SHIRDI LIVE DARSHAN

Saturday, 1 June 2013

இளையராஜா இசையமைத்த--திருவாசகம் - திருப்பொற் சுண்ணம் - முத்துநல் தாழம்பூ மாலைதூக்கி .MP3 - இளையராஜா    திருப்பொற் சுண்ணம் - ஆனந்த மனோலயம்


  (தில்லையில் அருளியது - அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)

  திருச்சிற்றம்பலம் 

  முத்துநல் தாழம்பூ மாலைதூக்கி
  முளைக்குடந் தூபம்நல் தீபம்வைம்மின்
  சக்தியும் சோமியும் பார்மகளும்
  நாமகளோடுபல்லாண்டிசைமின்
  சித்தியுங் கௌரியும் பார்ப்பதியும்
  கங்கையும் வந்து கவரிகொண்மின்
  அத்தன் ஐயாறன்அம்மானைபாடி
  ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்துநாமே. 195


  பூவியல் வார்சடை எம்பிராற்குப்
  பொற்றிருச் சுண்ணம் இடிக்கவேண்டும்
  மாவின் வடுவகி ரன்ன கண்ணீர்
  வம்மின்கள் வந்துடன் பாடுமின்கள்
  கூவுமின் தொண்டர் புறநிலாமே
  குனிமின் தொழுமினெங் கோனெங்கூத்தன்
  தேவியுந் தானும்வந்தெம்மையாளச்
  செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடித்துநாமே. 196

  சுந்தர நீறணந் தும்மெழுகித்
  தூயபொன்சிந்தி நிதிநிரப்பி
  இந்திரன் கற்பகம் நாட்டியெங்கும்
  எழிற்சுடர் வைத்துக் கொடியெடுமின்
  அந்தார் கோன்அயன் தன்பெருமான்
  ஆழியான் நாதன்நல் வேலன்தாதை
  எந்தரம் ஆளுமை யாள்கொழுநற்
  கேய்ந்த பொற்சுண்ணம் இடித்துநாமே. 197

  காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம்
  காம்பணி மின்கள் கறையுரலை
  நேசமுடைய அடியவர்கள்
  நின்று நிலாவுக என்றுவாழ்த்தித்
  தேசமெல்லாம் புகழ்ந் தாடுங் கச்சித்
  திருவேகம் பன்செம்பொற் கோயில்பாடிப்
  பாசவினையைப் பறிந்துநின்று
  பாடிப் பொற்சுண்ணம் இடித்துநாமே. 198

  அறுகெடுப்பார் அயனும்அரியும்
  அன்றிமற்றிந்திர னோடமரர்
  நறுமுது தேவர்கணங்கெளெல்லாம்
  நம்மிற்பின் பல்லதெடுக்க வொட்டோ ம்
  செறிவுடை மும்மதில் எய்தவில்லி
  திருவேகம் பன்செம்பொற் கோயில்பாடி
  முறுவற்செவ் வாயினீர் முக்கணப்பற்
  காடப்பொற்சுண்ணம் இடித்துநாமே. 199

  உலக்கை பலஒச்சு வார்பெரியர்
  உலகமெலாம்உரல் போதாதென்றே
  கலக்க அடியவர் வந்துநின்றார்
  காண உலகங்கள் போதாதென்றே
  நலக்க அடியோமை ஆண்டுகொண்டு
  நாண்மலர்ப் பாதங்கள் சூடந்தந்த
  மலைக்கு மருகனைப் பாடிப்பாடி மகிழந்து
  பொற்சுண்ணம் இடிந்தும்நாமே. 200

  சூடகந் தோள்வரை ஆர்ப்ப ஆர்ப்பத்
  தொண்டர் குழாமெழுந் தார்ப்ப ஆர்ப்ப
  நாடவர் நந்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப
  நாமும் அவர்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்பப்
  பாடக மெல்லடி யார்க்கு மங்கை
  பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்கு
  ஆடக மாமலை அன்னகோவுக்
  காடப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 201

