SHIRDI LIVE DARSHAN

Saturday, 13 October 2012

ஸ்ரீ மகாலட்சுமி கவசம்.MP3
1.ஸ்ரீ மகாலட்சுமி கவசம் .MP3

 2.ஸ்ரீ மகாலட்சுமி கவசம் .MP3
 
மஹாலக்ஷ்ம்யா: ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வகாமதம்
ஸர்வபாப ப்ரசமனம் ஸர்வவ்யாதி நிவாரணம்

துஷ்டம்ருத்யுப்ரசமனம் துஷ்டதாரித்ரிய நாசனம்
க்ரஹபீடா ப்ரசமனம் அரிஷ்ட ப்ரவிபஞ்ஜனம்

புத்ரபௌத்ராதி ஜனகம் விவாஹப்ரத மிஷ்டதம்
சோராரிஹாரி ஜகதாம் அகிலேப்ஸித கல்பகம்

ஸாவதாநமனா பூத்வா ச்ருணு த்வம் ஸூகஸத்தம
அநேகஜன்மஸம்ஸித்தி லப்யம் முக்திபலப்ரதம்

தனதான்ய மஹாராஜ்ய ஸர்வ ஸெளபாக்ய தாயகம்
ஸக்ருத்பட நமாத்ரேண மஹாலக்ஷ்மீ: ப்ரஸீததி

க்ஷீராப்திமத்யே பத்மாநாம் நாதேன மணிமண்டபே
ரத்நஸிம்ஹாஸனே திவ்யே தன்மத்யே மணிபங்கஜே

தன்மத்யேது ஸூஸ்நிக்த நாளிகாலங்க்ருதாம் ச்ரியம்
குந்தாவதாதரஸனாம் பந்தூகாதர பல்லவாம்

தர்ப்பணாகர விமலாம் கபோலத்விதயோஜ்வலாம்
மாங்கல்யாபரணோபேதாம் கர்ணத்வித்ய ஸூந்தராம்

கமலேச ஸூபத்ராட்யே அபயம் தததீம்பரம்
ரோமராஜி லதாசாரு மக்நநாபி தலோதரீம்

பட்டவஸ்த்ர ஸமுத்பாஸாம் ஸூநிதம்பாம்ஸு லக்ஷணாம்
காஞ்சநஸ்தம்பவிப்ராஜத் வரஜாநூரு சோபிதாம்

ஸ்மரகாஹளிகா கர்வ ஹாரி ஜங்காம் ஹரிப்ரியாம்
கமடீப்ருஷ்டஸத்ருச பாதாப்ஜாம் சந்த்ரவந்நகாம்

பங்கஜோதர லாவண்யாம் ஸூலாதாங்க்ரி தலாச்ரயாம்
ஸர்வாபரண ஸம்யுக்தாம் ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாம்

ஸர்வமந்த்ரமயீம் லக்ஷ்மீம் ச்ருதிசாஸ்த்ர ஸ்வரூபிணீம்
பரப்ரம்ஹமயீம் தேவீம் பத்மநாப குடும்பினீம்

ஏவம் த்யாத்வா மஹாலக்ஷ்மீம் ய: படேத் கவசம் பரம்
மஹாலக்ஷ்மீ: சிர: பாது லலாடே மம பங்கஜா

கர்ணத்வந்த்வம் ரமா பாது நயனே நளிநாலயா
நாஸிகா மவதாதம்பா வாசம் வாக்ரூபிணீ மம

தந்தாநவது ஜிஹ்வாம் ஸ்ரீ: அதரோஷ்டம் ஹரிப்ரியா
சிபுகம் பாது வரதா கண்டம் கந்தர்வஸேவிதா

வக்ஷ: குக்ஷிகரௌ பாயும் ப்ருஷ்டமவ்யாத் ரமா ஸ்வயம்
கட்யூருத்வயகம் ஜானு ஜங்கே பாதத்வயம் சிவா

