SHIRDI LIVE DARSHAN

Friday, 16 August 2013

உமா மகேஸ்வர ஸ்தோத்திரம்.MP3 
உமா மகேஸ்வர ஸ்தோத்திரம்.MP3
நம: சிவாப்யாம் நவயௌநாப்யாம்
பரஸ்பராச்லிஷ்ட வபுர்தராப்யாம்
நகேந்த்ர கந்யா வ்ருஷகேதநாப்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீட் பாம்

நம: சிவாப்யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்யாம்
நமஸ்க்ருதாபீஷ்ட வர ப்ரதாப்யாம்
நாராயணே நார்சித பாதுகாப்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீப்யாம்

நம: சிவாப்யாம் வ்ருஷ வாஹநாப்யாம்
விரிஞ்சி விஷ்ண்வித்த்ர ஸுபூஜிதாப்யாம்
விபூதி பாடீர விலேநாப்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீப்யாம்

நம: சிவாப்யாம் ஜகதீஸ்வராப்யாம்
ஜகத்பதிப்யாம் ஜய விக்ரஹாப்யாம்
ஜம்பாரி முக்யைரபிவந்திதாப்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீப்யாம்

நம: சிவாப்யாம் பரமௌஷதாப்யாம்
பஞ்சாக்ஷரீ பஞ்ஜர ரஞ்ஜிதாப்யாம்
ப்ரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி ஸம்ஹ்ருதிப்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீப்யாம்

நம: சிவாப்யாமதி ஸுந்தராப்யா
மத்யந்த மாஸக்த ஹ்ருதம் புஜாப்யாம்
அசேஷலோகைக ஹிதங்கராப்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீப்யாம்

நம: சிவாப்யாம் கலிநாச நாப்யாம்
கங்காள கல்யாண வபுர்தராப்யாம்
கைலாஸ சைலஸ்தித தேவதாப்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீப்யாம்

நம: சிவாப்யா மசுபாபஹரப்யாம்
அசேஷலோகைக விசேஷிதாப்யாம்
அகுண்டிதாப்யாம் ஸம்ருதி ஸம்ப்ருதாப்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீப்யாம்

நம: சிவாப்யா ரதவா ஹநாப்யாம
ரவீந்து வைஸ்வாநர லோசநாப்யாம்
ராகா சசாங்காப முகாம் புஜாம்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீப்யாம்

நம: சிவாப்யாம் ஜடிலந்தராப்யாம்
ஜராம்ருதிப்யாம்ச விவர்ஜிதாப்யாம்
ஜநார்தநாப் ஜோத்பவ பூஜிதாப்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீப்யாம்

நம: சிவாப்யாம் விஷமேக்ஷணாப்யாம்
பில்வச் சதர மல்லிக தாமப்ருத்ப்யாம்
சோபாவதீ சாந்தவதீச்வராப்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீப்யாம்

நம: சிவாப்யாம் பசுபாலகாப்யாம்
ஜகத்த்ரயீ ரக்ஷண பத்த ஹ்ருத்ப்யாம்
ஸமஸ்த தேவாஸுர பூஜி தாப்யாம்
நமோ நம: சங்கர பார்வதீப்யாம்

ஸ்தோத்ரம் த்ரிஸந்த்யம் சிவபார்வதீயம்
பக்த்யா படேத் த்வாதசகம் நரோய
ஸ ஸர்வ ஸெளபாக்யபலானி: புங்க்தே

சதாயுரந்தே சிவலோகமேதி
K.NESARAAJAAN
இந்த மந்திரங்களைப் படிப்பதால் சர்வ மங்களங்களும், எல்லா நன்மைகளும் கிடைப்பதுடன் எல்லா தீமைகளும் விலகும். கால காலனைத் துதிப்பதால் யம பயம் விலகி நீண்ட ஆயுளும் கிடைக்கும்.


சர்வ மங்களங்களும் உண்டாகும் 

Friday, 9 August 2013

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ கவசம்.MP3
 ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ கவசம்.MP3
பார்வதி உவாச --

