராக்ரை: கண்டாஸம் ஸ்ப்ருஷ்ட யோஷா மதன க்ரஹ்மமும் ச்யாமலாங்க்யாதயாபி

ச்லிஷ்டம் லிங்க ஸ்ப்ருசாதம் வித்ருத கமலயா பாவயேத் தேவ வந்த்யம்:

லமித்யாதி பூஜா
மந்த்ரா :

ஓம் ஹ்ரீம் கம் ஹ்ரீம் வசமானயஸ்வாஹா
ஹ்ருதயாதி ந்யாஸ : திக்விமோக :
தியானம் லமித்யாதி பூஜா
ஸமர்பணம்

49. கணேசாங்க நிவாஸிநீ ஸித்த லக்ஷ்மீ மந்த்ர :

அஸ்யஸ்ரீ ஸித்த லக்ஷ்மீ மஹாமந்த்ரஸ்ய கணகரிஷி : நிச்ருத் காயத்ரீ சந்: ஸ்ரீ கணேசாங்க நிவாஸிநீ மஹா லக்ஷ்மீர்தேவதா ஸ்ரீம் பீஜம் ஹ்ரீம் சக்தி: ஸ்வாஹா கீலகம் ஸ்ரீ ஸித்த லக்ஷ்மீ ப்ரஸாத ஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

கராங்கந்யாஸ:

ஓம் ச்ராம்
ச்ரீம் ச்ரீம்
ஹ்ரீம் ச்ரூம்  இதி கராங்கந்யாஸ :
க்லீம் ச்ரைம்
க்லௌம் ச்ரௌம்
கம் ச்ர:

தியானம்

முக்நாபாம்திவ்ய வஸ்த்ராம் ம்ருகமத திலகாம் புல்ல கல்ஹார மாலாம் கேயூரைர்மேகலாத்யை: நவமணி கசிதை : பூசணைர் பாஸமானாம் கர்பூராமோத வக்த்ராம் அபரிமித க்ருபா பூர்ண நேத்ரார விந்தாம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீம் பத்மஹஸ்தாம் ஜிதபதி ஹ்ருதயாம் விச்வ பூத்யை நமாமி

லமித்யாதி பூஜா
மந்த்ர:

ஓம் ச்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்லௌம் கம் ஓம் நமோ பகவதி மஹாலக்ஷ்மி வர வரதே ஸ்ரீம் விபூதயே ஸ்வாஹா ஹருதயாதிந்யாஸ: திக்யிமோக: தியானம் லமித்யாதி பூஜா

ஸமர்ப்பணம்.

50. குமார கணபதி (மாலா மந்த்ர:)

ஓம் நமோ பகவதே சூரமத்மாநாச காரணாய ஸர்வசக்தி தராய ஸர்ய யக்ஞோபதவீதனாய மஹா ப்ரசண்ட க்ரோதாய ப்ருஹத் குக்ஷிதராய அஸுர கோடி ஸம்ஹார காரணாய அகண்ட மண்டல தேவாத்யர்ச்சித பாத பத்மாய சாகினீ ராகினீ லாகினீ ஹுகினீ டாகினீ ஸாகினீ கூச்மாண்ட பூத வேதாள பைசாச ப்ரும்மராக்ஷஸ துஷ்டக்ரஹான் நாசய நாசய பாரத லிகித லேகினீகராய அபஸ்மார க்ரஹம் நிவாரய நிவாரய மர்தய மர்தய குஹாக்ரஜாய கஜவதனாய கஜாஸுரஸம்ஹரணாய கர்ஜித பூத்காராய ஸகல பூதப்ரேத பிசாச பிரும்ராக்ஷஸான் சூலேன ஆக்ருந்தய ஆக்ருந்தய சேதய சேதய மாரய மாரய மஹா கணபதயே உமா குமாராய ஹும் பட் பந்த பந்த டம் க்லாம் க்லௌம் கம் கணபதயே நம:

51. ப்ரயோக கணபதி (மாலா மந்த்ர)

