SHIRDI LIVE DARSHAN

Thursday, 20 September 2012

மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜய கவசம்.MP3http://2.bp.blogspot.com/-77FIc1eqYpk/Td5olfEEBOI/AAAAAAAAA0Q/p_sYp8q_pB4/s1600/2.JPG


 மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜய கவசம்.MP3பைரவ உவாச

 ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ மஹாம்ருத்யுஞ்சய கவசஸ்ய

 ஸ்ரீ பைரவ ருஷி : காயத்ரீச்சன்த: ஸ்ரீ ம்ருத்யுஞ்சய ருத்ரோ தேவதா
ஓம் பீஜம், ஜம் சக்தி: ஸ: கீலகம் ஹெளம் இதி
தத்வம் சதுர்வர்கபல ஸாதனே பாடே வினியோக :
ஓம் சந்த்ர மண்டல மத்யஸ்தே ருத்ரமாலே விசித்ரிதே,
தத்ரஸ்த்தம சின்தயேத் ஸாத்யம் ம்ருத்யும் ப்ராப்தோபி ஜீவதி

ச்ருணுஷ்வ பரமேசானி கவசம் மன்முகோதிதம்,
மஹா ம்ருத்யுஞ்சய ஸ்யாஸ்ய ந தேயம் பரமாத்புதம்

யம் த்ருத்வாயம் படித்வா ச யம் ச்ருத்வா கவசோத்தமம்
த்ரைலோக்யாதிபதிர்பூத்வா ஸுகிதோ (அ) ஸ்மி மஹேச்வரி

ததேவ வர்ணயிஷ்யாமி தவ ப்ரீத்யா வரானனே
ததாபி பரமம் தத்வம் ந தாதவ்யம் துராத்மனேஓம் ஜூம் ஸ: ஹெளஓம் சிர: பாது தேவோ ம்ருத்யுஞ்சயோ மம
ஸ்ரீ சிவோ வை லலாடம்ச ஓம் ஹெளம் ப்ருவெள ஸதாசிவ:

நீலகண்டோ(அ)வதான்நேத்ரே கபர்த்தீ மே(அ)வதாச்ச்ருதீ,
த்ரிலோசன(அ)வதாத் கண்டௌ நாஸம் மே த்ரிபுரான்தக:

முகம் பீயுஷக்கடப்ருத் ஓஷ்டௌ மேக்ருத்திகாம்பர:
ஹனும் மே ஹாடகேசானோ முகம் வடுகபைரவ:

கன்தராம் காலமதனோ கலம் கண ப்ரியோ(அ)வது
ஸ்கன்தௌ ஸ்கந்தபிதா பாது ஹஸ்தௌ மே கிரிசோ(அ)வது

நகான்மே கிரிஜாநாத: பாயாதங்குளி ஸம்யுதான்,
ஸ்தனௌ தாராபதி: பாது வக்ஷ: பசுபதிர்மம்

குக்ஷிம் குவேரவதேன: பார்ச்வெள மே மாரசாசன:
சர்வ: பாது ததா நாபிம் சூலீப்ருஷ்டம் மமாவது

சிச்னம் மே சங்கர: பாது குஹ்ய குஹ்யகவல்லப:
கடிம் காலாந்தக: பாயாத் ஊரூ மே(அ)ந்தககாதக:

ஜாகரூகோ(அ)வதாஜ்ஜானூ ஜங்கே மே காலபைரவ:
குல்பௌ பாயாஜ்ஜடாதாரீ பாதௌ ம்ருத்யுஞ்சயோ(அ)வது

பாதரதிமூர்த்த பர்யந்தம் ஸத்யோ ஜாதோ மமாவது,
ரக்ஷõஹீனம் நாமஹீனம் வபு: பாத்வம் ருதேச்வர: (பாது அம்ருதே ச்வர:)

பூர்வே பலவிகரணோ தக்ஷிணே காலசாஸன :
பச்சிமே பார்வதீநாத உத்தரே மாம் மனோன்மன:

ஜசான்யாமீச்வர: பாயாத் ஆக்னேய்யாம் அக்னிலோசன:
நைர்ருத்யாம் சம்புரவ்யான்மாம் வாயவ்யாம் வாயுவாஹன:

ஊர்த்வம் பலப்ரமதனே: பாதாலே பரமேச் வர:
தச திக்ஷú ஸதா பாது மஹாம்ருத்யுஞ்சயச் ச மாம்

ரணே ராஜகுல த்யூதே விஷமே ப்ராணஸம்ச யே
பாயாத் ஓம் ஜூம் மஹாருத்ரோ தேவதேவோ தசாக்ஷர:

ப்ரபாதே பாது மாம் ப்ரும்மா மத்யாஹ்னே பைரவோ(அ)வது
ஸாயம் ஸர்வேச் வர: பாது நிசா யாம் நித்யசேதன:

அர்த்தராத்ரே மஹாதேவோ நிசான்தே மஹோதய:
ஸர்வதா ஸர்வத: பாது ஓம் ஜூம்ஸ: ஹெளம் ம்ருத்யுஞ்சய:

இதீதம் கவசம் புண்யம் த்ரிஷுலோகேஷு துர்லபம்
ஸர்வமந்த்ரமயம் குஹ்யம் ஸர்வயந்த்ரேஷு கோபிதம்

புண்யம் புண்யப்ரதம் திவ்யம் தேவ தேவாதிதைவதம்
ய இதம்ச படேன் மந்த்ரம் கவசம் வாசயேத்தத

தஸ்யஹஸ்தே மஹாதேவி த்ர்யம்பகஸ்யாஷ்ட ஸித்தய :
ரணே த்ருத்வா சரேத்யுத்தம் ஹத்வா சத்ரூன் ஜயம் லபேத்

ஜபம் க்ருத்வா க்ருஹே தேவி ஸ்ம்ப்ராப்ஸ்யதி ஸுகம் புன:
மஹாபயே மஹா ரோகே மஹாமாரீபயே ததா
துர்பிக்ஷ சத்ருஸம்ஹாரே படேத்வசமாதராத்

இதி  ஸ்ரீ மஹாம்ருத்யுஞ்சய கவசம் ஸம்பூர்ணம்


http://www.shrilalitha.com/images/mruthyunjaya-yantra.jpg http://4.bp.blogspot.com/_Nx4Sw79Vgbk/S5oIQn0tQ7I/AAAAAAAAABM/OPwFxKEzuDg/s400/mruthyunjaya.jpg

1 comment:

  1. can you pls publish the lyrics as the current one is not exactly matching.
    rgds/Surya

    ReplyDelete