SHIRDI LIVE DARSHAN

Monday, 31 December 2012

புவனேஸ்வரி அஷ்டகம்.MP3
http://www.kagabujandar.org/guruji14_1.jpg

புவனேஸ்வரி அஷ்டகம்.MP3
 

அஞ்ஜன கஞ்ஜன கஞ்ஜன மஞ்ஜூள லோசன லோகன பூர்ணதயே
குஞ்ஜர சர்ம குடும்பினி காஞ்சன நூபுர சோபித பாதயுதே
ஸஞ்சித பாப வினோசனி குஞ்சர வக்தர ஸூதேம்புஜ துல்யபதே
பாலய மாம் புவனேச்வரி பாலக மானத மாத்ருத பக்தஜனே

மத்த மஹாஸூர பந்தன தாஹக ந்ருத்த பதிப்ரிய
ரூபயுதேஸத்தவ மானவ மானஸ சிந்தித ஸூந்தர பாதயுகே ஸூபகே
த்வஸ்த கலாஸூர ஹஸ்த கசாகுச சோபினி மத்த மராள கதே
சங்கரி மே புவனேச்வரி ஸம்குரு ஸங்கத மானகளே விமலே

அம்புருஹாஸன ஸன்னுத வைபவ சாலினி சூலினி சைலஸூதே
தும்புரு நாரத கீதகுணே மணி மண்டித மண்டப மத்யகதே
அம்ப கதம்ப வனாவஸதேம்புஜ கோபி ரமா வினுதே வினதே
சாம்பவி மாம்புவனேச்வரி பாலய காலபயாத் தயயா ஸஹிதே

ஆஸூரசக்தி ஹரே மித பாஸூர பூஷண பாஸ்வர காயதரே
பூஸூர வைதிக மந்த்ர நுதே கரு தூப ஸூகந்தித சாரு கசே
தாருண ஸம்ஸ்ருத்தி மோஹ விதாரணி ஜனாபயதே வரதே
மாதருமே புவனேச்வரி தூரய துஷ்க்ருத மாசுமஹேச்வரி மே

ஸோம தரே கமனீய முகே நமனீய பதே ஸமநீதி தரே
ஸாமநுதே வர நாம யுதேமித பாமஹிதே ரிபு பீம குணே
தாமரஸோபம பாணி த்ருதோத்தம சாமர வீஜன லோல ஸூரே
மாமவ ஹே புவனேச்வரி காம வசங்கத மானஸ மங்க்ரிநதம்

காளி கபாலினி சூலினி சூலி மனோஹர காமினி சைலஸூதே
பாலித பக்த ஜனேளி விமோஹக தூளி தராம்புஜ சோபி பதே
வ்ரீடித மன்மத ஸூந்தரி சாலித சாமர சோபித பார்ச்வயுகே
தூளித வைரி பரிபாலய மாம் புவனேச்வரி லோப பதிம்

பஸ்மித மன்மத ஸங்கர விஸ்மய காரக ஸூஸ்மித சோபிமுகே
பல்லவ கோமளபங்கஜ தல்லஜ மாணித லேகல பாஷிணி மாம்
உத்தரஸத்வர தோஷிணி வாக்வர தேவகுரு ப்ரணதே
நூதன ஸாலபுரீ நிலயே புவனேச்வரீ பாலய தாஸ மிமம்

பக்தி யுதோத்ம புக்தி விதாயினி சக்தி தராத்மஜ சக்தியுதே
சுத்தியுதானக புத்தி விவர்த்தினி தேவ துனீதர பார்ச்வ கதே
சக்ர சமர்ச்சக சக்ர முகாமரவக்ர விரோதி வினோசனி தே
நாத மயாக்ருதி சோபித மே புவனேச்வரி பாது பதாப்ஜயுகம்

சிஷ்ட நதாகில விஷ்டப மாத்ரு வராஷ்டக ச்ருஷ்ட மதிர் மதிமான்
புஷ்ட தனோதிக ஹ்ருஷ்ட மதிர் மதிமான் ததுஷஷ்ட ஜனேஷ்ட கரோ விலஸேத்
த்ருஷ்ட தராந்தக கஷ்டத பாதவிச்ருஷ்ட பயஸ் ஸூசிதோ மனுஜோ
திஷ்ட விதிஷ்ட ஸூகோஷ்ட திசாஸூ பவேத் ப்ரதிதோ ஹிதஸ்ஸகலை:


 http://lh3.ggpht.com/-Ew0kC8mBZJA/TWEu_QKUAoI/AAAAAAAACcc/7jjgMk0ryk4/bhvaneshwari.jpg