ஸர்வாங்க மிந்த்ரியம் ப்ராணான் பாயா தாயாஸஹாரிணீ
ஸப்ததாதூன் ஸ்வயஞ்ஜாதார்க்தம் ஸூக்லம் மநோஸ்தி ச

க்ஞானம் புக்திர் மநோத்ஹான் ஸர்வம் மே பாத பத்மஜா
மயா க்ருதந்து யத் தத்வை தத்ஸர்வம் பாது மங்களா

மமாயுரங்ககான் லக்ஷ்மீ: பார்யாமபுத்ராம்ச்ச புத்ரிகா:
மித்ராணி பாது ஸததம் அகிலம் மே வரப்ரதா

மமாரி நாசநார்த்தாய மாயாம்ருத்யுஞ்ஜயா பலம்
ஸர்வாபீஷ்டந்து மே தத்யாத் பாது மாம் கமலாலயா

ஸஹஜாம் ஸோதரஞ்சைவ சத்ருஸம்ஹாரிணீ வதூ:
பந்துவர்கம் பராசக்தி: பாது மாம் ஸர்வமங்களா

பலச்ருதி:

ய இதம் கவசம் திவ்யம் ரமாயா: ப்ரதய: படேத்
ஸர்வஸித்தி மவாப்நோதி ஸர்வரக்ஷõம் ச சாச்வதீம்

தீர்க்காயுஷ்மான் பவேன் நித்யம் ஸர்வஸெளபாக்யசோபிதம்
ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதர்சீச ஸூகிதச்ய ஸூகோஜ்வல:

ஸூபுத்ரோ கோபதி: ஸ்ரீமான் பவிஷ்யதி ந ஸம்சய:
தத்க்ருஹே ந பவேத் ப்ரம்ஹன் தாரித்ர்ய துரிதாதிகம்

நாக்நினா தஹ்யதே கேஹம் ந சோராத்யைச்ச பீட்யதே
பூதப்ரேதபிசாசாத்யா: த்ரஸ்தா தாவந்தி தூரத:

லிகித்வா ஸ்தாபிதம் யந்த்ரம் தத்ர வ்ருத்திர் பவேத் த்ருவம்
நாபம்ருதயு மவாப்நோதி தேஹாந்தே முக்திமான் பவேத்

ஸாயம் ப்ராத: படேத் யஸ்து மஹாதனபதிர் பவேத்
ஆயுஷ்யம் பௌஷ்டிகம் மேத்யம் பாபம் துஸ்வப்ந நாசனம்

ப்ரஜ்ஞாகரம் பவித்ரஞ்ச துர்பிக்ஷõக்நி விநாசனம்
சித்தப்ரஸாத ஜநகம் மஹாம்ருத்யு ப்ரசாந்திதம்

மஹாரோக ஜ்வரஹரம் ப்ரஹ்மஹத்யாதிசோதகம்
மஹாஸூக ப்ரதஞ்சைவ படிதவ்யம் ஸூகார்த்திபி:

தநார்த்தீ த னமாப்நோதி விவாஹார்த்தீ லபேத் வதூ:
வித்யார்த்தீ லபதே வித்யாம் புத்ரார்த்தீ குணவத்ஸூதான்

ராஜ்யார்த்தீ லபதே ராஜ்யம் ஸத்யமுக்தம் மயா ஸூக
மஹாலக்ஷ்ம்யா மந்த்ரஸித்தி: ஜபாத் ஸத்ய: ப்ரஜாயதே

ஏவம் தேவ்யா: ப்ரஸாதேன சுக: கவச மாப்தவான்
கவசாநுக்ரஹேணைவ ஸர்வான் காமாநவாப்நுயாத்

ஸர்வலக்ஷண ஸம்பன்னாம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வஸூரேச்வரீம்
ப்ரபத்யே சரணம் தேவீம் பத்ம பத்ராக்ஷவல்லபாம்

ஓம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஸெள: ச்ரியை நம:
ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ கவசம் ஸம்பூர்ணம்


1 comment: