SHIRDI LIVE DARSHAN

Monday, 12 November 2012

ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் ஸ்தோத்திரம்.MP3 http://www.hoparoundindia.com/cityimages/andhra-pradesh/bigimages/Mantrayalam-Brindavan%20of%20Sri%20Raghavendra%20Swami-1.jpg


ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் ஸ்தோத்திரம்.MP3  1. ஸ்ரீபூர்ணபோத குருதீர்த்த பயோப்திபாரா
காமாரிமாக்ஷ விஷமாக்ஷ சிர: ஸ்ப்ருசந்தீ
பூர்வோத்ராமித தரங்க ச்ரத் ஸுஹம்ஸா
தேவாளி ஸேவித பராங்க்ரி பயோஜ லக்நா

2. ஜீவேச பேத குணபூர்த்தி ஜகத்ஸுஸத்வ
நீசோச்சபாவ முக நக்ர கணைஸ் ஸமேதா
துர்வாத்ய ஜாபதிகிலைர் குருராகவேந்த்ர
வாசுதேவதா ஸரிதமும் வமலீகரோது

3. ஸ்ரீராகவேந்த்ரஸ் ஸகலப்ரதாதா
ஸ்வபாத கஞ்ஜத்வய பக்திமத்ப்ய:
அகாத்ரி ஸம்பேதந த்ருஷ்டி வஜ்ர:
க்ஷமாஸுரேந்த்ரோவது மாம் ஸதாஸ்யம்

4. ஸ்ரீராகவேந்த்ரோ ஹரிபாத கஞ்ஜ
நிஷேவணால் லப்த ஸமஸ்த ஸம்பத்
தேவஸ்வபாவோ த்விஜ த்ருமோய
மிஷ்டப்ரதோ மே ஸததம் ஸ பூயாத்

5. பவ்ய ஸ்வரூபோ பவது: க தூல
ஸங்காக்நி சர்ய: ஸுகதைர்ய சா லீ
ஸமஸ்த்த துஷ்டக்ரஹ நிக்ரஹோ சோ
துரத்ய யேபப்லவ ஸிந்து ஸேது:

6. நிரஸ்த தோ÷ஷா நிரவத்ய வேஷ:
ப்ரத்யர்த்தி மூகத்வ நிதாநபாஷ :
வித்வத் பரிஜ்ஞேய மஹாவிசே ÷ஷா
வாக்வைகரீ நிர்ஜித பவ்யசே ஷ

7. ஸந்தாந ஸம்பத் பரிசூத்த பக்தி
விஜ்ஞாந வாக்தேஹ ஸுபாட வாதீந்
தத்வா சரீரோத்த ஸமஸ்த தோஷாந்
ஹத்வா ஸ நோஸ்வ்யாத் குருராகவேந்த்ர:

8. யத்பா தோதக ஸஞ்சயஸ் ஸுரநதீமுக்யாபகா ஸாதிதா
(அ)ஸங்க்யாநுத்தம புண்ய ஸங்க விலஸத் ப்ரக்யாத புண்யாவஹ
துஸ்தாபத்ரய நாசநோ புவி மஹாவந்த்யா ஸுபுத்ரப்ரதோ
வ்யங்கஸ்வங்க ஸம்ருத்திதோ க்ரஹமஹா பாபாபஹஸ்தம் ச்ரயே

9. யத்பாதகஞ்ஜ ரஜஸா பரிபூஷிதாங்கா
யத்பாதபத்ம மதுபாயித மாநஸாயே
யத்பாதபத்ம பரிகீர்த்தந ஜீர்ண வாசஸ்
தத்தர்ச நம் துரிதகாநந தாவபூதம்

10. ஸர்வ கந்த்ர ஸ்வதந்த் ரோஸஸெள ஸ்ரீமத்வமத வர்தந:
விஜயீந்த்ர கராப்ஜோத்த ஸுதீந்த்ர வரபுத்ரக:

11. ஸ்ரீராகவேந்த்ரோ யதிராட் குருர் மே ஸ்யாத் பயா பஹ:
ஜ்ஞாநபக்தி ஸூபுத்ராயுர் யச: ஸ்ரீ புண்ய வர்தந:

12. ப்ரதிவாதி ஜயஸ்வாந்த பேதசிந்யாதரோ குரு:
ஸர்வவித்யா ப்ரவீணோந்யோ ராகவேந்த்ராந் ந வித்யதே

13. அபரோக்ஷீக்ருத ஸ்ரீச: ஸமுபேக்ஷித பாவஜ:
அபேக்ஷித ப்ரதாதந்யோ ராகவேந்த்ராந்ந வித்யதே

14. தயா தாக்ஷிண்ய வைராக்ய வாக்பாடவமுகாங்கித:
சா பாநுகரஹச க்தோந்யோ ராகவேந்த்ராந்ந வித்யதே