Tuesday, 25 December 2012

ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி அஷ்டோத்ரம் .MP3

http://namakkalnarasimhaswamyanjaneyartemple.org/images/l2.jpg

ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி அஷ்டோத்ரம்.MP3

                        

ஸ்ரீயை நம:

ஸ்ரீ தேவ்யுவாச

தேவ தேவ மஹாதேவ த்ரிகாலஜ்ஞ மஹேச்வர
கருணாகர தேவேஸ பக்தாநுக்ரஹ காரக
அஷ்டோத்தர ஸதம் லக்ஷ்ம்யா: ஸ்ரோது மிச்சாமி தத்வத:

ஈஸ்வர உவாச

தேவி ஸாது மஹாபாகே மஹாபாக்ய ப்ரதாயகம்
ஸர்வைஸ்வர்ய கரம் புண்யம் சர்வபாப ப்ரணாஸநம்

ஸர்வதாரித்ரிய ஸமநம் ஸ்ரவணாத் புக்தி முக்திதம்
ராஜவஸ்யகரம் திவ்யம் குஹ்யாத் குஹ்யதமம் பரம்

துர்லபம் ஸர்வதேவாநாம் சதுஷ்ஷஷ்டி கலாஸ்பதம்
பத்மாதீநாம் வராந்தாநாம் நிதீநாம் நித்யதாயகம்

ஸமஸ்ததேவ ஸம்ஸேவ்யம் அணிமாத்யஷ்ட ஸித்திதம்
கிமத்ர பஹுநோக்தேந தேவி ப்ரத்யக்ஷ தாயகம்

தவ ப்ரீத்யாத்ய வக்ஷ்யாமி ஸமாஹிதமநா: ஸ்ருணூ
அஷ்டோத்தர ஸதஸ்யா மஹாலக்ஷ்மீஸ்து தேவதா

க்லீம் பீஜ பதமித்யுக்தம் ஸக்திஸ்து புவநேஸ்வரி
அங்கந்யாஸ: கரந்யாஸ: ஸ இத்யாதி ப்ரகீர்த்தித:

த்யாநம்

வந்தே பத்மகராம் பிரஸந்நவதநாம் ஸௌபாக்யதாம் பாக்யதாம்
ஹஸ்தாப்யாம் அபயப்ரதாம் மணிகணைர் நாநாவிதைர் பூஷிதாம்
பக்தாபீஷ்ட பலப்ரதாம் ஹரிஹர ப்ரஹ்மாதிபிஸ் ஸேவிதாம்
பார்ஸ்வே பங்கஜஸங்க்க பத்மநிதிபிர் யுக்தாம் ஸதா ஸக்திபி

ஸரஸிஜ நயநே ஸரோஜஹஸ்தே
தவளதராம்ஸுக கந்தமால்ய ஸோபே
பகவதி ஹரிவல்லபே மநோஜ்ஞே
த்ரிபுவன பூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம்


ஒம், ப்ரக்ருதிம் விக்ருதிம் வித்யாம் ஸர்வபூத ஹிதப்ரதாம்
ஸ்ரத்தாம் விபூதிம் சுரபிம் நமாமி பரமாத்மிகாம்


வாசம் பத்மாலயாம் பத்மாம் ஸுசிம் ஸ்வாஹாம் ஸ்வதாம் ஸுதாம்
தந்யாம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் நித்யபுஷ்டாம் விபாவரீம்

அதிதிம் ச திதிம் தீப்தாம் வஸுதாம் வஸுதாரிணீம்
நமாமி கமலாம் காந்தாம் காமாம் க்ஷீரோதஸம்பவாம்


அநுக்ரஹபதாம் புத்திம் அநகாம் ஹரிவல்லபாம்
அஸோகாம் அம்ருதாம் தீப்தாம் லோகஸோக விநாஸிநீம்

நமாமி தர்ம நிலயாம் கருணாம் லோகமாதரம்
பத்மப்ரியாம் பத்மஹஸ்தாம் பத்மாக்ஷீம் பத்மஸுந்தரீம்


