SHIRDI LIVE DARSHAN

Friday, 17 August 2012

ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மர் கவசம்.MP3

http://namakkalnarasimhaswamyanjaneyartemple.org/images/lc.jpg
ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மர் கவசம்.MP3

பக்த ப்ரஹ்லாதனால் இயற்றப்பட்டது

1. ந்ருஸிம்ஹ கவசம் வக்ஷ்யே
ப்ரஹ்லாதே னோதிதம் புரா
ஸர்வ ரக்ஷõகரம் புண்யம்
ஸர்வோ பத்ரவ நாசனம்

2. ஸர்வ ஸம்பத் கரஞ்சைவ
ஸ்வர்க்க மோக்ஷப்ரதாயகம்
த்யாத்வா ந்ருஸிம்ஹம் தேவேசம்
ஹேம ஸிம்ஹாஸனஸ்திதம்

3. விவ்ருதாஸ்யம் த்ரினயநம்
சரதிந்து ஸமப்ரபம்
லக்ஷ்ம்யா லிங்கத் வாமாங்கம்
விபூதி பிருபாஸிதம்

4. சதுர்புஜம் கோமளாங்கம்
ஸ்வர்ணகுண்டல சோபிதம்
ஒளர்வோஜ சோபிதோ ரஸ்கம்
ரத்ன கேயூர முத்ரிதம்

5. தப்த காஞ்சன ஸங்காசம்
பீத நிர்மல வாஸஸம்
இந்திராதி ஸுரமௌளிஸ்த
ஸ்புரன் மாணிக்ய தீம்திபி

6. விராஜித பத த்வந்த்வம்
சங்க சக்ராதி ஹோதிபி
கருத்மதாச வினயா
ஸ்தூயமானம் முதான்விதம்

7. ஸ்வ ஹ்ருத மல ஸம்வாஸம்
க்ருத்வாது கவசம் படேத்
ந்ருஸிம்ஹோ மே சிர பாது
லோக ரக்ஷõத்ம ஸம்பவ

8. ஸர்வ கோபிஸ்தம்ப வாஸ
பாலம் மே ரக்ஷதுத்வனிம்
ந்ருஸிம்ஹோ மே த்ருசௌ பாது
ஸோம ஸூர்யாக்னி லோசன

9. ஸ்ம்ருதிம் மே பாது ந்ருஹரி
முனியாய் ஸ்துதி பிரிய
நாஸாம் மே ஸிம்ஹ நாஸஸ்து
முகம் லக்ஷ்மீ முக ப்ரிய

10. ஸர்வ வித்யாதிப: பாது
ந்ருஸிம்ஹோ ரஸனாம் மம,
வக்த்ரம் பாத்விந்து வதன
ஸதா ப்ரஹ்லாத வந்தித

11. ந்ருஸிம்ஹ: பாது மே கண்டம்
ஸ்கந்தௌ பூபரணாந்தக்ருத்
திவ்யாஸ்த்ர சோபிதபுஜ
ந்ருஸிம்ஹ: பாதுமே புஜௌ

12. கரௌமே தேவ வரதோ
ந்ருஸிம் ஹ: பாது ஸர்வத
ஹ்ருதயம் யோகி ஸாத்யச்ச
நிவாஸம் பாதுமே ஹரி

13. மத்யம் பாது ஹிரண்யாக்ஷ
வக்ஷ: குக்ஷி விதாரண
நாபிம் மே பாது ந்ருஹரி
ஸ்வநாபி ப்ரம்ஹ ஸம்ஸ்துத

14. ப்ரம்ஹாண்ட கோடய கட்யாம்
யஸ்யாஸெள பாதுமே கடிம்
குஹ்யம் மே பாது குஹ்யானாம்
மந்த்ராணாம் குஹ்யரூப த்ருக்

15. ஊருமனோ பவ பாது
ஜானுனீ நரரூப த்ருத்
ஜங்கே பாது தரா பரா
ஹர்தா யோஸள ந்ருகேஸரீ

16. ஸூர ராஜ்ய ப்ரத பாது
பாதௌ மே ந்ருஹரீச்வர
ஸஹஸ்ர சீர்ஷா புருஷ
பாதுமே ஸர்வதஸ் தனும்

