SHIRDI LIVE DARSHAN

Sunday, 17 June 2012

ஸ்ரீ சூரிய பகவான் சாலிசா .MP3


ஸ்ரீ சூரிய பகவான் சாலிசா .MP3 
Doha
Kanak badan kundal makar, mukkta mala ang |
Padmasan isthitt dhiyaiye, sankh chakrr ke sang ||

Chopai 
Jai savita jai jayanti divakar | sehastransu! Saptasav timirehar ||
Bhanu! Patang! Mariachi! Bhaskar! Savita! Hansh sunoo vibhakar ||
Vivsuava! Adittye! Vikartan | Martand hariroop virochan ||
Ambarmadi! Khag! Ravi kehlaate | ved hirdayegarbh keh gaate ||
Sehestrasupraghotan, kahi, kahi | munigan hot prasann modlahi ||
Arun sadris saarthi manohar | hakat haye sata chadi rath par ||
Mandal ki mahima ati niyari | tej roop keri balihari ||
Uchche: sreva sadrisye haye jote ! dekhi purundar lajjit hote ||
Mitra, mariachi, bhanu, arun bhaskar, savita | surya ark, khag, kalikar poosa, ravi ||
Adittiye naam le | hirdayegarbhai namha: kahike |
Dradas naam prem so gave | mastak bareh baar navave |
Char padarath so jan pave | dukh daridra agh pujjye nasave ||
Namaskar ko chamatkar yeh | vidhi harihar ko kirpasagar yeh ||
Seve bhanu tumhi man lai | asthsiddhi navnidhi tehi paai ||
Bareh naam ucharan karte | sehas janam ke patak tarte ||
Upakhyan jo karte tavjan | ripu so jamlehte sotehi chan ||
Chan sut jut parivar badtu he | prabalmoh ko fandd kattu he ||
Ark sish ko raksha karte | ravi lalat par nitiye bihrate ||
Surya nettra par nitiye virajat | karn des par dinkar chajat ||
Bhanu nasika vaas karhu nit | bhaskar karat sada much ki hit ||
Onth rahe parjney hamare | rasna beech tichad bas pyare ||
Kanth suvarn ret ki sobha | tigmatejash: kandhe lobha ||
Poosa bahu mitra peethhi par | tuvasta-varun reham suusdhkar ||
Yugal haath par raksha karan | bhanuman ursarm suadrachan ||
Basat naabhi adittiye manohar | kati meh hans rehat man mud bhar ||
Janggha gopti, savita basa | guppt divakar karat hulasa ||
Vivsuadan pad ki rakhvari | bahar baste nit tam hari ||
Sehastransu sarvag samhare | raksha kavach vichittra vichare ||
As jojan apne man mahi | bhe jag beej karhu tehi nahi ||
Dariddra kusth tehi kabhu na viyape | jojan yako manmeh jape ||
Andhkar jag ka jo harta | nav prakash se anand bharta ||
Greh gan grasi na mitavat jahi | koti baar mai pranave tahi ||
Mandd sadrisye sutjag mai jake | dharmraj sam adhbhut banke ||
Dhanniye- dhanniye tum dinmani deva | kiya karat surmuni nar meva ||
Bhakti bhavyut purn niyamso | dur hattaso bhavke bhramso ||
Param dhanniye so nar tandhari | he prasann jehi par tum haari ||
Arun magh meh surya falgun | magh vedangnaam ravi udyan ||
Bhanu udye besaakh ginave | jeyesth indra aasad ravi gave ||
Yam bhado aasvin himreta | kaatik hot divakar neta ||
Aghan bhinn Vishnu he pushhi | purush naam ravi he malmasahi ||

Doha
Bhanu chalisa prem yuktt, gavahi je nar nittiye |
Such sampatti lahe vividh, hohi sada kritkay |

No comments:

Post a comment