பத்மோத்பவாம் பத்மமுகீம் பத்மநாப ப்ரியாம் ரமாம்
பத்மமாலாதராம் தேவீம் பத்மிநீம் பத்மகந்திநீம்


புண்யகந்தாம் ஸுப்ரஸந்நாம் ப்ரஸாதாபிமுகீம் பிரபாம்
நமாமி சந்த்ரவதநாம் சந்த்ராம் சந்த்ர சஹோதரீம்

சதுர்புஜாம் சந்த்ரரூபாம் இந்திராம் இந்து ஸீதலாம்
ஆஹ்லா தஜநநீம் புஷ்டிம் ஸிவாம் ஸிவகரீம் ஸதீம்
விமலாம் விஸ்வஜநநீம் புஷ்டிம் தாரித்ர்ய நாஸிநீம்
ப்ரீதி புஷ்கரிணீம் ஸாந்தாம் சுக்லமால்யாம்பராம் ஸ்ரியம்

பாஸ்கரீம் பில்வநிலயாம் வராரோஹாம் யஸஸ்விநீம்
வஸுந்தரா முதாராங்காம் ஹரிணீம் ஹேமமாலிநீம்

தநதாந்யகரீம் ஸித்திம் ஸ்த்ரைணசௌம்யாம் ஸுபப்ரதாம்
ந்ருபவேஸ்ம கதாநந்தாம் வரலக்ஷ்மீம் வஸுப்ரதாம்
ஸுபாம் ஹிரண்யப்ராகாராம் ஸமுத்ரதநயாம் ஜயாம்
நமாமி மங்களாம் தேவீம் விஷ்ணுவக்ஷஸ்த்தல ஸ்திதாம்

விஷ்ணுபத்நீம் பிரஸந்நாக்ஷீம் நாராயண ஸமாஸ்ரிதாம்
தாரித்ர்ய த்வம்ஸிநீம் தேவீம் ஸர்வோபத்ரவ வாரிணீம்

நவதுர்காம் மஹாகாளீம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ஸிவாத்மிகாம்
த்ரிகாலஜ்ஞாந ஸம்பந்நாம் நமாமி புவநேஸ்வரீம்
லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்ர ராஜதநயாம் ஸ்ரீரங்க தாமேஸ்வரீம்
தாஸிபூத ஸமஸ்த தேவ வநிதாம் லோகைக தீபாங்குராம்
ஸ்ரீமந் மந்தகடாக்ஷ லப்தவிபவ ப்ரஹ்மேந்த்ர கங்காதராம்
த்வாம் த்ரைலோக்யகுடும்பிநீம் ஸரஸிஜாம் வந்தே முகுந்த ப்ரியாம்
மாதர் நமாமி கமலே கமலாயதாஹி
ஸ்ரீவிஷ்ணு ஹ்ருதகமவாஸிநி விஸ்வமாத:
க்ஷீரோதயே கமலகோமள கர்ப்பகௌரி
லக்ஷ்மி ப்ரஸீத ஸததம் நமதாம் ஸரண்யே
த்ரிகாலம் யோ ஜபேத் வித்வாந் ஷண்மாஸம் விஜிதேந்த்ரிய
தாரித்ரிய த்வம்ஸநம் க்ருத்வா ஸர்வமாப்நோதி யத்நத:

தேவீநாம ஸஹஸ்ரேஷு புண்யமஷ்டோத்தரம் ஸதம்
யேந ஸ்ரியமவாப்நோதி கோடிஜந்ம தரித்ரத:

ப்ருகுவாரே ஸதம் தீமாந் படேத் வத்ஸர மாத்ரகம்
அஷ்டைஸ்வர்ய மவாப்நோதி குபேர இவ பூதலே

தாரித்ர்யமோசநம் நாம ஸ்தோத்ர மம்பாபரம் ஸதம்
யேந ஸ்ரியமவாப்நோதி கோடிஜந்ம தரித்ரத:

புக்த்வாது விபுலாந் போகாந் அஸ்யாஸ்ஸாயுஜ்ய மாப்நுயாத்
ப்ராத: காலே படேந் நித்யம் ஸர்வ துக்கோபஸாந்தயே