15. அக்ஞாந விஸ்ம்ருதி ப்ராந்தி ஸம்ச யாபஸ்ம்ருதி க்ஷயா:
தந்த்ரா கம்பவச: கௌண்ட்ய முகா யே சேந்த்ரியோத்பவா:
தோஷஸ்தே நாஸமாயந்தி ராகவேந்த்ர ப்ரஸாதத:

16. ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்த்ராய நம: இத்யஷ்டாக்ஷர மந்த்ரத:
ஜபிதாத் பாவிதாந் நித்ய மிஷ்டார்த்தாஸ் ஸ்யுர் ந ஸம்சய

17. ஹந்து ந: காயஜாந் தோஷாநாத்மாத்மீய ஸமுத் பவாந்
ஸர்வாநபி புமர்த்தாம்ச ச ததாது குருராத்மவித்

18. இதி காலத்ரயே நித்யம் ப்ரார்த்தநாம் ய: கரோதி ஸ:
இஹாமுத்ராப்த ஸர்வேஷ்டோ மோததே நாத்ர ஸம்ஸய:

19. அகம்ய மஹிமா லோகே ராகவேந்த்ரோ மஹாயசா
ஸ்ரீமத்வமத துக்தாப்தி சந்த்ரோஸ்வது ஸதாநக:

20. ஸர்வயாத்ரா பலாவா ப்த்யை யதாச க்தி ப்ரதக்ஷிணம்
கரோமி தவ ஸித்தஸ்ய ப்ருந்தாவந கதம் ஜலம்
சிரஸா தாரயாம்யத்ய ஸர்வதீர்த்த பலாப்தயே

21. ஸர்வபீஷ்டார்த்த ஸித்யார்த்தம் நமஸ்காரம் கரோம்யஹம்
தவ ஸங்கீர்த்தநம் வேதசா ரஸ்த்ரார்த்தஜ்ஞாந ஸித்தயே

22. ஸம்ஸாரே க்ஷயஸாகரே ப்ரக்ருதிதோ காதே ஸதா துஸ்தரே
ஸர்வாவத்ய ஜலக்ரஹை ரநுபமை: காமாதி பங்காகுலே

23. நாநாவிப்ரம துர்ப்ர மேஸ்மிதபய ஸ்தோமாதி பேநோத்கடே
து : கோத்க்ருஷ்ட விஷேஸே முத்தர குரோ மாம் மக்நரூபம் ஸதா

24. ராகவேந்த்ர குருஸ்தோத்ரம் ய: படேத் பக்தி பூர்வகம்
தஸ்ய குஷ்டாதிரோ காணாம் நிவ்ருத்திஸ் த்வரயா பவேத்

25. ய: பிபேத் ஜலமேதந ஸ்தோத்ரேணைவாபி மந்த்ரிதம்
தஸ்ய குக்ஷிகதா தோஷா: ஸர்வே நச் யந்தி தத்க்ஷணாத்

26. யத்ப்ருப்தாவந மாஸாத்ய பங்கு: கஞ்ஜோபி வ ஜந:
ஸ்தோத்ரேணாநேந ய : சூர்யாத் ப்ரதக்ஷிண நமஸ்யக்ருதீ

27. ஸ ஜங்காலோ பவேதேவ குருராஜ் ப்ரஸாதத:
ஸோம ஸுர்யோ பராகே சு புஷ்யார்காதி

28. யோநுத்தம மிதம் ஸ்தோத்ர மஷ்டோத்தரச தம் ஜபேத்
பூதப்ரேத பிசா சாதி பீடா தஸ்ய ந ஜாயதே

29. ஏதத்ஸ்தோத்ரம் ஸமுச்சார்ய குரோர் ப்ருந்தாவநாந்திகே
தீ பஸம் யோஜ நாத் ஜ்ஞாநம் புத்ரலாபோ பவேத் த்ருவம்

30. பரவாதிஜயோ திவ்ய ஜ்ஞாந பக்த்யாதி வர்த்தநம்
ஸர்வாபீஷ்ட ப்ரவ்ருத்தி : ஸ்யாத் நாத்ர கார்யா விசாரணா

31. ராஜசோர மஹாவ்யாக்ர ஸர்ப்ப நக்ராதி பீடநம்
ந ஜாய தேஜஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய ப்ரபாவாந் நாத்ரஸம்ச ய:

32. யோ பக்த்யா குருராகவேந்த்ர
சரணத்வந்த்வம் ஸம்ரந் ய: படேத்
ஸ்தோத்ரம் திவ்யமிதம் ஸதா
ந ஹி பவேத் தஸ்யாஸுகம் கிஞ்சந
கிம்த்விஷ்டார்த்த ஸம்ருத்தி ரேவ
கமலாநாதப்ரஸாதோ தயா


http://3.bp.blogspot.com/_ujNVxWS1bB8/TF0JfyZUheI/AAAAAAAABcE/HMQgAox22U0/s320/images.jpg

1 comment:

  1. மிக்க நன்றி...

    இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்...

    ReplyDelete