தேவ தேவ மஹாதேவ கருணாகர சங்கர |

த்வயா ப்ரசாதசீலேன கதிதானி ரமாபதே ||

பஹூனாம் அவதாராணாம் பஹூனி கவசானி ச |

இதாநீம் ச்ரோதுமிச்சாமி ஹயாஸ்ய கவசம் விபோ ||


சிவ உவாச --


தேவி ப்ரியம்வதே துப்யம் ரஹஸ்யமபி மத்ப்ரியே |

கலசாம்புதி பீயூஷம் ஹயாஸ்ய கவசம் வதே ||

மஹா கல்பாந்த யாமின்யாம் சஞ்சரம்ஸ்து ஹரிஸ்வயம் |

லீலையா ஹயவக்த்ராக்ய ரூபமாஸ்தாய யோஹரத் ||

புத்ர வாத்ஸல்யதோ மஹ்யம் விரிஞ்சி ருபதிஷ்டவான் |

ஹயாஸ்ய கவசஸ்யாஸ்ய ரிஷிர்பிரம்மா ப்ரகீர்த்தித:||

சந்தோனுஷ்டுப் ததா தேவோ ஹயக்ரீவ உதாஹ்ருத: |

ஹ்ரௌம் பீஜம் து சமாக்யாதம் ஹ்ரீம் சக்திஸ் ஸமுதஹ்ருதா |

ஓம் கீலகம் ஸமாக்யாதம் உச்சைருத் கீலகம் ததா ||

லக்ஷ்மி கராம்போருஹ ஹேமகும்ப பீயூஷபூரை: அபிஷிக்த சீர்ஷம் |

வ்யாக்யாக்ஷ மாலாம்புஜ புஸ்தகானி ஹஸ்தைர் வஹந்தம் ஹயதுண்ட மீடே || 7

ஸுதாஸிக்தச்சிர: பாது பாலம் பாது சசிப்ரப: |

த்ருசௌ ரக்ஷது தைத்யாரி: நாஸாம் வாக்ஜ்ரும்ப வாரிதி: || 

ச்ரோத்ரம் பாது ஸ்திரச்ரோத்ர: கபோலௌ கருணாநிதி: |

முகம் பாது கிராம் ஸ்வாமீ ஜிஹ்வாம் பாது ஸுராரிஹ்ருத் ||

ஹனூம் ஹனுமதஸ்ஸேவ்ய:கண்டம் வைகுண்ட நாயக: |

க்ரீவாம் பாது ஹயக்ரீவ: ஹ்ருதயம் கமலாகர: || 

உதரம் விஷ்வப்ருத் பாது நாபிம் பங்கஜலோசன: |

மேட்ரம் ப்ரஜாபதி: பாது ஊரூ பாது கதாதர: ||

ஜானுனீ விஷ்வப்ருத் பாது ஜங்கே ச ஜகதாம்பதி : |

குல்பௌ பாது ஹயத்வம்ஸீ பாதௌ விஞானவாரிதி: !! 

ப்ராச்யாம் ரக்ஷது வாகீச: தக்ஷிணச்யாம் வராயுத: |

ப்ரதீச்யாம் விஷ்வப்ருத் பாது உதீச்யாம் சிவவந்தித: ||

ஊர்த்வம் பாது ஹரிஸ் ஸாக்ஷாத் அத: பாது குணாகர: |

அந்தரிக்ஷே ஹரி: பாது விஷ்வத: பாது விஷ்வஸ்ருட் ||

ய எதத் கவசம் தீமான் சன்னஹ்யேன்னிஜ விக்ரஹே |

துர்வாதி ராக்ஷஸ வ்யூஹை: ஸ கதாசின்ன பாத்யதே ||

படேத் ய எதத் கவசம் த்ரிசந்த்யம் பக்தி பாவித: |

மூடோபி கீஷ்பதிஸ்பர்தீ ஜாயதே நாத்ர ஸம்சய |||| இதி ஸ்ரீ ஹயக்ரீவகவசம் ஸம்பூர்ணம் ||


K.NESARAAJAN

Monday, 5 August 2013

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் .MP3

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் .MP3

                       


விஸ்வம் தர்பண த்ருஷ்யமான நகரீ துல்யம் நிஜாந்தர்கதம்
பஷ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரயயா
ய:ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோதசமையே ச்வாத்மான மேவாத்வயம்
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

பீஜஸ்யாந்த ரிவாங்குரோ ஜகதிதம் பிராங் நிர்விகல்பம் புன:
மாயா கல்பித தேஷகாலகலனா வைசித்ர்ய சித்ரீக்ருதம்
மாயாவீவ விஜ்ரும்பயத்யபி மஹா யோகீவ ய: ச்வேச்சயா
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

யச்யைவ ச்புரணம் சதாத்மக மசத் கல்பார்தகம் பாஸதே
சாக்ஷாத் தத்வமசீதி வேதவசஸா யோ போத யாத்யாஸ்ரிதான்
ய: சாக்ஷாத் கரணாத் பவேன்ன புனராவ்ருத்திர் பவாம்போனிதௌ
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