17. மஹோக்ர பூர்வத பாது
மஹா வீரா க்ரஜோக்னித
மஹாவிஷ்ணுர் தக்ஷிணேது
மஹா ஜ்வாலஸ்து நைருதௌ

18. பச்சிமே பாது ஸர்வேசோ
திசிமே ஸர்வதோ முக
ந்ருஸிம்ஹ பாது வாயவ்யாம்
ஸெளம்யாம் பூரண விக்ரஹ

19. ஈசான்யாம் பாது பத்ரோமே
ஸர்வ மங்கள தாயக
ஸம்ஸார பயத பாது
ம்ருத்யோர் ம்ருத்யுர் ந்ருகேஸரீ

20. இதம் ந்ருஸிம்ஹ கவசம்
ப்ரஹ்லாத முக மண்டிதம்
பத்திமான் ய படேந்நித்யம்
ஸர்வ பாபை ப்ரமுச்யதே

21. புத்ரவான் தனவாம் லோகே
திர்க்காயு ரூப ஜாயதே
யம் யம் காமயதே காமம்
தம் தம் ப்ராப்னோத்ய ளும்சயம்

22. ஸர்வத்ர ஜய மாப்னோதி
ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத்
பூம்யந்தரிக்ஷ திவ்யானாம்
க்ரஹாணாம் வினிவாரணம்

23. வ்ருச்சிகோரக ஸம்பூத
விஷாப ஹரணம் ப
ம்
ப்ரம்ஹ ராக்ஷஸ யக்ஷõணாம்
தூரோத்ஸாரண காரணம்

24. பூர்ஜே வா தாளபத் ரேவா
கவசம் லிகிதம் சுபம்
கரமூலே த்ருதம் யேன
ஸித்யேயு: கர்ம ஸித்தய

25. தேவாஸூ ரமனுஷ்யேஷூ
ஸ்வம் ஸ்வமேவ ஜயம் லபேத்
ஏக ஸந்த்யம் த்ரிஸந்த்யம்வா
ய: படேந் நியதோ நர

26. ஸர்வ மங்கள மாங்கல்யம்
புத்திம் முக்திஞ்ச விந்ததி
த்வாத்ரிம்சதி ஸஹஸ்ராணி
பவேச் சுத்தாத்மனாம் ந்ருணாம்

27. கவசஸ் யாஸ்ய மந்த்ரஸ்ய
மந்த்ர ஸித்தி: ப்ரஜாயதே
அனேன மந்த்ர ராஜேந
க்ருத்வா பஸ்மாபி மந்த்ரணம்

28. திலகம் வின்யஸேத் யஸ்ய
தஸ்ய க்ரஹ பயம் ஹரேத்
த்ரிவாரம் ஜபமானஸ்து
தத்தம் வார்யபி மந்த்ரியச

29. ப்ராசயேத்யோ நரம் மந்திரம்
ந்ருலிம் ஹ த்யானமா சரண்
தஸ்ய ரோகா ப்ரணச்யந்தி
யேசக்ஷü குக்ஷி ஸம்பவா

30. கிமத்ர பகுனோக்தேன
ந்ருஸிம்ஹ ஸத்ருசோ பவேத்
மனஸா சிந்திதம் யத்து
ஸதச் சாப்னோத்ய ஸம்சயம்

31. கர்ஜந்தம் கர்ஜயந்த நிஜ புஜ படலம்
ஸ்போடயந்தம் ஹஸந்தம்
ரூப்யந்தம் தாபயந்தம் திவி புவி
திதிஜம் க்ஷபயந்தம் க்ஷிபந்தம்

32. க்ரந்தந்தம் கோக்ஷயந்தம் திசி திசி
ஸததம் ஸம் ஹரந்தம் பரந்தம்
வீக்ஷந்தம் கூர்ணயந்தம் கர நிகர
சதை திவ்ய ஸிம்ஹம் நமாமி


 http://slgpsi.files.wordpress.com/2012/01/bless_you__prahlada_by_leksbronks.jpg http://anandsp1.files.wordpress.com/2011/08/sri-raghavendararu.jpg

No comments:

Post a comment