  வாள்தடங்கண்மட மங்கைநல்லீர்
  வரிவளை ஆர்ப்பவண் கொங்கைபொங்கத்
  தோள்திரு முண்டந் துதைந்திலங்கச்
  சோத்தெம்பி ரானென்று சொல்லிச்சொல்லி
  நாட்கோண்ட நாண்மலர்ந் பாதங்காட்டி
  நாயிற் கடைப்பட்ட நம்மையிம்மை
  ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடிப்பாடி
  ஆடப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 202

  வையகம் எல்லாம் உரலதாக
  மாமேரு என்னும் உலக்கை நாட்டி
  மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி
  மேதரு தென்னன் பெருந்துறையான்
  செய்ய திருவடி பாடிப்பாடிச்
  செம்பொன் உலக்கை வலக்கைபற்றி
  ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே
  ஆடப்பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 203

  முத்தணி கொங்கைகள் ஆடஆட
  மொய்குழல் வண்டினம் ஆடஆடச்
  சித்தஞ் சிவனொடும் ஆடஆடச்
  செங்கயற் கண்பனி ஆடஆடப்
  பித்தெம் பிரானொடும் ஆடஆடப்
  பிறவி பிறரொடும் ஆடஆட
  அத்தன் கருணையொ டாடஆட
  ஆடப்பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 204


  மாடு நகைவாள் நிலாவெறிப்ப
  வாய்திறந் தம்பவ ளந்துடிப்பப்
  பாடுமின் நந்தம்மை ஆண்டவாறும்
  பணிகொண்ட வண்ணமும் பாடிப்பாடித்
  தேடுமின் எம்பெருமானைத்தேடி
  சித்தங் களிப்பத் திகைத்துத்தேறி
  ஆடுமின் அம்பலத் தாடினானுக்
  காடப்பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 205

  மையமர் கண்டனை வானநாடர்
  மருந்தினை மாணிக்கக் கூத்தன்தன்னை
  ஐயனை ஐயர்பிரானைநம்மை
  அகப்படுத் தாட்கொண் டருமைகாட்டும்
  பொய்யர் தம் பொய்யனை மெய்யர் மெய்யைப்
  போதரிக் கண்ணினைப் பொற்றொடித்தோள்
  பையர வல்குல் மடந்தைநல்லீர்
  பாடிப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 206

  மின்னிடைச் செந்துவர் வாய்க்கருங்கண்
  வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழியீர்
  என்னுடை ஆரமுதெங்களப்பன்
  எம்பெருமான் இம வான்மகட்குத்
  தன்னுடைக் கேள்வன் மகன்தகப்பன்
  தமையன்எம் ஐயன் தாள்கள் பாடிப்
  பொன்னுடைப் பூண்முலை மங்கைநல்லீர்
  பொற்றிருச்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 207

  சங்கம் அரற்றச் சிலம்பொலிப்பத்
  தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாடச்
  செங்கனி வாயிதழுந்துடிப்பச்
  சேயிழை யீர் சிவலோகம் பாடிக்
  கங்கை இரைப்ப அராஇரைக்குங்
  கற்றைச் சடைமுடி யான்கழற்கே
  பொங்கிய காதலிற் கொங்கை பொங்கப்
  பொற்றிருச்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 208

  ஞானக் கரும்பின் தெளியைப் பாகை
  நாடற் கரிய நலத்தை நந்தாத்
  தேனைப் பழச்சுவை ஆயினானைச்
  சித்தம் புகுந்துதித் திக்கவல்ல
  கோனைப் பிறப்பறுத் தாண்டுகொண்ட
  கூத்தனை நாத்தழும் பேறவாழ்த்திப்
  பானல் தடங்கண் மடந்தைநல்லீர்
  பாடிப்பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 209

  ஆவகை நாமும் வந்தன்பர்தம்போ
  டாட்செய்யும் வண்ணங்கள் பாடிவிண்மேல்
  தேவர் கனாவிலுங் கண்டறியாச்
  செம்மலர்ப் பாதங்கள் காட்டுஞ் செல்வச்
  சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான்
  சிவபெரு மான் புரஞ் செற்றகொற்றச்
  சேவகன் நாமங்கள் பாடிப்பாடிச்
  செம்பொன் செய்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 210