நானாச்சித்ர கடோதர ஸ்தித மஹா தீப பிரபா பாஸ்வரம்
ஞானம் யஸ்யது சக்ஷுராதி கரண த்வாரா பஹி:ச்பந்ததே
ஜானா மீதி தமேவ பாந்தம் அனுபாத் ஏதத்சமஸ்தம் ஜகத்
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

தேஹம் பிராணமபீந்த்ரியாண்யபி சலாம் புத்திம் ச சூன்யம் விது:
ச்த்ரீபாலாந்த ஜடோபமா ஸ்த்வஹமிதி ப்ராந்தா ப்ருசம் வாதின:
மாயாசக்தி விலாச கல்பித மஹா வ்யாமோஹ சம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

ராஹு கிரஸ்த திவாகரேந்து சத்ருசோ மாயா சமாச் சாதநாத்
சன்மாத்ர: கரணோப சம்ஹரணதோ யோ பூத் ஸுஷுப்த: புமான்
ப்ராகச்வாப் சமிதி பிரபோத ஸமயே ய: ப்ரத்யபிக்ஞாயதே
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதா திஷிததா சர்வாஸ்வ வச்தாத்வபி
வ்யாவ்ருத்தா ஸ்வனுவர்த்தமானமஹ மித்யந்த ச்புரந்தம் சதா
ஸ்வாத்மானம் பிரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

விஸ்வம் பஸ்யதி கார்ய காரண தயா ஸ்வச்வாமி சம்பந்தத:
சிஷ்யாசார்யதயா ததைவ பித்ருபுத்ரா த்யாத்மனா பேதத:
ஸ்வப்னே ஜாக்ரதிவா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்ராமித:
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

பூரம்பாம்ச்ய நாளோ நிலோம்பர மஹர் நாதோ ஹிமாம்சு புமான்
இத்யாபாதி சராச்சராத்மகமிதம் யச்யைவ மூர்த்யஷ்டகம்
நான்யத்கிஞ்சன வித்யதே விம்ருசதாம் யஸ்மாத் பரச்மாத்விபோ:
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

சர்வாத்மத்வமிதி ச்புடீக்ருதமிதம் யச்மாதமுஷ்மின் ச்தவே
தேனாச்ய ஸ்ரவணாத் ததர்த்த மனநாத்யானாச்ச சங்கீர்த்தநாத்
சர்வாத்மத்வமஹா விபூதி ஸஹிதம் ச்யாதீஸ்வரத்வம் ஸ்வத:
சித்தயே தத்புனரஷ்டதா பரிணதம் சைஸ்வர்ய மவ்யாஹதம் 
Thursday, 1 August 2013

ஹயக்ரீவ ஸம்பதா ஸ்தோத்திரம். MP3

                       


ஹயக்ரீவ ஸம்பதா ஸ்தோத்திரம். MP3
ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேதி வாதினம்
நரம் முஞ்சந்தி பாபானி தரித்ரமிவ யோஷீத
 


 ஹயக்ரீவ, ஹயக்ரீவ, ஹயக்ரீவ என்று சொல்லும் அன்பர்களை, பாவங்களானது.... தரிதிரம் வாய்ந்த மனிதனை பணத்தில் ஆசைகொண்ட ஸ்திரீகள் விடுவதுபோல் விட்டுவிடும்


ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரிவேதி யோவதேத்
தஸ்ய நிஸ்ஸரதேவாணீ ஜன்ஹுகன்யாப்ரவாஹவத்
 


ஹயக்ரீவ, ஹயக்ரீவ, ஹயக்ரீவ என்று சொல்லும் அன்பர்களுக்கு, கங்கை பிரவாகம் போன்று வாக்குவன்மை ஏற்படும்


ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேதி யோ த்வனி
விசோபதே ஸ வைகுண்டகவாடோத்காடனக்ஷம
 ஹயக்ரீவ, ஹயக்ரீவ, ஹயக்ரீவ என்ற திருநாமம் வைகுண்டத்தின் கதவைத் திறக்கும் தகுதி உள்ளதாக திகழ்கிறது.


ச்லோகத்ரயமிதம் புண்யம் ஹயக்ரீவ பதாங்கிதம்
வாதிராஜயதி ப்ரோக்தம் படதாம் ஸம்பதாம் பதம்ஸ்ரீவாதிராஜயதியால் அருளப்பட்டதும் ஹயக்ரீவ எனும் திருநாமத்துடனும் சேர்ந்த இந்தப் புண்ணியமான ஸ்லோகங்களைப் படிப்பவர்கள், சகல வளங்களையும் பெறுவார்கள்.


 இதை அனுதினமும் படித்து ஹயக்ரீவரை வழிபட கல்வி ஞானம் ஸித்திக்கும்