SHIRDI LIVE DARSHAN

Sunday, 7 October 2012

ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் கவசம்.MP3

 ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் கவசம்.MP3

http://i.pbase.com/o6/30/52730/1/100300103.5HQwFSJw.P1010098.JPG
( ஸ்ரீமத் அப்பண்ணாசார்ய விரசிதம் )

கவசம் ராகவேந்த்ரஸ்ய யதீந்த்ரஸ்ய மஹாத்மந: |
 வக்ஷ்யாமி குருவர்யஸ்ய வாஞ்சிதார்த்த ப்ரதாயகம் || 1

ரிஷிரஸ்யாப்பணாசார்ய: சந்தோSநுஷ்டுப் ப்ரகீர்திதம் |
 தேவதா ஸ்ரீ ராகவேந்த்ர குருரிஷ்டார்த்த ஸித்தயே || 2

அஷ்டோத்தரசதம் ஜப்யம் பக்தியுக்தேந சேதஸா |
 உத்யத் ப்ரத்யோதநத்யோதம் தர்மகூர்மாஸநேஸ்திதம் || 3

கதயத் கத்யோதநத்யோத ப்ரதாபம் ராமமானஸம் |
 த்ருதகாஷாய வஸநம் துளஸீ ஹார வக்ஷஸம் || 4

தோர்த்தண்ட விலஸத்தண்ட கமண்டலு விராஜிதம் |
 அபயக்ஞான முத்ராக்ஷ மாலாலோல கராம்புஜம் || 5

யோகீந்த்ரவந்த்ய பாதாப்ஜம் ராகவேந்த்ர குரும் பஜே |
 சிரோ ரக்ஷது மே நித்யம் ராகவேந்த்ரோSகிலேஷ்டத: || 6

பாபாத்ரி பாடனே வஜ்ர: கேசான் ரக்ஷது மே ஸதா |
 க்ஷமாஸுரகணாதீசோ முகம் ரக்ஷது மே குரு: || 7

ஹரி ஸேவால்லப்த ஸர்வ ஸம்பத் பாலம் மமாவது |
 தேவஸ்வபாவோSவது மே த்ருசௌ தத்வ ப்ரதர்சக: || 8

இஷ்ட ப்ரதான கல்பத்ரு: ச்ரோத்ரே ச்ருத்யர்த்த போதக : |
 பவ்ய ஸ்வரூபோ மே நாஸாம் ஜிஹ்வாம் மேSவது பவ்யக்ருத் || 9

ஆஸ்யம் ரக்ஷது மே துக்கதூல ஸங்காக்னி சர்யக: |
 ஸுக தைர்யாதி ஸுகுணோ ப்ருவௌ மம ஸதாSவது || 10

ஓஷ்டௌ ரஷது மே ஸர்வ க்ரஹ நிக்ரஹ சக்திமான் |
 உபப்லவோததேஸ் ஸேது: தந்தான் ரக்ஷது மே ஸதா || 11

நிரஸ்ததோஷோ மே பாது கபோலௌ ஸர்வபாலக : |
 நிரவத்ய மஹாவேஷ: கண்டம் மேSவது ஸர்வதா || 12

கர்ணமூலேது ப்ரத்யர்த்தி மூகத்வ கர வாங் மம |
 பரவாதி ஜயீ பாது ஹஸ்தௌ ஸத்தத்வ வாதக்ருத் || 13

கரௌ ரக்ஷது மே வித்வத் பரிக்ஞேய விசேஷவான் |
 வாக்வைகரீ பவ்யSசேஷ: ஜயீ வக்ஷஸ்தலம் மம || 14

ஸதீ ஸந்தான ஸம்பத்தீ பக்தி ஞானாதி வ்ருத்தி க்ருத் |
 ஸ்தநௌ ரக்ஷது மே நித்யம் சரீராவத்யஹாநிக்ருத் || 15

புண்ய வர்தன பாதாப்ஜாபிஷேக ஜல ஸஞ்சய: |
 நாபிம் ரக்ஷது மே பார்ச்வௌ த்யுநதீதுல்ய ஸத்குண: || 16

ப்ருஷ்டம் ரக்ஷது மே நித்யம் தாபத்ரய விநாசக்ருத் |
 கடிம் மே ரக்ஷது ஸதா வந்த்யா ஸத்புத்ர தாயக: || 17