படம்ஸ்து சிந்தயேத் தேவீம் ஸர்வாபரண பூஷிதாம்

Monday, 24 December 2012

இந்திய கோவில்கள் மூலஸ்தானத்தில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு - Live Dharshan

ஷீரடி சாய் பாபா சமாதி மந்திர் - நேரடி ஒளிபரப்பு நேரடி தரிசனம் 
shirdi sai baba sansthan manthir live dharsan


http://1.bp.blogspot.com/-lsc37Uzh5-w/TrN7V3j8TeI/AAAAAAAAAbo/YT7ZJouiug0/s1600/sai.jpg

https://www.shrisaibabasansthan.org/darshanflash_1.html

Or

http://www.saibabaofindia.com/shirdi_sai_baba_live_online_samadhi_mandir_darshan.htm


ஸ்ரீ நாக சாய் Temple கோயம்புத்தூர் - நேரடி ஒளிபரப்பு நேரடி தரிசனம் sri naga sai mandir live dharshan  


http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/575180_375198932519149_877122277_n.jpg http://www.starsai.com/wp-content/uploads/2009/09/saibaba-temple-nagasai.jpg
http://www.srinagasai.com/live.htmlஸ்ரீ சலசார் ஹனுமான் Temple - Jagadgirigutta, Hyderabad
நேரடி தரிசனம் sri salasar hanumanji live dharshan
 
http://www.divineindia.com/media/images/lord/salasar-hanuman-hyderabad.jpg  
http://2.bp.blogspot.com/_e5MBHXtTth8/TGK8UEvL-7I/AAAAAAAAAv4/3bozgaNqkls/s1600/%5B+The+entrance+to+the+Salasar+Balaji+Temple+%5D.JPG  http://img.technospot.in/Salasar-Temple-Inside-View.jpg


http://www.balajisalasar.com/ 
Shri Omkareshwar Jyotirlinga,Madhya Pradesh

ஸ்ரீ ஓம் காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் மத்திய பிரதேசம் 
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_82nzlEtQTXr0V0fe0OnqT25XGV_QeLqd-VjGPkzbxA-uexo0ww http://www.goheritageindiajourneys.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/Sri-Vaidyanath-Jyotirlinga-in-Parali.jpg 

http://blessingsonthenet.com/img/uploads/tour/aim_bn_1313987256.jpg  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzuSujOeWoF0JcV4A3iJUMx3YPQEY2di5jqjfLheyktf3KAUZU

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSl9BMpwLMJjCjhLuI_dETIojcn1D0OikTvqMFKY8LX_nhl_9ma  http://2.bp.blogspot.com/_-l3O7o5jJVE/SxSPTwiMOUI/AAAAAAAAIeI/hb1mrXk7kzE/s400/Omkareswar1.jpg


http://www.shriomkareshwar.org/LiveDarshan.aspx 
ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் நேரடி ஒளிபரப்பு -
நேரடி தரிசனம் 
sri kashi (kasi) vishwanath Temple live darshan


http://news.imimg.com/default/files/kashi.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-nQZKs9GKG4o/UHO4pLlOL3I/AAAAAAAAH3M/x0ILVoCxRSo/s1600/Kashi%2BVishwanath%2BTemple%2Bin%2BVaranasi%252C%2BUttar%2BPradesh.jpg 
http://www.meriyatrra.com/photos/images/shri-kashi-vishwanath-temple_1.jpg  http://www.surfindia.com/travel/flash-pics/varanasi-temples.jpg 


http://www.shrikashivishwanath.org/en/online/live.aspx 


உஜ்ஜைனி  ஸ்ரீ மஹா காளிஸ்வர் Temple  - நேரடி ஒளிபரப்பு  நேரடி தரிசனம் 
 ujjaini sri mahakaleshwar temple live dharshan

http://3.bp.blogspot.com/-5sKLcxWXyGQ/T96AsxPaIWI/AAAAAAAAH2E/37kj62S2CcY/s1600/Mahakaleshwar+Live+Darshan.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-oreilrJ4_Yk/UCi7xIQFihI/AAAAAAAABgA/-9v0yBS7qwg/s1600/MahakaleshwarTemple-5.jpg


http://mahakaleshwar.nic.in/livedarshanflv.htm வரலாற்று  சிறப்பு மிக்க சோமநாதர் ஆலயம் -
நேரடி ஒளிபரப்பு  நேரடி தரிசனம் 