ஆம் த்ரீம் க்ரௌம் கம் ஓம் நமோ பகவதே மஹா கணபதயே ஸ்மணரமாத்ர ஸந்துஷ்டாய ஸர்வ வித்யா ப்ரகாசகாய ஸர்வ காம ப்ரதாய பவ பந்த விமோசனாய ஹ்ரீம் ஸர்வபூதபந்தனாய க்ரோம் ஸாத்யாகர்ஷணாய க்லீம் ஜகத்ராய வசீகரணாய ஸெள: ஸர்வமன÷க்ஷõலபணாய ஸ்ரீம் மஹாஸம்பத் ப்ரதாய க்லௌம் பூமண்டலாதிபத்ய ப்ரதாய மஹாயக்ஞாத்மனே கௌரீந்தனாய மஷா யோகினே சிவப்ரியாய ஸர்வாநந்த வர்த்தனாய ஸர்வவித்யா ப்ரகாசனப்ரதாய த்ராம் சிரஞ்ஜீவினே ப்லூம் ஸம் மோஹனாய ஓம் மோக்ஷ ப்ரதாய பட் வசீகுரு வசீகுரு வெளஷட் ஆகர்ஷணாய ஹும் வித்வேஷணாய வித்வேஷய பட் உச்சாடய உச்சாடய ட: ட: ஸ்தம்பய ஸ்தம்பய  கேம் கேம் மாரய மாரய சோஷய சோஷய பர மந்த்ர யந்த்ர தந்த்ராணிசேதய சேதய துஷ்டக்ரஹான் நிவாரய நிவாரய துக்கம்ஹர ஹர வ்யாதிம் நாசய நாசய நம: ஸம்பன்னாய ஸம்பன்னாய ஸ்வாஹா ஸர்வபல்லவஸ்ரூபாய மஹாவித்யாய கம் கணபதயே ஸ்வாஹா :

52. தருண கணபதி (தியானம்)

பாசாங்குசாபூப கபித்த ஜம்பூ
ஸ்வதந்தசாலீ க்ஷúமபி ஸ்வஹஸ்தை:
தத்தே ஸதா யஸ்தருணாருணாப:
பாயாத் ஸ யுஷ்மான் தருணோ கணேச:

மந்த்ர :

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் கம் நமோ பகவதே நித்ய
யௌவனாய புவதிஜன ஸமாச்லிஷ்டாய கணபதயே நம:

53. ஆபத்ஸஹாய கணபதி (ஆபத் நிவர்த்தி)

ஆபதாமபஹர்த்தாரம் தாதாரம் ஸுக ஸம்பதாம்
க்ஷிப்ர ப்ரஸாதனம் தேவம் பூயோ பூயோ நமாம்யஹம்:

54. நவநீத கணபதி (மனோவச்யம்)

ஐம் ஹ்ரீம் ச்ரீம் ஓம் க்லௌம் நவநீத கணபதயே நம:

55. மேதா கணபதி (மேதாபிவ்ருத்தி)

மேதோல்காய ஸ்வாஹா:

56. வாமன கணபதி (விஷ்ணு பக்தி)

ஓம் வம் யம் ஸெளபாக்யம் குரு குரு ஸ்வாஹா:

57. சிவாவதார கணபதி

ஓம் ஸ்ரீம் த்ரீம் க்லீம் க்லௌம் கம் ஓம் நமோ கணபதயே ஓம் சிம் வர வரத ஓம் வாம் ஸர்வ ஜனம் மே ஓம் யம் வசமானய ஸ்வாஹா:

58. ரக்த கணபதி (வச்யஸித்தி)

ஓம் ஹஸ்தி முகாய லம்போதராய ரக்த மஹாத்மனே ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஹும் ஹும் ஹும் கே கே ரக்த களேபராய தயாபராய ஸ்வாஹா :

59. ப்ரம்மணஸ்பதி

1. ஹ்ரீம் ச்ரீம் க்லீம் நமோ கணேச்வராய ப்ரும்ம ரூபாய சாரவே
ஸர்வஸித்தி ப்ரதேயாய ப்ரம்மணஸ்பதயே நம:

2. நமோ கணபதயே துப்யம் ஹேரம்பாயைக தந்தினே ஸ்வானந்த
வாஸினே துப்யம் ப்ரம்மணஸ்பதயே நம:

60. மஹா கணபதி ப்ரணவமூலம்
ஓம்

த்வநி மந்திரம்

ஓம் ஸ்ரீம் விக்நேச்வர ஆஹுவாஹனாய சிவசிவ லம்போதராய வக்ரதுண்டாய ஸுர்ப்ப கர்ணாய ஸித்தி விநாயகாய ஸ்ரீம் மஹா கணபதயே க்லீம் ஸ்ரீம் ஸெளம் ஐம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம்

சதாசிவ கணபதி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கலௌம் ஈம் நம் ஆம் ஹம் ஸம்பன்னுவஸ்ச ஸதாசிவ கணபதயே வரவரத ஸர்வ ஜகம் மே வசமானய ஸகலைச் வர்யம் ப்ரயச்ச ஸ்வாஹா


http://www.eprarthana.com/images/gallery/ganesh/karpagavinayagar.jpg

Sunday, 2 September 2012

சனீஸ்வர அஷ்டகம்.MP3


சனீஸ்வர அஷ்டகம்
 http://3.bp.blogspot.com/_7iOMAz94kc8/TOqy31c_TzI/AAAAAAAAADc/jqHiRJrhztI/s1600/shani-deva1.jpg

எட்டு சுலோகங்களான இந்த அஷ்டகம் தசரத சக்கரவர்த்தியினால் திரேதாயுகத்தில் இயற்றப்பட்டதாகும். இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் சனீஸ்வர பகவானின் அருமை பெருமைகள் சிறப்பாக சொல்லப்பட்டுள்ளன. சனிக்கிழமை தோறும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை ஜபிப்போர்க்கு சனிபகவானால் வரும் துன்பம் விலகும். உளுந்து, எள், எண்ணெய், வெல்லம் இவற்றைத் தானம் செய்வது சனிபகவானுக்குப் ப்ரீதியானதாகும். இந்த சுலோகத்தை சனிக்கிழமைகளில், அரச மரத்தடியில் அமர்ந்து படிப்பது மிகவும் விசேஷமாகும்!


சனீஸ்வர அஷ்டகம்.MP3கோணாந்தகோ ரௌத்ரயமோ அத பப்ரு:
க்ருஷ்ண: சநி: பிங்கள ஏவ மந்த:

நித்யம் ஸ்ம்ருதோ யோ ஹரதே ச பீடாம்
தஸ்மை நம: ஸ்ரீ ரவிநந்தநாய

ஸுராஸுரா: கிம்புருஷா கணேந்த்ரா:
கந்தர்வ வித்யாதர கிந்நராச்ச

பஜந்தி பீடாம் விஷம ஸ்திதேந
தஸ்மை நம: ஸ்ரீ ரவிநந்தநாய

தைலாயஸைர் மாஷ குட ப்ரதாநை:
ஸ்நாநைர் பலா லோத்ரபலைர் யவாத்யை:
ப்ரீணாதி ஸர்வாந் நிஜவாஸரே ய:
தஸ்மை நம: ஸ்ரீ ரவிநந்தநாய

ஸ்ரஷ்டா ஸ்வயம்பூர் புவநத்ரயஸ்ய
த்ராதா ஹரி: ஸம்ஹரண: பிநாகீ
ஏகஸ் த்ரிதா ருக்யஜு: ஸாமமூர்த்தி:
தஸ்மை நம: ஸ்ரீ ரவிநந்தநாய

நரா நரேந்த்ரா: பசவோ ம்ருகேந்த்ரா:
த்வந்யே ச யே கீடபதங்க ப்ருங்கா:
பீட்யந்தி வேதாஷ்ட ம்ருகஸ்திதேந
தஸ்மை நம: ஸ்ரீ ரவிநந்தநாய

தேசாச்ச துர்காணி வநாநி யத்ர
க்ராமா நிவேசா: புரபட்டநாநி
பீட்யந்தி ஸர்வே விஷமஸ்திதேந
தஸ்மை நம: ஸ்ரீ ரவிநந்தநாய

ப்ரயாக கூலே யமுநாதடே ச
ஸரஸ்வதீ புண்யஜலே குஹாயாம்
யோ யோகிபி: த்யேயதமோ அதி ஸூக்ஷ்ம:
தஸ்மை நம: ஸ்ரீ ரவிநந்தநாய

மாஷைஸ் திலை: கம்பள தேநுதாநை:
லோஹேந நீலாம்பர தாநதோ வா
ந பீடயேத் யோ நிஜவாஸரேண
தஸ்மை நம: ஸ்ரீ ரவிநந்தநாய

அந்யப்ரதேசாத் ஸ்வக்ருஹம் ப்ரவிஷ்ட:
த்வதீய வாரேஷு ஸுகீ நர: ஸ்யாத்
க்ருஹாத் கதோ யோ ந யத: ப்ரயாதி
தஸ்மை நம: ஸ்ரீ ரவிநந்தநாய

சந்யஷ்டகம் ய: படதி ப்ரபாதே
நித்யம் ஸுபுத்ரை: பசுபாந்தவைச்ச
கரோதி ராஜ்யம் புவி போக ஸெளக்யம்
ப்ராப்நோதி நிர்வாண பதம் ததாந்தே
கோணஸ்த பிங்களோ பப்ரு:

க்ருஷ்ணோ ரௌத்ரோ அந்தகோ யம:
ஸெளரிச் சநைஸ்சரோ மந்த:

பிப்பலாதேந ஸம்ஸ்துத:

ஏதாநி சநி நாமாநி ப்ராதருத்தாய ய: படேத்
சநைசசரருக்ருதா: பீடா: ந பவந்தி கதாசந


http://2.bp.blogspot.com/-3RTQDYFVNu8/T07ZryhVPDI/AAAAAAAAFZw/mW8plFRVeAo/s1600/lord-shani-navagraha-planet-saturn.jpg

இந்த சுலோகத்தில், சனிபகவானின் பதினோரு நாமங்கள் கூறப்படுகின்றன. இந்த சுலோகத்தை, அதிகாலையில் படிப்பது மிகவும் விசேஷமாகும்.