ஜகனம் மேSவது ஸதா வ்யங்க ஸ்வங்க ஸம்ருத்திக்ருத் |
 குஹ்யம் ரக்ஷது மே பாபம்க்ரஹாரிஷ்ட விநாசக்ருத் || 18

பக்தாக வித்வம்ஸகர: நிஜமூர்தி ப்ரதர்சக: |
 மூர்திமான் பாது மே ரோமம் ராகவேந்த்ரோ ஜகத் குரு: || 19

ஸர்வதந்த்ர ஸ்வதந்த்ரோSஸௌ ஜாநுநீ மே ஸதாSவது |
 ஜங்கே ரக்ஷது மே நித்யம் ஸ்ரீமத்வமத வர்தன: || 20

விஜயீந்த்ர கராப்ஜோத்த ஸுதீந்த்ர வரபுத்ரக: |
 குல்பௌ ஸ்ரீராகவேந்த்ரோ மே யதிராட் ஸர்வதாSவது || 21

பாதௌ ரக்ஷது மே ஸர்வ பயஹாரீ க்ருபாநிதி: |
 க்ஞான பக்தி ஸுபுத்ராயு: யச: ஸ்ரீபுண்யவர்தன: || 22

கர பாதாங்குளீ: ஸர்வா: மமாவது ஜகத்குரு: |
 ப்ரதிவாதி ஜயஸ்வாந்த பேத சிந்ஹாதரோ குரு: || 23

நகாநவது மே ஸர்வான் ஸர்வ சாஸ்த்ர விசாரத: |
 அபரோக்ஷீக்ருத ஸ்ரீச: ப்ராச்யாம் திசி ஸதாSவது || 24

ஸ தக்ஷிணே சாவது மாம் ஸமுபேக்ஷித பாவஜ: |
 அபேக்ஷித ப்ரதாதா ச ப்ரதீச்யாமவது ப்ரபு: || 25

தயா தாக்ஷிண்ய வைராக்ய வாக்பாடவ முகாங்கித: |
 ஸதோதீச்யாமவது மாம் சாபாநுக்ரஹ சக்திமான் || 26

நிகிலேந்த்ரிய தோஷக்நோ மஹாநுக்ரஹ க்ருத் குரு: |
 அதஸ்சோர்த்வம் சாவது மாமஷ்டாக்ஷரமநூதித: || 27

ஆத்மாத்மீய கராசிக்நோ மாம் ரக்ஷது விதிக்ஷு ச |
 சதுர்ணாம் ச புமர்த்தாநாம் தாதா ப்ராத: ஸதாSவது || 28

ஸங்கவேSவது மாம் நித்யம் தத்வவித் ஸர்வஸௌக்ய க்ருத் |
 மத்யாஹ்நேSகம்ய மஹிமா மாம் ரக்ஷது மஹாயசா: || 29

ம்ருத போத ப்ராண தாதா ஸாயாஹ்னே மாம் ஸதாSவது |
 வேதிஸ்த புருஷோஜ்ஜீவி நிசீதே பாது மாம் குரு: || 30

வஹ்னிஸ்த மாலிகோத்தர்தா வஹ்நி தாபாத் ஸதாSவது |
 ஸமக்ர டீகா வ்யாக்யாதா குருர்மே விஷமேSவது || 31

காந்தாரேSவது மாம் நித்யம் பாட்ட( பாஷ்ய ) ஸங்க்ரஹக்ருத் குரு : |
 ஸுதாபரிமளோத்தர்தா ஸுச்சந்தஸ்து ஸதாSவது || 32

ராஜ சோர விஷ வ்யாதி யாதோவண்ய ம்ருகா திபி: |
 அபஸ்மாராபஹர்தா ந: சாஸ்த்ரவித் ஸர்வதாSவது || 33

கதௌ ஸர்வத்ர மாம் பாதூபநிஷதர்த்தக்ருத் குரு: |
 ருக்வ்யாக்யாந க்ருதாசார்ய: ஸ்திதௌ ரக்ஷது மாம் ஸதா || 34

மந்த்ராலய நிவாஸீ மாம் ஜாக்ரத்காலே ஸதாSவது:
 ந்யாய முக்தாவளீ கர்தா ஸ்வப்நே ரக்ஷது மாம் ஸதா || 35