somnath  temple  live dharshan http://3.bp.blogspot.com/-PhgDkP3QDao/TvYNk2c4V2I/AAAAAAAABjY/CooZhOfy2hw/s1600/somnathjyotirlinga.jpg     http://www.indiamike.com/files/images/68/10/31/somnath-temple-one-of-the-twelve-jyotirlingas-of-lord-shiva-.jpg
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTPerikRdcbb8SH_8VUp-Af2O583ZeDdx6Gh4yVxA4d0uyKJMD0Zj7oxtxdg 

http://www.somnath.org/live-darshans.aspx 


( சோமநாதர் கோவிலில் online -ல் பூஜை செய்யும் வசதியும் உள்ளது . நாம் online -ல் பணம் கட்டினால் நமக்கு பிரசாதத்தை வீட்டுக்கு அனுப்புகிறார்கள் )

http://www.somnath.org/donation/HostedPaymentIndex.aspxகஷ்டபஞ்சன் தேவ் ஹனுமான் Temple - சாலங்க்பூர் 

Shree Kashtabhanjan dev Hanumanji Mandir live dharshan

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/62020707.jpg http://i1.ytimg.com/vi/pQOA3a7amvM/mqdefault.jpg         http://www.salangpurhanumanji.com/files/daily_darshan/zoom4/1522.JPG   http://jhaverchandmeghani.com/lif/mukhda-12.jpg


 http://www.salangpurhanumanji.com/livedarshan.html 

Viewed only in Internet Explorer 

 http://amritsartemples.in/kashtbhanjandev-hanuman-live-darshan/ 

ஸ்ரீ சித்தி வினாயகர் கோவில் மும்பை - நேரடி ஒளிபரப்பு 
shri siddhivinayak temple/Mandir

  http://www.whereincity.com/files/photo-gallery/223/siddhivinayak-temple-2333_m.jpg  http://www.indianetzone.com/photos_gallery/60/Shree%20Siddhivinayak%20Ganapati%20Mandir.jpg

http://www.siddhivinayak.org/virtual_darshan.asp


ஸ்ரீ கோவிந்த் தேவ் கோவில் - ஜெய்பூர்  நேரடி ஒளிபரப்பு 
Shree Shree Govindajee Temple/Mandir

  http://ziptrips.in/photos/250.gif http://dd.bhujmandir.org/surat/2012/09/14/3.jpg


http://www.govinddevji.net/live.htm 
ஸ்ரீ ஸ்வாமி நாராயணன் கோவில் - கலுபூர் அகமதாபாத்
shri swaminarayan Temple / Mandir 

http://dd.bhujmandir.org/surat/2012/09/14/3.jpg http://4.bp.blogspot.com/-YBD-Rs9P-eI/ToxJP6EVrGI/AAAAAAAAAu8/nsHNieTi73M/s640/Shree_Swaminarayan_Sampraday%252C_Ahmedabad.jpghttp://prayagmilan.org/images/shree-nar-narayandev-kalupur.jpghttp://www.swaminarayan.info/LiveDarshan/Shree-Swaminarayan-Temple-Kalupur.aspஸ்ரீ துல்ஜா பவானி- துல்ஜாபூர்  மகாராஷ்டிரா 
Shri Tulja Bhavani Temple / Mandir 

http://www.tuljabhavanimandir.org/images/tulja-bhavani.jpg http://www.tuljabhavanimandir.org/images/tuljapur-view.jpg


http://www.tuljabhavanimandir.org/


சைதன்ய மஹா பிரபு அவதரித்த மாயாபூர்  ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோவில் 


மாயாபூர் - West Bengal 

http://harekrsna.com/sun/news/04-07/mayapur6a.jpg  http://westbengaltouristplaces.files.wordpress.com/2012/11/the-iskcon-temple-mayapur.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Chaitanya-Mahabrabhu-at-Jagannath.jpg/220px-Chaitanya-Mahabrabhu-at-Jagannath.jpg

http://www.mayapur.tv/ஸ்ரீ விட்டல் ருக்மணி கோவில் - பந்த்ராபூர் மகாராஷ்டிரா ri Vitthal Rukmini Mandir,Pandharpur
http://iskconaravade.com/iskconaravade/wp-content/uploads/2012/05/vithalrukmini.png http://www.indiatravelnext.com/images/What%20to%20see%20in%20Pandharpur.jpg

http://www.vitthalrukminimandir.org/onlineDarshan.html 


Shree Ranchhodraiji Maharaj Temple Live Dharshan, Dakor, Gujarat

ஸ்ரீ ரஞ்சோத்ரஜ்  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கோவில் ,
தாகர் , குஜராத்


http://3.bp.blogspot.com/-LNwvzb6fAS0/UADsLfZgCkI/AAAAAAAAAK4/QHnSuVy5nj0/s640/navsari+Ranchhodrai+temple.jpg

http://cdn1.images.touristlink.com/data/cache/R/A/N/C/H/H/O/D/ranchhodrai-dakor-temple_400_300.jpg http://www.nrigujarati.co.in/tourism_images/C3A6AE_dakor_temple_002.jpg
http://www.beautifulgujarat.com/sites/beautifulgujarat.com/files/imagecache/Quick_tab_about_fullnode/Ranchhodji%20Temple%20Dakor.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/fe/Vadtal_Temple.jpg/280px-Vadtal_Temple.jpg

http://www.ranchhodraiji.org/common/LiveDarshan.aspx
live  tv , நேரடி ஒளிபரப்பு , கோவில்கள் , இந்திய கோவில்கள் , லைவ் தர்ஷன் ,live dharshan , online tv , streaming ,buffering , temple  live , live  relay , indian  temple , mandir ,தரிசனம் , நேரடியான தரிசனம் , புகழ் பெற்ற கோவில்கள் , ஆஞ்சநேயர்,ஹனுமான் ,ஸ்ரீ கிருஷணர் ,ஷீரடி சாய்  பாபா , காசி விஸ்வநாத் கோவில் , உஜ்ஜைனி மஹா காளிஷ்வர் கோவில் , சோம்நாத் கோவில் , பஞ்சமுக ஹனுமான்  ,விநாயகர் கோவில் , மந்திரம் ,mantra ,பூஜை ,வழிபாடு , ஆரத்தி ,

பவானி அஷ்டகம் .MP3 - ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் அருளியது


http://www.sringeri.net/wp-content/uploads/2009/09/sri-bhavani.jpg

பவானி அஷ்டகம் .MP3
ந தாதோ ந மாதா ந பந்துர் ந தாதா
ந புத்ரோ ந புத்ரீ ந ப்ருத்யோ ந பர்த்தா
ந ஜாயா ந வித்யா ந வ்ருத்திர் மமை வ
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

பவாப்தாவபாரே மஹாதுக்க பீரு:
பபாத ப்ரகாமீ ப்ரலோபீ ப்ரமத்த
குஸம்ஸாரபாசா ப்ரபத்த: ஸதாஹம்
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

ந ஜானாமி தானம் த சத்யான யோகம்
ந ஜானாமி தந்த்ரம் ந சஸ்தோத்ரமந்த்ரம்
ந ஜானாமி பூஜாம் ந ச ந்யாஸயோகம்
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

ந ஜானாமி புண்யம் ந ஜானாமி தீர்த்தம்
ந ஜானாமி முக்திம் லயம் வா கதாசித்
ந ஜானாமி பக்திம் வரம் வா கதாசித்
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

குகர்மீ குஸங்கீ குபுத்தி: குதாஸ:
குலாசாரஹீந: கதாசார லீன:
குத்ருஷ்டி: குவாக்ய ப்ரபன்ன: ஸதாஹம்
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

ப்ரஜேசம் ரமேசம் மஹேசம் ஸூரேசம்
திநேசம் நிதேச்வரம் வா கதாசித்
நஜானாமி சாந்யத் ஸதாஹம் சரண்யே
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

விவாதே விஷாதே ப்ரமாதே ப்ரவாஸே
ஜலே சானலே பர்வதே சத்ருமத்யே
அரண்யே சரண்யே ஸதா மாம் ப்ரபாஸி
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

அநாதோ த்ரிராத்ரோ ஜரோ ரோகயுக்தோ
மஹாக்ஷீணதீன: ஸதா ஜாட்யவக்த்ர:
விபத்தௌ ப்ரவிஷ்ட: ப்ரணஷ்ட்: ஸதாஹம்
கதிஸ்த்வம் கதிஸ்த்வம் த்வமேகா பவானீ

 ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் அருளியது