  தேனக மாமலர்க் கொன்றைபாடிச்
  சிவபுரம் பாடித் திருச்சடைமேன்
  வானக மாமதிப் பிள்ளைபாடி
  மால்விடை பாடி வலக்கையேந்தும்
  ஊனக மாமழுச் சூலம்பாடி
  உம்பரும் இம்பரும் உய்யஅன்று
  போனக மாகநஞ் சுண்டல்பாடிப்
  பொற்றிச்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 211

  அயன்தலை கொண்டுசெண்டாடல்பாடி
  அருக்கன் எயிறு பறித்தல்பாடி
  கயந்தனைக் கொன்றுரி போர்த்தல் பாடிக்
  காலனைக்காலால் உதைத்தல்பாடி
  இயைந்தன முப்புரம் எய்தல் பாடி
  ஏழை அடியோமை ஆண்டுகொண்ட
  நயந்தனைப் பாடிநின் றாடியாடி
  நாதற்குச் சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 212

  வட்டமலர்க்கொன்றை மாலைபாடி
  மத்தமும்பாடி மதியம்பாடிச்
  சிட்டர்கள் வாழுந்தென் தில்லைபாடிச்
  சிற்றம் பலத்தெங்கள் செல்வம்பாடிக்
  கட்டிய மாசுணக்கச்சைப் பாடிக்
  கங்கணம் பாடிக் கவித்தகைம்மேல்
  இட்டுநின் றாடும் அரவம்பாடி
  ஈசற்குச்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 213

  வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு
  மெய்ம்மையும் பொய்ம்மையும் ஆயினார்க்குச்
  சோதிய மாய் இருள் ஆயினார்க்குத்
  துன்பமுமாய் இன்பம் ஆயினார்க்குப்
  பாதியு மாய் முற்றும் ஆயினார்க்குப்
  பந்தமு மாய் வீடும் ஆயினார்க்கு
  ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு
  ஆடப்பொற்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 214 
  திருச்சிற்றம்பலம்

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  12 ஜோதிர்லிங்கம்கோவில்கள் 

  1.சோமநாத் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் - சோமநாதம் (குஜராத்)

  2.மல்லிகார்ஜுன ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் -ஸ்ரீசைலம் (ஆந்திரா)

  3. மஹா காலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் -உஜ்ஜயினி (மத்தியபிரதேசம்)

  4. ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் - ஓம்ஹாரம் (மத்தியப் பிரதேசம்)

  5. காசிவிஸ்வநாதர் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் -வாரனாசி எனும் காசி (உத்திரப்பிரதேசம்)

  6. கேதாரேஷ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் -இமயம் (உத்திரப்பிரதேசம்)

  7. நாகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம கோயில் -நாகநாதம் (மகராஷ்டிரம்)

  8. கிரிஷ்னேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் -குண்ருனேசம் (மகாராஷ்டிரம்)

  9. த்ரியம்புகேஷ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் - திரியம்பகம் (மகாராஷ்டிரம்)

  10.  ராமேஷ்வரம் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் -இராமேஸ்வரம் (தமிழ்நாடு)

  11.  பீமசங்கர் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் - பீமசங்கரம் (மகராஷ்டிரம்)

  12.  வைத்யநாத் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் -பரளி (மகராஷ்டிரம்) 

   

  சோமநாத் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் - சோமநாதம் (குஜராத்)


   live dharshan -  நேரடி ஒளிபரப்பு 

   http://www.somnath.org/live-darshans.aspx 


  மஹா காலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் -உஜ்ஜயினி (மத்தியபிரதேசம்)   live dharshan - நேரடி ஒளிபரப்பு 

  http://mahakaleshwar.nic.in/livedarshanflv.htm


  ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் - ஓம்ஹாரம் (மத்தியப் பிரதேசம்)  live dharshan - நேரடி ஒளிபரப்பு   

  http://www.shriomkareshwar.org/LiveDarshan.aspx 

   
  காசிவிஸ்வநாதர் ஜோதிர்லிங்கம் கோயில் -வாரனாசி எனும் காசி (உத்திரப்பிரதேசம்)
  live dharshan - நேரடி ஒளிபரப்பு   


  http://www.shrikashivishwanath.org/en/online/live.aspx

   

No comments:

Post a comment