மாம் பாது சந்த்ரிகா வ்யாக்யா கர்தா ஸுப்தௌ ஹி தத்வக்ருத் |
 ஸுதந்த்ர தீபிகா கர்தா முக்தௌ ரக்ஷது மாம் குரு: || 36

கீதார்த்த ஸங்க்ரஹ கர்தா ஸதா ரக்ஷது மாம் குரு : |
 ஸ்ரீமத்வமத துக்தாப்தி சந்த்ரோSவது ஸதாSநக: || 37

இதி ஸ்ரீராகவேந்த்ரஸ்ய கவசம் பாபநாசனம் |
 ஸர்வ வ்யாதி ஹரம் ஸத்ய: பாவனம் புண்ய வர்தனம் || 38

ய இதம் படதே நித்யம் நியமேன ஸமாஹித: |
 அத்ருஷ்டி: பூர்ணத்ருஷ்டி: ஸ்யாத் ஏடமூகோSபி வாக்பதி: || 39

பூர்ணாயு: பூர்ண ஸம்பத்தி: பக்திக்ஞானாபிவ்ருத்தி க்ருத் |
 பீத்வா வாரி நரோ யேன கவசேநாபி மந்த்ரிதம் || 40

ஜஹாதி குக்ஷிகான் ரோகான் குருவர்ய ப்ரஸாதத: |
 ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரான் குரோர் ப்ருந்தாவனஸ்ய ய: || 41

கரோதி பரயா பக்த்யா ததேதத் கவசம் படன் |
 பங்கு: கூனிஸ்ச பௌகண்ட: பூர்ணாங்கோ ஜாயதே த்ருவம் || 42

சேஷாஸ்ச குஷ்ட பூர்வாஸ்ச நச்யந்த்யாமயராசய: |
 அஷ்டாக்ஷரேண மந்த்ரேண ஸ்தோத்ரேண கவசேன ச || 43

ப்ருந்தாவனேஸந்நிஹிதம் அபிஷிச்ய யதா விதி |
 யந்த்ரே மந்த்ராக்ஷராண்யஷ்டௌ விலிக்யாத்ர ப்ரதிஷ்டிதம் || 44

ஷோடசைருபசாரைஸ்ச ஸ்ம்பூஜ்ய த்ரிஜகத் குரும் |
 அஷ்டோத்தர சதாக்யாபி: அர்சயேத் குஸுமாதிபி: || 45

பலைஸ்ச விவிதைரேவ குரோரர்சாம் ப்ரகுர்வத: |
 நாம ச்ரவண மாத்ரேண குருவர்ய ப்ரஸாதத: || 46

பூதப்ரேத பிசாசாத்யா: வித்ரவந்தி திசோ தச |
 படேதேதத் த்ரிகம் நித்யம் குரோர் ப்ருந்தாவநாந்திகே || 47

தீபம் ஸம்யோஜ்ய வித்யாவான் ஸபாஸு விஜயீ பவேத் |
 ராஜசோர மஹாவ்யாக்ர ஸர்ப நக்ராதி பீடநாத் || 48

கவசஸ்ய ப்ரபாவேன பயம் தஸ்ய ந ஜாயதே |
 ஸோம ஸுர்யோபராகாதி காலே ப்ருந்தாவநாந்திகே || 49

கவசாதி த்ரிகம் புண்யம் அப்பண்ணாசார்ய தர்சிதம் |
 ஜபேத் ய: ஸததம் புத்ரான் பார்யாம் ஸ்ச ஸுமநோரமாம் || 50

க்ஞானம் பக்திம் ச வைராக்யம் புக்திம் முக்திம் ச சாச்வதீம் |
 ஸம்ப்ராப்ய மோததே நித்யம் குருவர்ய ப்ரஸாதத: || 51

இதி ஸ்ரீமதப்பண்ணாசார்ய விரசிதம் ஸ்ரீ ராகவேந்த்ர கவசம் ஸம்பூர்ணம்

 | ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்பணமஸ்து |
http://1.bp.blogspot.com/_8fKpr5LBno8/SU8BIi8hpjI/AAAAAAAABJM/Pynw7pH40bI/s400/raghavendra+(1).jpg

No comments:

Post a comment